Klinisk barne- og ungdomspsykologi handler primært om psykiske vansker som inntreffer i småbarnsalderen og ungdomsalderen frem til ca 20 år. Studenten vil også lære om sosial, fysisk og kognitiv normalutvikling som skjer i denne perioden. Hovedvekten vil være på psykiske vansker og tilpasninger knyttet til livsendringer, med et forebyggende perspektiv.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen

 

Emne: PSY6120
Tittel: Klinisk barne- og ungdomspsykologi
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for utvikling av psykiske vansker hos barn og unge og en grunnleggende forståelse innenfor utvikling av psykopatologi.

Emnet har til formål å gi studenten kunnskap og forståelse av hensikten med diagnostikk og vil ha hovedvekt på predisponerende, opprettholdende og beskyttende faktorer.

 

Innhold i klinisk barne- og ungdomspsykologi

 • Normalutvikling og faktorer som påvirker normalutvikling og utvikling av psykiske vansker
 • Søvnvansker
 • Angst
 • Depresjon
 • Spiseforstyrrelser
 • Enurese og enkoprese
 • Oppmerksomhet, hyperaktivitet og atferdsvansker
 • Autismespektrede-vansker
 • Familie og oppdragelse
 • Rusproblematikk
 • Tilpasningsvansker

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om kjennetegn ved normalutvikling
 • Kjenner til kliniske bilder knyttet til ulike psykiske vansker/lidelser hos barn og unge
 • Har kunnskap om faktorer som påvirker psykisk helse og uhelse, og spesifikke faktorer som påvirker ulike symptombilder

Ferdigheter

 • Kan lage en kasusformulering basert på case

Generell kompetanse

 • Være i stand til å gjøre noen selvstendige betraktninger knyttet til barn og ungdommers utvikling under ulike betingelser.
 • Forståelse av hensikten med diagnostikk, ulike ansvarsområder og problemstillinger knyttet til dette.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet er:

 • Skriftlig innlevering knyttet til utforming av en kasusformulering
 • Skriftlig innlevering knyttet til informasjonsinnhenting
 • Godkjent nettbasert kurs

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet: Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen