Emnet har som formål å gi studentene kunnskap og forståelse for hvordan man kan jobbe med psykisk helse hos barn i barnehagen. I dette emnet får man både en innføring i arbeid med forebygging, samt at man lærer konkrete tiltak overfor utsatte barn og unge.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen

 

Emne: PSY6130
Tittel: Psykisk helse i barnehagen
Studiepoeng: 15 studiepoeng

I dette emnet har vi fokus på å gi studentene en innføring i hva som ligger i begrepet psykisk helse og uhelse hos barn. Studentene lærer om vanlige vansker og utfordringer hos barn, samt hvordan man kan arbeide med disse.

Emnet fokuserer på relevant forskning rundt stress og vansker hos barn i barnehagen. Sentralt i emnet er at studentene lærer om testing av barn og unge, hvordan man kan henvise et barn videre, samt samarbeid med andre instanser. Videre vil tiltak og metoder for forebygging stå sentralt i emnet. Det er et mål at studentene sitter igjen med konkrete verktøy som kan brukes i en arbeidshverdag.

Innhold for psykisk helse i barnehagen

 • Psykisk helse hos barn
 • Kvalitet i barnehagen
 • Studier av stress hos små barn i barnehagen
 • Testing av barn
 • Barnehagen som sosialisering og utviklingsarena
 • Temperamentsforskning
 • Sosial og emosjonell kompetanse hos barn
 • Samarbeid mellom barnehagen og andre institusjoner
 • Videreformidling av informasjon om et barn
 • Systemer og hjelpetiltak omkring barnet
 • Utviklingsstøttende samspill i barnehagen
 • Resiliens forskning i barnehagen
 • Bruk av tilknytningsteori i barnehagen
 • Traumeteori i praksis i barnehagen
 • Kognitiv atferdsterapi for barn og unge
 • Å jobbe med egne emosjoner

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om hva som ligger i begrepet psykisk helse hos barn.
 • Har kjennskap til psykologisk forskning som ser på barns utvikling generelt og barn i barnehagen spesielt, samt forståelse for denne forskningens betydning for praksis barnehagen.
 • Har kunnskap om fremmer og hemmer barnehagen som sosialisering og utviklingsarena.
 • Har kunnskap om hva som ligger i begrepet sosial og emosjonell kompetanse hos barn.
 • Kjenne til ulike tester og testing av barn.
 • Kjenne til barnehagen sin rolle opp mot andre samarbeidsinstanser

Ferdigheter

 • Kunne utvikle og designe tiltak for ulike utfordringer hos barn med utgangspunkt i relevant teori
 • Kunne formidle opplysninger om et barn på en sensitiv, saklig og faglig måte

Generell kompetanse

 • Kunne utveksle faglige synspunkter med andre på en saklig og respektfull måte
 • Ha forståelse for hva testing av barn innebærer og hvordan man kan forstå en test og legge til rette for barnet på bakgrunn av testresultat.
 • Ha forståelse for betydningen av egne emosjoner og egen emosjonsregulering i møte med arbeid med barn.
 • Har tilegnet seg forståelse for hvordan jobbe helhetlig omkring et barn
 • Være i stand til å gjøre noen selvstendige betraktninger knyttet til barn og unges vansker.

 

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene består av;

 • Skriftlig innlevering over en kasusbeskrivelse
 • Innlevering av presentasjon
 • Nettbasert kurs

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet: Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen