Emnet gir en introduksjon til sosial- og personlighetspsykologi som fag og vitenskap, det vil si i fagets problemstillinger, teorier og forskningsresultater. Dette emnet formidler noen av de viktigste bidragene sosial- og personlighetspsykologi har gitt til vår forståelse av mennesket som sosialt vesen og hvordan vi fungerer som sosiale vesen.

Tilbake til psykologiemner

Emne: PSY1240
Tittel: Sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetoder
Type: Obligatorisk
Plassering: 2. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng (2,5 studiepoeng forskningsmetode)

Sosialpsykologi handler om det som gjør oss like, og personlighetspsykologi handler om det som gjør oss forskjellige. Emnet Sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetoder handler om begge disse retningene og samspillet mellom dem.

Emnet har til formål å gi studentene en innføring i basalforskningen i disse to fagfeltene med vekt på grunnleggende begreper og teorier.

 

Innhold i sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetoder

 • Overordnede teoretiske og metodiske tradisjoner og i Sosial- og personlighetspsykologi
 • Forskningsmetodikk innen Sosial- og personlighetspsykologi
 • Psykologiske prosesser som ligger grunn for sosial påvirkning, fordommer og konflikter mellom grupper
 • Hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger som omfatter oss selv eller andre i dagliglivet.
 • Psykologiske perspektiver på holdningsdannelse, tiltrekning, aggresjon og konformitet.
 • Biologiske, kognitive og kulturelle perspektiver på personlighet.
 • Forholdet mellom personlighet og mental helse

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen personlighets- og sosialpsykologien.
 • Har forståelse for at personlighetspsykologien og sosialpsykologien har ulik innfallsvinkler til samme tema.
 • Kjenne til begreper, forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema knyttet til forskning på individuelle forskjeller og sosial påvirkning.
 • Kjenne til aktuell og historisk kunnskapsutvikling innen personlighets- og sosialpsykologien.

Ferdigheter

 • Sammenligner og henviser til teori og empiri, praktiske og teoretiske problemstillinger i skjæringspunktet mellom personlighet- og sosialpsykologi.
 • Gjennomfører et mindre forskningsprosjekt, analyserer dataene og formidler resultatene i en prosjektrapport.

Generell kompetanse

 • Identifiserer og reflekterer selvstendig over problemstillinger knyttet til kunnskapsutvikling innenfor det sosial- og personlighetspsykologiske fagfeltet
 • Utvikle forståelse for kompleksiteten i samspillet mellom person og situasjonsfaktorers påvirkning på menneskets mentale prosesser og atferd.

 

Læringsutbytte tilknyttet forskningsmetoder

Kunnskap

 • Redegjøre for prinsipielle ideer innen klassisk test-teori med fokus på utviklingen og bruk av spørreinstrumenter
 • Gjøre rede for fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning

Ferdigheter

 • Vurdere reliabilitet ved psykologiske måleskalaer
 • Ha fått erfaring med skriving av rapporter

Generell kompetanse

 • Evaluere psykologiske spørreinstrument
 • Emnet skal bevisstgjøre studentene med hensyn til etiske aspekter knyttet til bruk av eksperimentelle metoder

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Innlevering av en presentasjon tilknyttet personlighet
 • Godkjent et nettbasert kurs

 

Arbeidskrav tilknyttet forskningsmetoder

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig sammendrag av artikkel

 

Eksamen

Eksamen i PSY1240 Personlighet- og Sosialpsykologi består av en kombinert eksamen som gir en samlet karakter:

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til psykologiemner