Emnet gir en introduksjon til sosial- og personlighetspsykologi som fag og vitenskap, det vil si i fagets problemstillinger, teorier og forskningsresultater. Dette emnet formidler noen av de viktigste bidragene sosial- og personlighetspsykologi har gitt til vår forståelse av mennesket som sosialt vesen og hvordan vi fungerer som sosiale vesen.

Tilbake til psykologiemner

Emne: PSY1240
Tittel: Sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetoder
Type: Obligatorisk
Plassering: 2. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Sosialpsykologi handler om det som gjør oss like, og personlighetspsykologi handler om det som gjør oss forskjellige. Emnet sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetoder handler om begge disse retningene og samspillet mellom dem.

Emnet har til formål å gi studentene en innføring i basalforskningen i disse to fagfeltene med vekt på grunnleggende begreper og teorier.

Innhold i sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetoder

 • Overordnede teoretiske og metodiske tradisjoner og i Sosial- og personlighetspsykologi
 • Forskningsmetodikk innen Sosial- og personlighetspsykologi
 • Psykologiske prosesser som ligger grunn for sosial påvirkning, fordommer og konflikter mellom grupper
 • Hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger som omfatter oss selv eller andre i dagliglivet.
 • Psykologiske perspektiver på holdningsdannelse, tiltrekning, aggresjon og konformitet.
 • Biologiske, kognitive og kulturelle perspektiver på personlighet.
 • Forholdet mellom personlighet og mental helse

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om sentrale temaer, forskere, teorier, empiri og metoder innen personlighets- og sosialpsykologien.
 • Har forståelse for at personlighetspsykologien og sosialpsykologien kan ha ulike innfallsvinkler til samme tema.
 • Kjenner til begreper, forskningsbaserte problemstillinger og etiske aspekter knyttet til sosial- og personlighetspsykologiske problemstillinger.
 • Kjenner til overordnede historiske linjer og kunnskapsutvikling innen sosialog personlighetspsykologien

Ferdigheter

 • Er i stand til å vurdere psykologiske fenomener fra både et sosialpsykologisk standpunkt og et personlighetspsykologisk standpunkt.
 • Kan lese, tolke oppsummere empirisk originallitteratur

Generell kompetanse

 •  Er i stand til å reflektere selvstendig over faglige problemstillinger.
 • Har utviklet forståelse for at samme fenomen kan forstås ut fra både sosialpsykologiske og personlighetspsykologiske aspekter og forståelse for kompleksiteten i dette.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig innlevering om personlighetspsykologi
 • Godkjent et nettbasert kurs
 • Skriftlig sammendrag av vitenskapelig artikkel

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet: Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • 3 timers skriftlig eksamen . Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til psykologiemner