Kritisk psykologi har som formål å bidra til refleksjon omkring hvordan psykologisk teori og empiri forstås og anvendes i samtiden, og å fremme alternative tilnærmingsmåter. Kritisk psykologi kan derfor sies å fungere som et korrektiv for den konvensjonelle psykologien. Et kritisk blikk rettes både innover på psykologien som fag og vitenskap og utover på rollen psykologien spiller i samfunnet, med særlig fokus på hvordan fagkunnskap og praksis kan ha uhensiktsmessige eller uheldige virkninger. I dette emnet stiller vi spørsmål ved psykologifagets innvirkning på menneskers velferd, sosial rettferdighet og på jordkloden. Emnet vil ta for seg hvordan menneskets handlingsevne og handlingsrom både påvirker, og blir påvirket av, de sosiale og samfunnsmessige rammene mennesket lever under.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til enkeltemner

Emne: PSY2270
Tittel: Kritisk psykologi -en introduksjon
Type: Obligatorisk
Plassering: 4. semester
Studiepoeng: 5 studiepoeng

Kritisk psykologi- en introduksjon har som formål å bidra til refleksjon omkring hvordan psykologisk teori og empiri forstås og anvendes i samtiden. Et kritisk blikk rettes både innover på psykologien som fag og vitenskap og utover på rollen psykologien spiller i samfunnet, med særlig fokus på hvordan fagkunnskap og  praksis kan ha uhensiktsmessige eller uheldige virkninger. Emnet stiller spørsmål ved psykologifagets innvirkning på menneskers velferd og sosial rettferdighet. Emnet tar også for seg hvordan menneskets handlingsevne og handlingsrom både påvirker, og blir påvirket av, de sosiale og samfunnsmessige rammene mennesket lever under.

Studentene vil i dette emnet møte kritiske perspektiver på hvordan psykologisk kunnskap og psykologiske begreper og terminologi, har hatt og har innflytelse på ulike fenomener og samfunnsområder. Emnet tar utgangspunkt i at individets kognisjon, emosjoner og atferd må forstås på bakgrunn av de bredere livssammenhenger som de utspiller seg i.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap om, og forståelse for, noen av de grunnleggende ideene og teoriene innen kritisk psykologi. Disse innsiktene vil bli benyttet til å utfordre forståelsesmåter som er dominerende i den konvensjonelle psykologien.

Innhold i kritisk psykologi

 •  Den kritiske psykologiens bredde, røtter og utviklingshistorie
 • Sosial rettferdighet og livskvalitet
 • Dominerende kunnskapssyn i psykologifaget (positivisme vs. sosialkonstruktivisme)
 • Psykologi, samfunn og makt
 • Psykisk helse og uhelse (selvhjelp og den diagnostiske kultur)

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om interessefelt og dominerende retninger innen kritisk psykologi
 • Har kunnskap om psykologi som maktfaktor i samfunnet
 • Har kjennskap til aktuell kunnskapsutvikling innen kritisk psykologi
 • Har kjennskap til problemstillinger i skjæringspunktet mellom kritisk psykologi, psykologifaget generelt og samfunnsforhold

 

Ferdigheter

 • Kan reflektere omkring hensiktsmessige og uhensiktsmessige måter psykologisk kunnskap anvendes på i samtiden
 • Kan synliggjøre hvordan psykologisk teori og empiri kan benyttes til kritisk analyse av samfunnsforhold

 

Generell kompetanse

 • Kan kritisk drøfte gjeldende kunnskap og praksis innen det psykologiske fagfeltet
 • Kan vise en kritisk tilnærming til samfunnsforhold og samfunnsutvikling som angår eller påvirkes av det psykologiske fagfeltet

 

Adgangsregulering

Studenter kan ikke ta både PSY2270 Kritisk psykologi- en introduksjon og PSY3260 Kritisk psykologi og forskningsmetoder, slik de tilbys i studieåret 2018/2019.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig innlevering om kritiske perspektiver

 

Eksamen

Eksamen i PSY2270 Kritisk psykologi -en introduksjon består av:

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til enkeltemner