Kognitiv psykologi handler om mentale prosesser som hukommelse, tenkning og beslutningstakning. Emnet tar for seg sentrale teorier og empiriske funn i faget og gir en grunnleggende innføring i moderne kognitiv psykologi som vitenskap.

Tilbake til psykologiemner

Dette emnet tilbys ikke lenger f.o.m høsten 2018

Emne: PSY6105
Tittel: Kognitiv Psykologi
Type: Obligatorisk
Plassering: 5. semester
Studiepoeng: 5 studiepoeng

Studenten vil få kjennskap til typiske eksperimentelle metoder som anvendes for å studere mentale prosesser. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen fagområdet vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Innhold for kognitiv psykologi

 • Den kognitive psykologiens historie
 • Forskningsmetodikk innen kognitiv psykologi
 • Visuell persepsjon
 • Læringens rolle i gjenhenting av minner
 • Forskjellige former for hukommelsestesting
 • Hukommelsestap
 • Visuell kunnskap
 • Kronometriske studier av visuell kunnskap
 • Neglekt og individuelle forskjeller
 • Ulike former for tenkning
 • Intelligens og heuristikker

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Ha kunnskap om sentrale personer, teorier, modeller og metoder innen kognitiv psykologi.
 • Ha kunnskap om læringens rolle i gjenhenting av minner
 • Ha kunnskap om ulike former for hukommelsestesting
 • Ha kunnskap om konsepter og generisk kunnskap
 • Ha kunnskap om visuell persepsjon og kunnskap
 • Ha kunnskap om flere former for tenkning og beslutningstaking

Ferdigheter

 • Skriftlig å fremstille grunnleggende modeller, teori og empiri innen kogntiv psykologi
 • Skal kunne fremstille menneskelig tenkning som et produkt av delvis adskilte og interagerende prosesser i hjernen
 • Skal kunne identifisere og reflektere selvstendig over faglige problemstillinger knyttet til kognitiv psykologi

Generell kompetanse

 • Skal kunne gjøre rede for de ulike mentale prosessene som leder frem til menneskelig erkjennelse og atferd, samt implikasjonene denne kunnskapen har for andre fagområder.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Nettsløyfe

 

Eksamen

Eksamen i PSY6105Kognitiv Psykologi består av en eksamen på 3 timer.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til psykologiemner