Hvordan hjelper man mennesker som ønsker endring i livet? Konsulterende psykologi har fokus på å integrere forskning og praksis i forståelsen av endringsprosesser hos mennesker som ønsker utvikling. Emnet fokuserer på å gi studentene en grundig innføring i menneskelige endringsprosesser og hvordan møte mennesker med fokus på endring gjennom samtale. Emnet skal gjøre studenten i stand til å forstå viktige elementer i endringsarbeid, samt gi en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er essensielle i slike menneskemøter. Emnet gir videre en overordnet innføring i grunnleggende psykologiske tilnærminger til endringsarbeid.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen

 

Emne: PSY3270
Tittel: Konsulterende psykologi og forskningsmetoder
Undertittel: relasjoner, kommunikasjon og endring
Type: obligatorisk
Plassering: 4. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Emnet dekker historiske perspektiver, ulike forståelsesmodeller og ulik terapeutisk praksis sett opp mot menneskelige utfordringer. Grunnleggende og mer avanserte ferdigheter i henhold til hjelperrollen eller som annen utøver av psykologifaget er fokus i emnet. I emnet vil man også komme inn på ulike hjelperroller i møte med mennesker.

Emnet gir en overordnet innføring i sentrale psykologiske tilnærminger til endringsarbeid.

Emnet i sin helhet tar sikte på å gi studentene en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for endring gjennom samtale.

Emnet skal gjøre studenten i stand til å forstå en endringsprosess og å utvikle noen av de ferdighetene som er nødvendige for å være en effektiv hjelper.

Emnet dekker også sentrale etiske utfordringer omkring hjelperrollen. Undervisningen vil i tillegg ta for seg oppbygningen av helsevesenet og Lov om Helsepersonell. Emnet har til formål å gi studentene kunnskap om den konsulterende psykologiens plass i samfunnet. Praktisk bruk av psykologiske metoder og kunnskaper for å fremme god kommunikasjon i interpersonlige møter og dermed legge til rette for endringsarbeid, vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Innhold i konsulterende psykologi og forskningsmetoder

 • Den konsulterende psykologiens historie
 • Evidensbasert terapi og behandlingsforskning
 • Ulike tilnærminger til endringsarbeid
 • Ulike perspektiver på menneskelig utvikling og endring
 • Forskningsmetodikk innen konsulterende psykologi
 • Kommunikasjonsferdigheter
 • Terapeutrollen, terapeutisk relasjon og den terapeutiske alliansen
 • Avslutning og evaluering av hjelpende relasjoner
 • Klinisk veiledning
 • Etiske og profesjonelle utfordringer omkring terapeutrollen
 • Lov om helsepersonell

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om konsulterende psykologi som fagområde
 • Har kjennskap til aktuell og historisk kunnskapsutvikling innen konsulterende psykologi.
 • Har kunnskap om grunnlaget for evidensbasert endringsarbeid.
 • Har kunnskap om ulike tilnærminger til endringsarbeid.
 • Har kunnskap om sentrale mekanismer i endringsarbeid.
 • Har kunnskap om relasjon og allianse, og ulike roller i konsulterende oghjelpende arbeid.
 • Har kunnskap om organisering av helsetjenesten i Norge, og om Lov om Helsepersonell.
 • Har kunnskap om etiske og profesjonelle utfordringer omkring terapeutrollen.
 • Har kunnskap om metodologiske problemer knyttet til behandlingsforskning

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap til å utvikle tiltak for ulike menneskelige utfordringer eller vansker.
 • Kan bruke noen utvalgte verktøy i endringsarbeid.
 • Kan grunnleggende kommunikasjonsferdigheter med henblikk på relasjonsbygging.
 • Kan reflektere selvstendig over faglig og yrkesetiske problemstillinger knyttet til konsulterende psykologi generelt, og egen fagutøvelse spesielt.

Generell kompetanse

 • Kan utveksle faglige synspunkter med andre på en saklig og respektfull måte, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kan formidle sentralt fagstoff både muntlig, gjennom ferdighetstrening, og skriftlig.

 

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene vil bestå av

 • Godkjent nettbasert kurs
 • Obligatorisk deltakelse på stedlig undervisning** Høsten 2020: Obligatorisk deltakelse på stedlig undervisning eller tilsvarende webbasert løsning

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet:

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Begge eksamener kan tas opp i etterkant.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen