Emnet har som formål å gi studentene kunnskap og forståelse for hvordan man kan jobbe med psykisk helse hos barn i barnehagen. I dette emnet får man både en innføring i arbeid med forebygging, samt at man lærer konkrete tiltak overfor utsatte barn og unge.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen

 

Emne: PSY6130
Tittel: Psykisk helse i barnehagen
Type: Valgfrie emner
Plassering: 5. semester
Studiepoeng 15 studiepoeng

De aller fleste norske barn går i barnehage og tilbringer store deler av dagen sin der. Dette gjør barnehagen til en unik arena for forebyggende og helsefremmende arbeid. Faget Psykisk helse i barnehagen har til formål å gi studentene kunnskap, forståelse og konkrete verktøy for å fremme psykisk helse hos barn i barnehagen og forebygge psykisk uhelse.

Med utgangspunkt i relevante teorier og sentral empiri gir emnet en innføring i hva som ligger i begrepet psykisk helse hos barn. Sentralt for faget står forståelsen av  rollen den barnehageansatte har for barnets utvikling og psykiske helse. Studentene lærer om tidlige tegn på mulige psykiske vansker, og hvordan man møter barn med utfordringer. Emnet vil også ta for seg hvordan barnehagen kan samarbeide med andre instanser.

Innhold for psykisk helse i barnehagen

 • Psykisk helse hos barn
 • Kvalitet i barnehagen
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid i barnehagen
 • Forståelse og håndtering av vanlige vansker hos barn
 • Barnehagen som sosialiserings- og utviklingsarena
 • Utviklingsstøttende samspill i barnehagen
 • Sosial og emosjonell kompetanse hos barn
 • Samarbeid mellom barnehagen og andre instanser
 • Videreformidling av informasjon om et barn
 • Bruk av tilknytningsteori i barnehagen
 • Traumeteori
 • Språk og språkvansker hos barn
 • Resiliens hos barn
 • Relasjonskompetanse hos den voksne

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om hva som ligger i begrepet psykisk helse og uhelse hos barn.
 • Har kunnskap om faktorer som fremmer og hemmer barns utvikling og psykiske helse.
 • Har kunnskap om forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn i barnehagealder.
 • Har kunnskap om utviklingen av sosial og emosjonell kompetanse hos barn.
 • Har kunnskap om betydningen av tilknytning og dens kvalitet for barn i barnehagealder.
 • Har kjennskap til observasjon og kartlegging av mulige vansker hos barn.
 • Har kjennskap til hvordan oppdage og håndtere språkvansker hos barn.
 • Har kjennskap til barnehagen sin rolle opp mot andre samarbeidsinstanser

Ferdigheter

 • Kan legge til rette for utvikling av god psykisk helse i barnehagen.
 • Kan identifisere og forstå vanlige utfordringer hos barn og vurdere ulike tiltak med utgangspunkt i relevant teori og empiri.
 • Kan formidle opplysninger om et barn på en sensitiv, saklig og faglig måte.
 • Kan henvise til riktig instans ved behov.

Generell kompetanse

 • Har innsikt og forståelse av den barnehageansattes rolle, ansvar og mulighet til å påvirke elevenes psykiske helse.
 • Har forståelse for betydningen av egne emosjoner og reaksjoner i møte med barn.
 • Har forståelse av sammenhengen mellom helse, trivsel, lek og læring.
 • Har tilegnet seg forståelse for hvordan jobbe helhetlig omkring et barn.
 • Er i stand til å gjøre noen selvstendige betraktninger knyttet til barns vansker.
 • Har tilegnet seg en forståelse av at barns psykiske helse formes i et komplekst samspill mellom biologiske forhold og sosiale og kulturelle erfaringer

 

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene består av;

 • Skriftlig innlevering over en kasusbeskrivelse
 • Innlevering av presentasjon

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet: Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen