Emnet gir en innføring i perspektiver på forebygging av psykiske vansker og lidelser, med utgangspunkt i samfunns- og kulturpsykologisk teori og empiri. Emnet skal danne grunnlag for å forstå hvordan mennesker påvirker og blir påvirket av sine omgivelser, og hvordan slik kunnskap kan være viktig i forebyggingssammenheng.

Emne: PSY2280
Tittel: Forebygging, samfunn og kultur
Type: Obligatorisk emne, bachelor i psykologisk helsearbeid/ enkeltemne
Plassering: 4. semester
Studiepoeng 15 studiepoeng

 

Om emnet forebygging, samfunn og kultur

Emnet legger vekt på hvordan kategorier som etnisitet, alder, kjønn, seksualitet, funksjonsevne, arbeidsdeltakelse ogsosioøkonomisk status kan ha betydning for selvforståelse, relasjoner, livskvalitet og psykisk helse. Videre tar emnet opp hvordan ulikhetsskapende prosesser på både mikro- ogmakronivå kan lede til ulike former for diskriminering og marginalisering, samt utformingav strategier for å motvirke dette og derved fremme inkludering og god psykisk helse.

 

Innhold i emnet forebygging, samfunn og kultur

 • Perspektiver på forebygging
 • Samfunns- og kulturpsykologiske modeller
 • Betydningen av levekår for god psykisk folkehelse
 • Etnisitet, kjønn, seksualitet, alder, sosioøkonomisk status, arbeidsdeltakelse og
  funksjonsevne
 • Minoritetsstatus
 • Marginalisering og diskriminering
 • Forebyggende tiltak på person-, gruppe-, nærmiljø- og samfunnsnivå

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har kunnskap om sentrale perspektiver på forebygging
 • Har god kjennskap til kultur- og samfunnspsykologisk teori og empiri
 • Har kunnskap om psykisk helse i lys av levekår samt majoritets- og
  minoritetsdynamikker
 • Har innsikt i prosesser som skaper ulikhet og kan føre til ulike former for
  marginalisering og diskriminering
 • Har særlig kunnskap om systemiske tiltak som fremmer psykisk helse

 

Ferdigheter

 • Kan anvende sentrale perspektiver og begreper for å forstå psykisk helse i et
  samfunnsmessig perspektiv
 • Kan foreta selvstendige, faglig baserte refleksjoner om samspillet mellom ulike
  kontekstuelle forhold og psykologisk fungering
 • Kan beherske relevante verktøy for å håndtere kulturell kompleksitet i samfunn og
  arbeidsliv, knyttet blant annet til migrasjon og integrering
 • Kan anvende faglig kunnskap til å utvikle forebyggende strategier på individuelt så vel
  som strukturelt nivå

 

Generell kompetanse

 • Forstår hvordan mennesker inngår i sosiale sammenhenger som de både former og blir
  formet av
 • Har utviklet innsikt i sammenhenger mellom psykisk helse og levekår
 • Kan redegjøre for hvordan slik kunnskap er relevant for arbeid overfor enkeltmennesker
  og grupper
 • Kan utvise respekt og sensitivitet for kulturell og identitetsmessig variasjon
 • Kan planlegge og aktivt bidra til gjennomføring av forebyggende tiltak på person-,
  gruppe- og samfunnsnivå

 

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene
består av:

 • Godkjent skriftlig innlevering som sammenstiller forskningslitteratur innen samfunnsog/eller kulturpsykologi
 • Godkjent medstudentsvurdering på skriftlig oppgave

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av en individuell skriftlig oppgave over 48 timer på 1500
ord (+/- 10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert
karakter, A – F.