Emnet miljøterapi tar for seg det mangefasetterte fag- og praksisfeltet som utgjør miljøterapi. Rammen for emnet er at miljøterapi er en terapiform som har noe egenartet i seg selv, en fagideologisk tankegang, som kan bidra sterkt inn i de ulike brukerens liv og bedringsprosesser. Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, teorier og forskning som vil bidra i det miljøterapeutiske arbeidet.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til enkeltemner

 

Emnekode: PSY6161
Tittel: Miljøterapi
Type: Valgfrie emner
Plassering: 5. semester
Studiepoeng 15 studiepoeng

 

I dette emnet vil du lære om bakgrunnen for utvikling av miljøterapi, grunnleggende prinsipper og holdninger innen miljøterapi og overordnede føringer for å legge til rette for god bruk av miljøterapi. Det vil også bli fokusert på ulike bruksområder for miljøterapi, både for barn, ungdom og voksne. Spesifiserte teoretiske miljøterapeutiske retninger vil beskrives, som kognitiv miljøterapi, mentaliseringsbasert miljøterapi og traumesensitiv miljøterapi. I stor grad vil det også legges vekt på viktige kunnskaper og ferdigheter i hvordan være en god miljøterapeut i praksis. I dette vil relasjons- og kommunikasjonskompetanse (både muntlig og skriftlig) stå i fokus, samt kunnskap om etiske betraktninger i møtet med mottakerne av miljøterapi.

 

Innhold i miljøterapi

  • Miljøterapiens bakgrunn og historie
  • Prinsipper og holdninger innen miljøterapi
  • Relasjonskompetanse som miljøterapeut
  • Kommunikasjonskompetanse som miljøterapeut
  • Organisering og ledelse i miljøterapi
  • Etikk i miljøterapi
  • Refleksjon
  • Samarbeid
  • Menneskemøter

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Ha kunnskap om miljøterapiens bakgrunn og bruksområder
 • Ha kunnskap om overordnede prinsipper og holdninger innen miljøterapi
 • Ha kunnskap om miljøterapi som en overordnet behandlingsmetodikk, samt spesifisert ved ulike terapeutiske retninger
 • Ha kunnskap om relasjonelle utfordringer i miljøterapi
 • Ha kunnskap om kommunikasjonsutfordringer i miljøterapi
 • Ha kunnskap om hvordan ledelse og organisering spiller inn på den miljøterapeutiske hverdagen
 • Har kunnskap om relasjonens betydning i miljøterapi
 • Har kunnskap om refleksjon som virkemiddel i arbeidshverdagen

 

Ferdigheter

 • Å kunne beskrive miljøterapi som en egenartet terapiform, men også beskrive det ut ifra ulike terapeutiske retninger
 • Å kunne gjenkjenne og å møte relasjonelle utfordringer i miljøterapi
 • Å kunne kommunisere på måter som bidrar til vekst for brukeren i miljøterapi
 • Å kunne reflektere over de etiske aspektene ved arbeidet i miljøterapi
 • Kan reflektere over egne reaksjonsmønstre i ulike miljøterapeutiske situasjoner

 

Generell kompetanse

 • Å være i stand til å selvstendig reflektere rundt miljøterapiens muligheter og begrensninger i møtet med brukernes behov
 • Å ha en forståelse for kompleksiteten i det miljøterapeutiske landskapet
 • Å kunne reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til miljøterapi generelt og egen fagutøvelse spesielt

 

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene er:

To skriftlige innleveringer (refleksjonsoppgave med medstudentvurdering og kasusoppgave) og én obligatorisk samling.

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet: Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til enkeltemner