De siste årene har det vært et økende fokus på barn og unges psykiske helse. De som jobber tett med barn og unge møter jevnlig personer som sliter med angst, selvskading, utagering og som setter for høye krav til seg selv. Emnet psykisk helse i skolen har som mål å gi økt forståelse og konkrete verktøy i møte med disse elevene. Voksne som møter barn og unge der de er, har en unik mulighet til å bidra til å styrke elevenes psykiske helse, samt forebygge og fange opp begynnende problemer. I tillegg er det viktig å få kunnskap om hvordan man kan ta vare på seg selv i en hverdag preget av mange krav og en rekke ulike roller man skal fylle.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til enkeltemner

PSY6170
Emne: PSY6170
Tittel: Psykisk helse i skolen
Type: Valgfrie emner
Plassering: 5. semester
Studiepoeng 15 studiepoeng

Emnets formål er å gi studenten kunnskap om relevante teorier om psykisk helse – teorier som kan omsettes i praktiske tiltak i skolen. Det legges vekt på at de som arbeider i skolen selv skal bli i stand til å gjennomføre tiltak på egen hånd – samt vite når de bør henvise til andre.
Emnet psykisk helse i skolen har som målsetning å gi studentene den kompetansen som skal til for å sørge for at elevene skal oppleve skoledagen som meningsfull og god – og dermed utvikle helse, trivsel og læring.

Innhold i Psykisk helse i skolen

 • Hvordan forstå og fremme psykisk helse hos elever
 • Aktuelle teorier, perspektiver og forskning knyttet til barn og unges psykiske helse
 • Hvordan skolen kan oppdage, forstå og håndtere problemer med psykisk helse
 • Skolens mulighet til å forebygge psykiske vansker hos barn og unge
 • Selvivaretagelse, rolleforståelse og grensesetting for den ansatte i skolen
 • Systemforståelse: hvor og hvordan henvende seg ved ulike utfordringer
 • Opplæringslovens betydning for elevenes psykiske helse
 • Forståelse og håndtering av vanlige vansker hos barn og unge
 • Læring og lærevanskers betydning for elevers psykiske helse
 • Forståelse og håndtering av mobbing, vold og konflikter
 • Nyttig kartleggingsmateriell

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Ha kunnskap om aktuelle teorier, perspektiver og forskning knyttet til barn og unges psykiske helse
 • Ha kjennskap til relevante fremgangsmåter for å fremme psykisk helse hos barn og unge
 • Ha kunnskap om vanlige psykiske vansker hos barn og unge
 • Ha forståelse av mobbing, vold og konflikters betydning for den psykiske helsen
 • Ha kjennskap til tiltak som virker forebyggende
 • Ha forståelse av skolemiljøets betydning for den ansattes fungering og psykiske helse
 • Ha forståelse av skolemiljøet og hjemmets betydning for elevens psykiske helse
 • Ha kjennskap til hvilke utfordringer som kan håndteres i skolen, samt hva som bør henvises videre og til hvem
 • Ha kunnskap om relevante kapitler i opplæringsloven
 • Ha forståelse av betydningen læring og lærevansker har på elevers psykiske helse
 • Ha kjennskap til forskningsbaserte tiltak mot mobbing
 • Ha kjennskap til hva som skal til for å være en god og tydelig leder av klassen
 • Ha kjennskap til aktuelle kapitler i opplæringsloven
 • Har kunnskap om hvordan oppdage, forstå og håndtere problemer med psykisk helse

 

Ferdigheter

 • Kan legge til rette for utvikling av god psykisk helse i skolen
 • Kan identifisere vanlige vansker hos barn og unge
 • Kan igangsette riktige tiltak
 • Kan identifisere viktige tiltak for selvivaretakelse og grensesetting for den ansatte
 • Kan henvise til riktig instans ved behov
 • Skal kunne benytte nyttig kartleggingsmateriell knyttet til språkvansker og andre lærevansker

 

Generell kompetanse

 • Kunne bidra til å veilede kollegaer og foreldre for å fremme psykisk helse i skolen
 • Ha forståelse av sammenhengen mellom helse, trivsel og læring
 • Ha utviklet innsikt og forståelse av skoleansattes rolle, ansvar og mulighet til å påvirke elevenes psykiske helse
 • Skal kunne utvise respekt for elevenes egenart og behov
 • Skal være i stand til å gjøre selvstendige betraktninger knyttet til hvilke utfordringer dagens barn og unge står overfor

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene består av:

 • Skriftlig innlevering
 • Obligatorisk undervisning
 • Skriftlig innlevering

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til enkeltemner