Klinisk barne- og ungdomspsykologi handler primært om psykiske vansker som inntreffer i de i småbarnsalderen og ungdomsalderen frem til ca 20 år. Studenten vil også lære om sosial, fysisk og kognitiv normalutvikling som skjer i denne perioden. Hovedvekten vil være på psykiske vansker og tilpasninger knyttet til livsendringer, med et forebyggende perspektiv.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen

 

Emne: PSY6120
Tittel: Klinisk barne- og ungdomspsykologi
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for utvikling av psykiske vansker hos barn og unge og en grunnleggende forståelse innenfor utvikling av psykopatologi.

Emnet har til formål å gi studenten kunnskap og forståelse av hensikten med diagnostikk og vil ha hovedvekt på predisponerende, opprettholdende og beskyttende faktorer.

 

Innhold i klinisk barne- og ungdomspsykologi

  • Normalutvikling og faktorer som påvirker normalutvikling og utvikling av psykiske vansker
  • Søvnvansker
  • Angst
  • Depresjon
  • Spiseforstyrrelser
  • Enurese og enkoprese
  • Oppmerksomhet, hyperaktivitet og atferdsvansker
  • Autismespektrede-vansker
  • Familie og oppdragelse
  • Rusproblematikk
  • Tilpasningsvansker

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Har kunnskap om kjennetegn ved normalutvikling
  • Kjenner til kliniske bilder knyttet til ulike psykiske vansker/lidelser hos barn og unge
  • Har kunnskap om faktorer som påvirker psykisk helse og uhelse, og spesifikke faktorer som påvirker ulike symptombilder

Ferdigheter

  • Kan lage en kasusformulering basert på case

Generell kompetanse

  • Være i stand til å gjøre noen selvstendige betraktninger knyttet til barn og ungdommers utvikling under ulike betingelser.
  • Forståelse av hensikten med diagnostikk, ulike ansvarsområder og problemstillinger knyttet til dette.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet er:

  • Aktiv deltagelse i det digitale klasserommet med 10 innlegg
  • Skriftlig innlevering knyttet til utforming av en kasusformulering
  • Skriftlig innlevering knyttet til informasjonsinnhenting
  • Godkjent nettbasert kurs

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet: Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

  • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
  • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen