Kritisk psykologi har som formål å bidra til refleksjon omkring hvordan psykologisk teori og empiri forstås og anvendes i samtiden, og å fremme alternative tilnærmingsmåter. Kritisk psykologi kan derfor sies å fungere som et korrektiv for den konvensjonelle psykologien. Et kritisk blikk rettes både innover på psykologien som fag og vitenskap og utover på rollen psykologien spiller i samfunnet, med særlig fokus på hvordan fagkunnskap og praksis kan ha uhensiktsmessige eller uheldige virkninger. I dette emnet stiller vi spørsmål ved psykologifagets innvirkning på menneskers velferd, sosial rettferdighet og på jordkloden. Emnet vil ta for seg hvordan menneskets handlingsevne og handlingsrom både påvirker, og blir påvirket av, de sosiale og samfunnsmessige rammene mennesket lever under.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til enkeltemner

Emne: PSY2270
Tittel: Kritisk psykologi
Type: Obligatorisk
Plassering: 4. semester
Studiepoeng: 5 studiepoeng

Studentene vil i dette emnet møte kritiske perspektiver på hvordan psykologisk kunnskap og psykologiske begreper og terminologi, har hatt og har innflytelse på ulike fenomener og samfunnsområder. Emnet tar utgangspunkt i at individets kognisjon, emosjoner og atferd må forstås på bakgrunn av de bredere livssammenhenger som de utspiller seg i.
Emnet har til formål å gi studentene kunnskap om, og forståelse for, grunnleggende ideer og teorier innen kritisk psykologi. Disse innsiktene vil bli benyttet til å utfordre forståelsesmåter som er dominerende i den konvensjonelle psykologien, og gi grunnlag for alternative tilnærminger forankret i psykologisk vitenskap.

 

Innhold i kritisk psykologi

 • Den kritiske psykologiens bredde, røtter og utviklingshistorie
 • Sosial rettferdighet, livskvalitet, og “the anthropocene”
 • Dominerende kunnskapssyn i psykologifaget
 • Psykologi, samfunn og makt
 • Psykisk helse og uhelse: den terapeutiske kultur
 • Dialogiske perspektiver og kulturpsykologi
 • Alternative tilnærmingsmåter til psykologisk fungering og livskvalitet

 

Læringsutbytte

 

Kunnskaper

 • Kunnskap om bredden av interessefelt og dominerende retninger innen kritisk psykologi
 • Kunnskap om psykologi som maktfaktor i samfunnet.
 • Kjennskap til aktuell og historisk kunnskapsutvikling innen kritisk psykologi.
 • Kjennskap til aktuelle problemstillinger i skjæringspunktet mellom kritisk psykologi, psykologifaget generelt og samfunnsforhold.

 

Ferdigheter

 • Kunne reflektere omkring hensiktsmessige og uhensiktsmessige måter psykologisk teori og empiri anvendes på i samtiden.
 • Kunne synliggjøre hvordan psykologisk kunnskap kan benyttes til kritisk analyse av samfunnsforhold.

 

Generell kompetanse

 • Vise en selvstendig og kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innen det psykologiske fagfeltet.
 • Vise en selvstendig og kritisk tilnærming til samfunnsforhold og samfunnsutvikling som angår eller påvirkes av det psykologiske fagfeltet.
 • En utviklet erkjennelse av definisjonsmakten som besittes gjennom gjeldende psykologifaglig kunnskap og praksis, samt denne definisjonsmaktens betydning for samfunnsforhold og menneskers livskvalitet.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig innlevering over begrepet refleksivitet

 

Eksamen

Eksamen i PSY2270 Kritisk psykologi består av:

 • Individuell skriftlig oppgave som gis ved semesterstart, 2500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.
Ved stryk skal det leveres helt ny oppgave ved kontinuasjonseksamen.

 

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til enkeltemner