Konsulterende psykologi har fokus på å integrere forskning og praksis for å fremme individuell og mellommenneskelig fungering gjennom livsløpet. Emnet tar for seg forskjellige vitenskapelige, holistiske modeller for menneskelig fungering, samhandling og endringsprosesser. Studentene vil møte ulike temaer innen helsepsykologien, slik som blant andre stress, sorg, avhengighet og kronisk smerte.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen

 

Emne: PSY3270
Tittel: Konsulterende psykologi og forskningsmetoder
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Emnet dekker historiske perspektiver, ulike forståelsesmodeller og ulik terapeutisk praksis sett opp mot menneskelige utfordringer. Grunnleggende og mer avanserte ferdigheter i henhold til hjelperrollen eller som annen utøver av psykologifaget er fokus i emnet.

Emnet i sin helhet tar sikte på å gi studentene en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for og til rette legge for endring gjennom samtale. Emnet skal gjøre studenten i stand til å forstå en endringsprosess og utvikle noe av de ferdigheter som er nødvendig for å være en effektiv hjelper.

Emnet dekker også sentrale etiske utfordringer omkring terapeutrollen. Det vil bli undervist på Helsepersonell loven samt skillet mellom en kliniker og andre utøvere av psykologifaget.

Emnet har til formål a å gi studentene kunnskap om den konsulterende psykologiens plass i samfunnet ved forståelse for grunnleggende ideer, psykologiske teorier og forskning innen konsulterende psykologi. Praktisk bruk av psykologiske metoder og kunnskaper for å løse konkrete oppgaver for å fremme menneskets fungering vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Innhold i konsulterende psykologi og forskningsmetoder

 • Den konsulterende psykologiens historie
 • Ulike perspektiver på menneskelig utvikling og endring
 • Forskningsmetodikk innen konsulterende psykologi
 • Modeller for atferdsendring
 • Manualbaserte modeller for endring
 • Den terapeutiske alliansen
 • Kommunikasjonsferdigheter
 • Forsvarsmekanismer
 • Menneskelige utfordringer og konsulterende psykologi
 • Ulike arenaer innenfor konsulterende psykologi
 • Terapeutrollen
 • Etiske og profesjonelle utfordringer omkring terapeutrollen
 • Helsepersonell-loven
 • Rapport og journalføring
 • Behandling av sensitive opplysninger

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om konsulterende psykologi som fagområde
 • Kjenne til aktuell og historisk kunnskapsutvikling innen konsulterende psykologi.
 • Har kunnskap om ulike menneskesyn som har vært sentrale for konsulterende psykologi som fagområde.
 • Har kunnskap om ulike perspektiver på menneskelig utvikling og endring
 • Har kunnskap om manualbaserte modeller for endring
 • Har kunnskap om grunnlaget for evidensbasert behandling.
 • Har kunnskap om sentrale faktorer som er relevant i etablering av terapeutisk allianse
 • Har kunnskap om sentrale kommunikasjonsferdigheter
 • Har kunnskap om betydningen av forsvarsmekanismer i endringsarbeid.
 • Har kunnskap om ulike menneskelige utfordringer hvor konsulterende psykologi kan benyttes.
 • Har kunnskap om ulike arenaer hvor konsulterende psykologi benyttes.
 • Har kunnskap om sentrale ferdigheter som inngår i terapeutrollen.
 • Har kunnskap om hva som ligger i en «hjelperolle».
 • Har kunnskap om skillet mellom en kliniker og en annen form for hjelp.
 • Har kunnskap om helsepersonell-loven og ansvaret som følger.
 • Har kunnskap om etiske og profesjonelle utfordringer omkring terapeutrollen.
 • Har kunnskap om viktigheten av rapport og journal føring.

Ferdigheter

 • Kunne utvikle og designe tiltak for ulike menneskelige utfordringer, vansker og eller lidelser
 • Kunne benytte spesifikke kommunikasjon og endringsferdigheter
 • Kunne kartlegge og innhente sentral informasjon
 • Kunne benytte verktøy for å bygge en terapeutisk allianse
 • Kunne reflektere over egen rolle som hjelper

Generell kompetanse

 • Kunne utveksle faglige synspunkter med andre på en saklig og respektfull måte og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Reflekterer selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til konsulterende psykologi generelt og egen fagutøvelse spesielt.
 • Har tilegnet seg forståelse for og kunne reflektere over sin egen rolle som terapeut og /eller hjelper innenfor fagområde konsulterende psykologi
 • Har tilegnet seg forståelse for over prosessen som foreligger i endring og hjelpearbeid mellom klient og terapeut/hjelper

 

Læringsutbytte tilknyttet forskningsmetoder

Kunnskap

 • Drøfte kausalitet innen ikke-eksperimentelle studier
 • Gjøre rede for fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning

Ferdigheter

 • Diskutere metodologiske problemer knyttet til utvikling og gjennomføring av eksperimenter
 • Gjøre rede for og forstå tolkning og bruk av relevante statiske analyser

Generell kompetanse

 • Emnet skal bevisstgjøre studentene med hensyn til etiske aspekter knyttet til bruk av eksperimentelle metoder

 

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene vil bestå av

 • Aktivitet i det digitale klasserom
 • Godkjent et nettbasert kurs om Helsepersonelloven
 • Obligatorisk deltakelse på stedlig undervisning

 

Arbeidskrav tilknyttet forskningsmetoder

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene vil bestå av:

 • Godkjent et nettbasert kurs i statistikk

 

Eksamen

Eksamen i PSY3270 Konsulterende psykologi og forskningsmetoder består av en kombinert eksamen som gir en samlet karakter:

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen