Enkeltemne

PSY2280 Forebygging, samfunn og kultur

PSY2280 Forebygging, samfunn og kultur

Emnet gir en innføring i perspektiver på forebygging av psykiske vansker og lidelser, med utgangspunkt i samfunns- og kulturpsykologisk teori og empiri. Emnet skal danne grunnlag for å forstå hvordan mennesker påvirker og blir påvirket av sine omgivelser, og hvordan slik kunnskap kan være viktig i forebyggingssammenheng.

PSY1140 Helsepsykologi

PSY1140 Helsepsykologi

Emnet gir en innføring i bakgrunnen for helsepsykologi som fagfelt, og hvordan kunnskap om psykologi kan bidra i forståelsen av hva som fremmer og opprettholder god helse og forebygger sykdom.

ERN6070 Kosthold og ernæring for eldre (10 sp)

ERN6070 Kosthold og ernæring for eldre (10 sp)

Emnet tar for seg vanlige ernæringsutfordringer som kjennetegner eldre som en gruppe, og hvordan det kan legges til rette for et godt kosthold livet ut. Det legges særlig fokus på forebygging av underernæring på institusjon, og hvilke praktiske tiltak som kan iverksettes.

PSY6041 Pedagogisk psykologi

Pedagogisk psykologi handler om de psykologiske og pedagogiske prosessene som finner sted under læring og tilrettelegging for læring. Sentralt for den pedagogiske psykologien er forståelsen av hvordan mennesket utvikler seg og formes gjennom læring både på individ- og gruppenivå, samt hvilke personlige og kontekstuelle faktorer som fremmer og hemmer læring. Familien og skolen som individets primære og sekundære sosialiseringsarenaer er gjenstand for fagområdets hovedinteresse.

PSY1130 Innføring i generell psykologi (15 studiepoeng)

PSY1130 Innføring i generell psykologi (15 studiepoeng)

Innføring i generell psykologi gir en grunnleggende innføring i grunndisiplinene i psykologien og gir med dette en innføring og oversikt over bredden og mangfoldet i moderne psykologi. Emnet tilfører også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling, og faglige og etiske perspektiver innenfor ulike psykologiske retninger.

GERN1301 Mat og ernæring gjennom livets faser

GERN1301 Mat og ernæring gjennom livets faser

Emnet tar for seg betydningen av kosthold og ernæring gjennom de ulike fasene av livet og hvilke anbefalinger og retningslinjer som er gjeldende for de ulike aldersgruppene. I tillegg til de generelle anbefalingene for friske voksne skal studenten kjenne til kostanbefalinger for vegetarianere og friske personer som driver med idrett. Studenten skal kjenne til utvalgte trenddietter og hvorvidt de er forankret i de norske kostanbefalingene.

GERN1101 Anatomi, fysiologi og matkunnskap (10 sp)

GERN1101 Anatomi, fysiologi og matkunnskap (10 sp)

Emnet omhandler de deler av kroppen som er sentrale for å forstå ernæringsfysiologi med et spesielt fokus på fordøyelsessystemet og hvordan de energigivende næringsstoffene fordøyes og absorberes. I tillegg omhandler emnet grunnleggende matkunnskap og kjennskap til kostanbefalinger.

ERN6040 Kosthold og ernæring for barn (10 sp)

ERN6040 Kosthold og ernæring for barn (10 sp)

Emnet omhandler barneernæring og hvilke utfordringer og muligheter det ligger i å jobbe med kosthold for barn i barnehage og skole. Emnet fokuserer på kostholdets rolle som grunnlaget for god helse, samt viktig bærer for matkultur og måltidsglede, og tilstreber å gi studentene praktisk anvendelig kunnskap.

GERN1201 Generell ernæring (10 sp)

GERN1201 Generell ernæring (10 sp)

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen ernæring og gir en introduksjon til energibegrepet, metabolisme, næringsstoffer, ernæring og helse samt kostholdsforskning. Studenten skal kjenne til verktøy for å kartlegge kosthold.

Ungarsk 1 og 2: Ungarsk for medisinere

Ungarsk 1 og 2: Ungarsk for medisinere

Ungarsk for medisinere er et obligatorisk fag som er en del av ditt 6-årige studium. Du vil ha dette faget i to første studieårene av medisin, og det er eksamen i faget etter hvert semester. Formålet er at du skal tilegne deg et ungarsk medisinsk fagspråk som gjør det mulig å delta i samtaler med pasienter og leger i Ungarn. Du får kjennskap til hovedtrekkene i den ungarske grammatikken og et solid ordforråd for å kunne kommunisere og undersøke pasienter ved ungarske sykehus – hvilket blir en del av den praktiske undervisningen i generell medisin. Målet er også å oppnå språk- og kulturkunnskap som underbygger ditt hverdagsliv i Ungarn i løpet av dine studieår.