Pedagogisk psykologi handler om de psykologiske og pedagogiske prosessene som finner sted under læring og tilrettelegging for læring. Sentralt for den pedagogiske psykologien er forståelsen av hvordan mennesket utvikler seg og formes gjennom læring både på individ- og gruppenivå, samt hvilke personlige og kontekstuelle faktorer som fremmer og hemmer læring. Familien og skolen som individets primære og sekundære sosialiseringsarenaer er gjenstand for fagområdets hovedinteresse.

Emne: PSY6041
Tittel: Pedagogisk psykologi
Type: Valgfrie emner
Plassering: 5. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Studentene vil møte ulike temaer som blant andre; skolepolitikk, forebyggende intervensjoner, lærevansker, mobbing, stress, samarbeid med foreldre, tverrfaglig samarbeid og testpsykologi. Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, psykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen den pedagogiske psykologien. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen fagområdet vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Innhold

– Aktuelle teoretiske, praktiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til skolepsykologi.
– Skolepolitikk og skolens samfunnsoppdrag.
– Sentrale pedagogiske psykologiske teorier for læring
– Faktorer som fremmer og hemmer læring
– Vansker knyttet til læring
– Variasjonen i individuell fungering
– Sosialisering og tilknytning i skolen
– Inkludering i klasserommet
– Pedagogisk-psykologisk arbeid
– Motivasjon og måloppnåelse
– Undervisning og vurderingsmetoder
– Klasseledelse

 

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

– Har kunnskap om den pedagogiske psykologiens historiske og vitenskapelige grunnlag
– Har kjennskap til fordeler og ulemper knyttet til den evidensbaserte tilnærmingen til læring
– Har kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen pedagogisk psykologi.
– Har kunnskap om skolen som sosialiseringsarena.
– Har kunnskap om faktorer som fremmer og hemmer læring.
– Har kunnskap om tiltak i skolen, og tilrettelegging av undervisning og læringsmiljø.
– Har kunnskap om barn og unges utvikling, og hvorfor dette er viktig i undervisningssammenheng
– Har kunnskap om pedagogisk-psykologisk tjeneste og deres arbeid i skolen, på både individ- og systemnivå

 

Ferdigheter

– Kan identifisere faktorer som fremmer og hemmer læring og utvikling i ulike læringssituasjoner.
– Kan vurdere behov for tiltak eller tilrettelegging for barn med ulike vansker tilknyttet læring.
– Kan drøfte ulike tilnærminger til læring.

 

Generell kompetanse

– Kan reflektere over den pedagogiske psykologiens rolle og plass i samfunnet.
– Har utviklet forståelse for den rollen skolen har som utdanningsinstitusjon og sosial arena i individers livskvalitet, både på kort og lang sikt.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravet i dette emnet er:
– Skriftlig innlevering med kasus om tiltak/tilrettelegging
– Skriftlig innlevering som drøfter ulike tilnærminger til læring

 

Overlappende emner

Deler av emnet overlapper med PSY6040 Skolepsykologi. Studenter som allerede har PSY6040 Skolepsykologi, vil ikke få full uttelling for PSY6041 Pedagogisk psykologi.

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet.
Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet:
– Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
– Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.