Hvordan hjelper man mennesker som ønsker endring i livet? Konsulterende psykologi har fokus på å integrere forskning og praksis i forståelsen av endringsprosesser hos mennesker som ønsker utvikling. Emnet fokuserer på å gi studentene en grundig innføring i menneskelige endringsprosesser og hvordan møte mennesker med fokus på endring gjennom samtale. Emnet skal gjøre studenten i stand til å forstå viktige elementer i endringsarbeid, samt gi en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er essensielle i slike menneskemøter. Emnet gir videre en overordnet innføring i grunnleggende psykologiske tilnærminger til endringsarbeid.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen

 

Emne: PSY3270
Tittel: Konsulterende psykologi og forskningsmetoder
Undertittel: relasjoner, kommunikasjon og endring
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Emnet dekker historiske perspektiver, ulike forståelsesmodeller og ulik terapeutisk praksis sett opp mot menneskelige utfordringer. Grunnleggende og mer avanserte ferdigheter i henhold til hjelperrollen eller som annen utøver av psykologifaget er fokus i emnet.
Emnet gir en overordnet innføring i sentrale psykologiske tilnærminger til endringsarbeid. Emnet i sin helhet tar sikte på å gi studentene en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for endring gjennom samtale. Emnet skal gjøre studenten i stand til å forstå en endringsprosess og utvikle noen av de ferdigheter som er nødvendig for å være en effektiv hjelper.
Emnet dekker også sentrale etiske utfordringer omkring terapeutrollen. Det vil bli undervist på Helsepersonell loven samt skillet mellom en kliniker og andre utøvere av psykologifaget.
Emnet har til formål a å gi studentene kunnskap om den konsulterende psykologiens plass i samfunnet ved forståelse for grunnleggende ideer, psykologiske teorier og forskning innen konsulterende psykologi. Praktisk bruk av psykologiske metoder og kunnskaper for å løse konkrete oppgaver for å fremme menneskets fungering vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Innhold i konsulterende psykologi og forskningsmetoder

 • Den konsulterende psykologiens historie
 • Evidensbasert terapi og behandlingsforskning
 • Ulike tilnærminger til endringsarbeid
 • Ulike perspektiver på menneskelig utvikling og endring
 • Forskningsmetodikk innen konsulterende psykologi
 • Den terapeutiske alliansen
 • Kommunikasjonsferdigheter
 • Terapeutrollen
 • Avslutning og evaluering
 • Klinisk veiledning
 • Etiske og profesjonelle utfordringer omkring terapeutrollen
 • Lov om helsepersonell

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om konsulterende psykologi som fagområde
 • Kjenne til aktuell og historisk kunnskapsutvikling innen konsulterende psykologi.
 • Har kunnskap om grunnlaget for evidensbasert endringsarbeid.
 • Har kunnskap om ulike tilnærminger til endringsarbeid.
 • Har kunnskap om sentrale mekanismer i endringsarbeid.
 • Har kunnskap om terapeutisk allianse, og ulike roller i konsulterende og hjelpende arbeid.
 • Har kunnskap om organisering av helsetjenesten i Norge og helsepersonell-loven
 • Har kunnskap om etiske og profesjonelle utfordringer omkring terapeutrollen.

Ferdigheter

 • Kunne utvikle og designe tiltak for ulike menneskelige utfordringer eller vansker.
 • Kunne bruke ulike verktøy i endringsarbeid.
 • Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter med henblikk på relasjonsbygging

Generell kompetanse

 • Kunne utveksle faglige synspunkter med andre på en saklig og respektfull måte og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Reflekterer selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til konsulterende psykologi generelt og egen fagutøvelse spesielt.

 

Læringsutbytte tilknyttet forskningsmetoder

Kunnskap

 • Drøfte kausalitet innen ikke-eksperimentelle studier
 • Gjøre rede for fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning

Ferdigheter

 • Diskutere metodologiske problemer knyttet til utvikling og gjennomføring av eksperimenter
 • Gjøre rede for og forstå tolkning og bruk av relevante statiske analyser

Generell kompetanse

 • Emnet skal bevisstgjøre studentene med hensyn til etiske aspekter knyttet til bruk av eksperimentelle metoder

 

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene vil bestå av

 • Godkjent nettbasert kurs
 • Obligatorisk deltakelse på stedlig undervisning

 

Arbeidskrav tilknyttet forskningsmetoder

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene vil bestå av:

 • Godkjent et nettbasert kurs i statistikk

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet: Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen