Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for hvordan jobbe med psykisk helse hos barn i barnehagen. Emnet fokuserer på forebygging så vel som kokrete tiltak ovenfor utsatt barn og unge.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen

 

Emne: PSY6130
Tittel: Psykisk helse i barnehagen
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Emnet har fokus på å gi studentene innføring i hva som ligger i begrepet psykisk helse for barn. Emnet fokuserer på relevant forskning opp mot studier av stress hos barn i barnehagen. Relevant i emnet er at studentene lærer om testing av barn og unge, henvisning samt samarbeid med andre instanser. Videre vil tiltak og metoder for forebygging så vel som behandling står sentralt i emnet.

 

Innhold for psykisk helse i barnehagen

 • Psykisk helse hos barn
 • Kvalitet i barnehagen
 • Studier av stress hos små barn i barnehagen
 • Testing av barn
 • Barnehagen som sosialisering og utviklingsarena
 • Temperamentsforskning
 • Sosial og emosjonell kompetanse hos barn
 • Samarbeid mellom barnehagen og andre institusjoner
 • Videreformidling av informasjon om et barn
 • Systemer og hjelpetiltak omkring barnet
 • Utviklingsstøttende samspill i barnehagen
 • Resiliens forskning i barnehagen
 • Bruk av tilknytningsteori i barnehagen
 • Traumeteori i praksis i barnehagen
 • Kognitiv atferdsterapi for barn og unge
 • Å jobbe med egne emosjoner

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om hva som ligger i begrepet og forståelsen av psykisk helse hos barn
 • Har kunnskap om aktuelle studier som viser til stress hos små barn knyttet til barnehagen og psykisk helse
 • Har kunnskap om betydningen av kvalitet i barnehagen
 • Har kunnskap om barnehagen som sosialisering og utviklingsarena
 • Har kunnskap om temperamentsforskning og betydningen av denne forskningen i praksis
 • Har kunnskap testing av barn
 • Har kunnskap om hva som ligger i begrepet sosial og emosjonell kompetanse hos barn
 • Har kunnskap om hvordan tilrettelegge for sosial og emosjonell kompetanse hos barn
 • Har kunnskap om barnehagen sin rolle opp mot andre samarbeidsinstanser
 • Har kunnskap om hvordan videreformidle sensitiv informasjon om et barn
 • Ha kunnskap om hva som ligger i begrepet og hvordan utføre utviklingsstøttende samspill i barnehagen
 • Har kunnskap om resiliens og hvordan jobbe med utgangspunkt i resiliens i barnehagen
 • Har kunnskap om bruk av tilknytningsteori i barnehagen
 • Har kunnskap om bruk av traumeteori i praksis
 • Har kunnskap om kognitiv atferdsterapi for barn og unge
 • Har kunnskap om hvordan man kan jobbe med eget stress og egne emosjoner

Ferdigheter

 • Kunne utvikle og designe tiltak for ulike utfordringer hos barn med utgangspunkt i relevant teori
 • Kunne formidle opplysninger om et barn på en sensitiv, saklig og faglig måte
 • Ha forståelse for hva testing av barn innebærer og hvordan man kan forstå en test og legge til rette for barnet etter test resultater
 • Ha forståelse for betydningen av egne emosjoner og egen emosjonsregulering i møte med arbeid med barn.

Generell kompetanse

 • Kunne utveksle faglige synspunkter med andre på en saklig og respektfull måte
 • Har tilegnet seg forståelse for hvordan jobbe helhetlig omkring et barn
 • Være i stand til å gjøre noen selvstendige betraktninger knyttet til barn og unges vansker og hvordan møte disse vanskene

 

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene består av;

 • Aktiv deltagelse i det digitale klasserommet
 • Skriftlig innlevering over en kasusbeskrivelse
 • Innlevering av presentasjon
 • Innlevering av et refleksjonsnotat

 

Eksamen

Eksamen i PSY6130 Psykisk helse i barnehagen består av kombinert eksamen som gir en samlet karakter:

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensures og gis gradert karakter, A – F.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen