Klinisk barne- og ungdomspsykologi handler primært om psykiske vansker som inntreffer i småbarnsalderen og ungdomsalderen frem til ca 20 år. Studenten vil også lære om sosial, fysisk og kognitiv normalutvikling som skjer i denne perioden. Hovedvekten vil være på psykiske vansker og tilpasninger knyttet til livsendringer, med et forebyggende perspektiv.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen

 

Emne: PSY6120
Tittel: Klinisk barne- og ungdomspsykologi
Type: Valgfrie emner
Plassering: 5. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Klinisk barne- og ungdomspsykologi handler primært om psykiske vansker som inntreffer i småbarnsalderen og ungdomsalderen frem til ca 20 år. Studenten vil også lære om sosial, fysisk og kognitiv normalutvikling som skjer i denne perioden. Hovedvekten vil være på psykiske vansker og tilpasninger knyttet til livsendringer med et forebyggende perspektiv.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for utvikling av psykiske vansker hos barn og unge, samt en grunnleggende forståelse for utvikling av psykopatologi. Videre skal emnet gi studenten kunnskap og forståelse for hensikten med diagnostikk og det vil være hovedvekt på predisponerende, opprettholdende og beskyttende faktorer.

 

Innhold i klinisk barne- og ungdomspsykologi

 • Normalutvikling og faktorer som påvirker normalutvikling og utvikling av psykiske vansker
 • Søvnvansker
 • Angst
 • Depresjon
 • Spiseforstyrrelser
 • Enurese og enkoprese
 • Oppmerksomhet, hyperaktivitet og atferdsvansker
 • Autismespekter-vansker
 • Familie og oppdragelse
 • Rusproblematikk
 • Tilpasningsvansker

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om kjennetegn ved normalutvikling
 • Har kunnskap om faktorer som påvirker psykisk helse og uhelse, og spesifikke faktorer som påvirker ulike symptombilder
 • Har kunnskap om kjennetegn ved ulike psykiske lidelser, mulig etiologi og hvordan de kan forebygges eller behandles
 • Har kunnskap om familiearbeid og systemarbeid rundt barnet og familien

Ferdigheter

 •  Kan lage en kasusformulering basert på et case.
 • Kan forstå og beskrive kliniske fenomener i en kontekst

Generell kompetanse

 • Er i stand til å gjøre noen selvstendige betraktninger knyttet til barn og ungdommers utvikling under ulike betingelser.
 • Har forståelse for hensikten med diagnostikk, ulike ansvarsområder og problemstillinger knyttet til dette.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet er:

 • Skriftlig innlevering knyttet til utforming av en kasusformulering
 • Skriftlig innlevering knyttet til informasjonsinnhenting
 • Godkjent nettbasert kurs

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet: Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen