Kunnskap om barn og unge har i de senere årene fått mer og mer oppmerksomhet. De siste 20 årene av 1900 tallet så man en enorm vekst i systematisk kunnskap om barn og unge. Emnet tar for seg menneskets psykologiske utvikling.

Tilbake til psykologiemner

Emne: PSY1230
Tittel: Utviklingspsykologi og forskningsmetoder
Type: Obligatorisk
Plassering: 1. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng (2,5 studiepoeng forskningsmetode)

Utviklingspsykologi handler om endring gjennom livsløpet og tar for seg menneskets moralske, kognitive, biologiske, sosiale og emosjonelle utvikling. Hovedvekten vil være på utvikling fra barn til voksen. Hvordan biologiske faktorer i samspill med miljøfaktorer bidrar til å forme individet, dets relasjoner til andre mennesker, emosjoner, personlighet, språk og tenkning vil belyses. De ulike sidene ved utviklingen blir satt inn i et psykologisk helhetsperspektiv som fokuserer på barn, unge og voksnes samspill med sine omgivelser.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen utviklingspsykologien. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen utviklingspsykologi vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Innhold i utviklingspsykologi og forskningsmetoder

 • Utviklingspsykologiens historie
 • Forskningsmetodikk innen utviklingspsykologi
 • Aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger innen utviklingspsykologien
 • Spedbarnsalderen
 • Biologisk utvikling gjennom livsløpet
 • Kognitiv utvikling gjennom livsløpet
 • Sosial utvikling gjennom livsløpet
 • Emosjonell utvikling gjennom livsløpet
 • Moralsk utvikling gjennom livsløpet
 • Tilknytning
 • Familie og oppdragelse

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen utviklingspsykologien.
 • Har forståelse av at ulike teoretiske perspektiv har ulike innfallsvinkler til menneskets utvikling gjennom livsløpet.
 • Har kunnskap om aktuelle og historiske problemstillinger i skjæringspunktet mellom forskningsfelt og praksisfelt.
 • Har kunnskap om ulike former for plagiat og konsekvensen av plagiat i studentarbeid.

Ferdigheter

 • Sammenligner og henviser til teori og empiri innen utviklingspsykologien og fremstiller dette slik at det belyser barns utvikling på sentrale utviklingsområder og sammenhengen mellom ulike utviklingsområder.
 • Skriftlig å fremstille hovedteoriene innenfor de ulike utviklingsområdene og kunne drøfte teoriene ut fra sentrale empiriske funn.

Generell kompetanse

 • Være i stand til å gjøre noen selvstendige betraktninger knyttet til barn og ungdommers utvikling under ulike betingelser.
 • Ha tilegnet seg forståelse av utvikling som et komplekst samspill mellom biologiske forhold og sosiale- og kulturelle erfaringer.
 • Ha fått en forståelse av at utviklingspsykologisk forskning krever spesiell aktsomhet og etiske vurderinger.

 

Læringsutbytte tilknyttet forskningsmetoder

Kunnskap

 • Beskrive validitet ved psykologiske mål som er utviklet for barn
 • Gjøre rede for fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning
 • Kjenne til begreper, forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema innen forskning på barn, voksne og eldre.

Ferdighet

 • Reflektere over barn som målgruppe for psykologiske tester og testutvikling
 • Demonstrere forståelse for logikken bak eksperimentet som metode og for begrepene ”kausalitet” og ”kontroll”

Generell kompetanse

 • Analysere og tolke sammenhengen mellom ulike variable i ikke-eksperimentelle studier.
 • Reflektert forhold til fortolkning og formidling av resultater
 • Emnet skal bevisstgjøre studentene med hensyn til etiske aspekter knyttet til bruk av eksperimentelle metoder

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene er:

 • Aktiv deltagelse i det digitale klasserommet.
 • Godkjent et nettbasert kurs om tilknytning
 • Godkjent en skriftlig innlevering over en kasusbeskrivelse

 

Arbeidskrav tilknyttet forskningsmetode

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig rapport

 

Eksamen

Eksamen i PSY1230 Utviklingspsykologi og forskningsmetode består av kombinert eksamen som gir en samlet karakter:

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til psykologiemner