Kunnskap om barn og unge har i de senere årene fått mer og mer oppmerksomhet. De siste 20 årene av 1900 tallet så man en enorm vekst i systematisk kunnskap om barn og unge. Dette emnet tar for seg menneskets psykologiske utvikling gjennom hele livsløpet. Vi ser på utvikling av sosiale, kognitive, biologiske, moralske og emosjonelle egenskaper og ferdigheter. Hvordan klarer noen barn å få et godt liv på tross av alvorlig omsorgssvikt? Og hva skal til for å utvikle en god evne til å kommunisere med andre mennesker? Dette er eksempler på spørsmål som faget utviklingspsykologi vil ta for seg.

Tilbake til psykologiemner

 

SØK NÅ

Emne: PSY1230
Tittel: Utviklingspsykologi og forskningsmetoder
Type: Obligatorisk
Plassering: 1. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng
Studieprogram: Kan tas som enkeltemne eller inngå i bachelor i anvendt psykologi

 

Utviklingspsykologi handler om endring gjennom livsløpet og tar for seg menneskets kognitive, biologiske, moralske, sosiale og emosjonelle utvikling. Faget
undersøker hvordan biologiske faktorer i samspill med miljøfaktorer bidrar til å forme individet. Utviklingspsykologi søker å forklare hva som utvikler seg, når det
utvikler seg og hvordan og hvorfor utviklingen skjer. De ulike sidene ved utviklingen blir satt inn i et psykologisk helhetsperspektiv som fokuserer på barn, unge, voksne og eldres samspill med sine omgivelser.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende idéer,

 

Innhold i utviklingspsykologi og forskningsmetoder

 • Utviklingspsykologiens historie
 • Prenatal utvikling og spedbarnsalderen
 • Biologisk utvikling gjennom livsløpet
 • Kognitiv utvikling gjennom livsløpet
 • Sosial utvikling gjennom livsløpet
 • Emosjonell utvikling gjennom livsløpet
 • Moralsk utvikling gjennom livsløpet
 • Tilknytning
 • Familie og oppdragelse
 • Forskningsmetodikk innen utviklingspsykologi
 • Aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger innen utviklingspsykologien
 • Språkutvikling

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om hovedtrekkene ved menneskets kognitive, biologiske, moralske, sosiale og emosjonelle utvikling
 • Har kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen utviklingspsykologien
 • Har en forståelse av at forskjellige teoretiske perspektiver har ulike innfallsvinkler til menneskets utvikling gjennom livsløpet
 • Har kunnskap om aktuelle og historiske problemstillinger i utviklingspsykologien
 • Kjenner til forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema innen forskning på barn, ungdom, voksne og eldre
 • Har kunnskap om hvordan fremstille skriftlig arbeid i henhold til standarden definert av den amerikanske psykologforeningen (APA) (Publication manual of the American Psychological Association, nyeste utgave)

 

Ferdigheter

 • Kan beskrive og sammenligne hovedteoriene innenfor de ulike utviklingsområdene og drøfte teoriene ut fra sentrale empiriske funn
 • Kan se sammenhengen mellom ulike utviklingsområder
 • Kan drøfte styrker og svakheter ved empiriske studier innenfor utviklingspsykologien
 • Kan reflektere over barn og ungdom som målgruppe for psykologiske tester

Generell kompetanse

 • Er i stand til å gjøre noen selvstendige betraktninger knyttet til menneskets utvikling under ulike betingelser.
 • Har tilegnet seg forståelse av utvikling som et komplekst samspill mellom biologiske forhold og sosiale- og kulturelle erfaringer.
 • Har fått en forståelse av at utviklingspsykologisk forskning på barn og ungdom krever spesiell aktsomhet og etiske vurderinger.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene er:

 • Godkjent en skriftlig innlevering
 • Godkjent en skriftlig innlevering
 • Godkjent et nettbasert kurs om referering og fusk

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet:

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.

 

 

SØK NÅ

Tilbake til psykologiemner