Personlighetspsykologi handler om begrepet personlighet og hvordan ulike teoretiske og faglige leirer forstår og forsker på personlighet. Emnet gir en innføring i de viktigste teoriene med et overordnet fokus på individuelle forskjeller.

Tilbake til psykologiemner

Dette emnet tilbys ikke lenger f.o.m høsten 2018

Emne: PSY6090
Tittel: Personlighetspsykologi
Type: Valgemne
Plassering: 5 semester
Studiepoeng: 10 studiepoeng

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen personlighetspsykologi. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen disse to fagområdene vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Innhold i personlighetspsykologi

 • Trekktaksonomier
 • Personlighet over tid: endring, stabilitet og koherens
 • Personlighet i lys av genetikk, fysiologi og evolusjon
 • Psykoanalytiske innfallsvinkler til personlighet
 • Humanistiske tradisjoner i personlighetspsykologien
 • Kognitive innfallsvinkler til personlighet
 • Emosjoner og personlighet
 • Selvet
 • Personlighet i sosial og kulturell kontekst
 • Person versus situasjon
 • Sammenhengen mellom personlighet og helse
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Utfordringer ved måling av personlighet i lys av teori og praksis

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kjenner til de viktigste personlighetstaksonomiene
 • Gjøre rede for ulike faglige perspektiver på personlighet, samt deres metoder og sentrale forskningsresultater
 • Kjenner til anvendelsen av personlighetsteori på utvalgte områder
 • Har kunnskap om hvordan personlighet henger sammen med helse, biologi, kognisjon og sosial interaksjon
 • Kan diskutere ulike teoretiske forklaringer på fenomen i personlighetspsykologien
 • Kjenner til hovedfunn om personlighetens utvikling, endring og stabilitet.

Ferdigheter

 • God skriftlig fremstillingsevne av personlighetspsykologi
 • Kunne utvikle presentasjon av faglige problemstillinger for muntlig presentasjon

Generell kompetanse

 • Skal kunne gjøre selvstendige og generelle betraktninger om personlighet psykologisk konstrukt
 • Forstår betydningen av personlighet for menneskelig adferd
 • Har en kritisk tilnærming til personlighetspsykologi som fag og vitenskap

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet i dette emnet består av:

 • Innlevering av en presentasjon tilknyttet personlighet

 

Eksamen

Eksamen i PSY6090 består av en individuell skriftlig eksamen på 4 timer og består av fritekstsoppgaver og multiple choiceoppgaver.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til psykologiemner