Anvendt idrettspsykologi bygger videre på idrettspsykologi og mental trening samt konsulterende psykologi. Emnet vil ha et praktisk fokus og gi trening i å utarbeide opplegg for mental trening. I tillegg får studenten innsikt i ulike verktøy knyttet til mental ferdighetstrening,

Emne: PSY6061
Tittel: Anvendt idrettspsykologi
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Om anvendt idrettspsykologi

Emnet bygger videre på PSY6060 Idrettspsykologi og mental trening og har fokus på hvordan bruke idrettspsykologiske teorier i idrettslig praksis. Emnet vil ha et praktisk fokus hvor studenten vil få trening i å utarbeide opplegg for mental trening og presentere dette både muntlig og skriftlig. Emnet bygger også videre på PSY3270 Konsulterende psykologi, og studenten vil få kunnskap om hvordan bruke kommunikasjons- og relasjonsferdigheter i en idrettspsykologisk kontekst. Emnet gir studenten innsikt i ulike verktøy knyttet til mental ferdighetstrening, særlig knyttet til visualisering, stresshåndtering og motivasjon.

Emnet inneholder:

 • Motivasjon
 • Indre dialog
 • Imagery
 • Spenningsregulering
 • Konsentrasjon og oppmerksomhet
 • Målsettingsstrategier
 • Selvfølelse
 • Mindfulness og idrettsprestasjon
 • Læringsutbytte

Kunnskaper
– Har kunnskap om praktisk anvendelse av idrettspsykologisk kunnskap.
– Har kunnskap om hvordan ulike spesifikke psykologiske forhold som er sentrale for prestasjon, påvirker ulike sider av mennesket.
– Har kunnskap om ulike verktøy knyttet til ulike sider av mental trening

Ferdigheter

 • Kan vurdere ulike intervensjoner som kan fremme prestasjon.
 • Kan bruke noen utvalgte verktøy i arbeid med prestasjon.
 • Kan foreslå tiltak til hvordan et identifisert idrettspsykologisk forhold kan jobbes med.

Generell kompetanse

 • Kan formidle sentralt fagstoff knyttet til idrettspsykologi både muntlig og skriftlig.
 • Kan reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til arbeid med idrettspsykologisk rådgivning

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Obligatorisk oppmøte på stedlig undervisning
 • Skriftlig innlevering

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet: Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 % ) eks. eventuelle vedlegg, i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.
  Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Adgangsregulering

For å kunne ta emnet PSY6061 Anvendt idrettspsykologi må studenten ha fullført og bestått PSY6060 Idrettspsykologi og mental trening og PSY3270 Konsulterende psykologi eller