Emnet handler om å lære forskningsmetodikk gjennom praksis. Studentene jobber i gruppe, i samarbeid med forskningsleder om å gjennomføre et reelt forskningsprosjekt. Herunder erverver studentene erfaring og kunnskap om alle de sentrale stegene i forskningsprosessen: utvikling av forskningsspørsmål, innsamling av data, analyse, rapportering og formidling. Hvert semester settes det opp et gitt antall prosjekter, avhengig av søkertallene, og studentene må melde seg på ett av dem.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til enkeltemner

Emne: PSY6140
Tittel: Forskning i praksis
Type: Valgfrie emner
Plassering: 5. semester
Studiepoeng 15 studiepoeng

 

Emnet PSY6140 handler om å lære forskningsmetodikk gjennom praksis. Studentene jobber i gruppe, i samarbeid med forskningsleder om å gjennomføre et reelt forskningsprosjekt. Herunder erverver studentene erfaring og kunnskap om alle de sentrale stegene i forskningsprosessen: utvikling av forskningsspørsmål, innsamling av data, analyse, rapportering og formidling.

Hvert semester settes det opp et gitt antall prosjekter, avhengig av søkertallene, og studentene må melde seg på ett av dem.

PSY6140 Forskning i praksis bygger videre på PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap.

Innhold i forskning i praksis

Emnet har en praktisk tilnærming til følgende punkter:

 • Utvikle forskningsspørsmål
 • Formulere testbare hypoteser
 • Valg av forskningsdesign
 • Valg av metode for datainnsamling
 • Analyse av data
 • Rapportering av data
 • Formidling av sentrale forskningsfunn
 • Prosjektarbeid

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har kunnskap om hvordan man som forsker går fra eksisterende teori og empiri til nye forskningsspørsmål
 • Har kunnskap om hvordan man utvikler etterprøvbare hypoteser
 • Har kunnskap om hvordan man velger et forskinngsdesign i tråd med forskningsspørsmålet
 • Har kunnskap om valg av datainnsamlingsmetode
 • Har kunnskap om å analysere data fra psykologisk forskning
 • Har kunnskap om hvordan man rapporterer og formidler forskningsfunn

 

Ferdigheter

 • Har utviklet spesifikke ferdigheter knyttet til datainnsamling i psykologisk forskning
 • Har utviklet spesifikke ferdigheter knyttet til analyse av data i psykologisk forskning
 • Kan fremstille og rapportere forskningsfunn i tråd med normal praksis i psykologisk forskning
 • Kan formidle forskningsresultater på en intuitiv og effektiv måte

 

Generell kompetanse

 • Har utviklet en holistisk og praktisk forståelse av forskningsprosessen
 • Har utviklet skriftlig og muntlig formidlingsevne knyttet til kommunikasjon av forskningsresultater
 • Har utviklet evnen til å samarbeide i et felles prosjekt

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent presentasjon av bakgrunnslitteratur for forskningsprosjektet
 • Godkjent arbeidskrav knyttet til datainnsamling og/eller analyse av data
 • Godkjent presentasjon av forskningsresultatene

 

Adgangsregulering

Dette emnet er en form for internship hvor studenter kan søke om å være forskningsassistenter på relevante forskningsprosjekter som høyskolens forskere driver med. Antall plasser vil variere fra semester til semester. Opptaket baserer seg på en helhetlig vurdering. Studentene skal sende inn en skriftlig søknad hvor de redegjør for hvorfor de er en god kandidat til en forskerassisstentstilling. De kan også bli kalt inn til intervju.

 

Eksamen

Individuell skriftlig oppgave over som gis ved semesterstart, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og vurderes til bestått eller ikke bestått. Ved stryk kan det leveres en ny besvarelse til samme oppgave

 

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til enkeltemner