Organisasjonspsykologien handler om psykologiske prosesser som har betydning for aktørene i arbeidslivet. Emnet ser på den menneskelige atferd og individets opplevelse som deltaker i en organisasjon. Hvordan person- og situasjonsfaktorer påvirker livet på arbeidsplassen og i organisasjonslivet vil være sentralt.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til enkeltemner

SØK NÅ

Emne: PSY2260
Tittel: Organisasjonspsykologi og forskningsmetoder
Type: Obligatorisk
Plassering: 4. semester
Studiepoeng: 10 studiepoeng
Studieprogram: Kan tas som enkeltemne eller inngå i bachelor i anvendt psykologi

Organisasjonspsykologien handler om psykologiske prosesser som har betydning for aktørene i arbeidslivet. Emnet ser på den menneskelige atferd og individets opplevelse som deltaker i en organisasjon. Hvordan person- og situasjonsfaktorer påvirker livet på arbeidsplassen og i organisasjonslivet vil være sentralt.

Studentene vil møte ulik organisasjonspsykologisk tematikk, som blant annet organisajonskultur, ledelse, konflikter og arbeidsrelatert stress

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, allmennpsykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen organisasjonspsykologiens område. Emnet vil ha fokus på hvordan psykologisk kunnskap og metoder praktisk brukes for å løse konkrete oppgaver.

 

Innhold i organisasjonspsykologi

 • Organisasjonspsykologi som fagområde
 • Organisasjonskultur
 • Ledelse
 • Omstilling
 • Jobb-familie tema i arbeidslivet
 • Personell seleksjon
 • Personlighet og organisasjonsatferd
 • Basale psykologiske behov i arbeidslivet
 • Stress og utbrenthet i arbeidslivet
 • Konflikter og mobbing i arbeidslivet

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om organisasjonspsykologisk kunnskapsutvikling.
 • Har kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen organisasjonspsykologi.
 • Har kunnskap om ulike teorier og verktøy knyttet til seleksjon.
 • Har kunnskap om ulike ledelsesteorier.
 • Har kunnskap om bedrifts- og organisasjonskultur.
 • Har kunnskap om sosiale og kulturelle faktorer som påvirker arbeidsmiljø og helse.
 • Har kunnskap om konflikter og om relevant lovgivning knyttet til organisasjonspsykologiens praksisområder.
 • Har kunnskap om individuelle forskjeller sin betydning for prestasjon

 

Ferdigheter

 • Kan vurdere en seleksjonsprosess.
 • Kan vurdere ulike intervensjoner knyttet til bedring av arbeidsmiljø.
 • Kan vurdere styrker og svakheter ved organisasjonspsykologiske verktøy og teknikker.

 

Generell kompetanse

 • Kan inngå i samarbeid hvor faglige synspunkter og erfaringer deles på en saklig og respektfull måte og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kan reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til organisasjonspsykologiens rolle i organisasjons- og næringsliv.
 • Kan medvirke til planlegging av konstruktivt endrings- og utviklingsarbeid i bedrifter og organisasjoner som ivaretar bedriftens og/eller organisasjonens rammer og behov.
 • Reflektere om etiske aspekter knyttet til tester brukt i organisasjonspsykologi.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent nettbasert kurs
 • Skriftlig rapport over tilgjengelig datamateriale med medstudentvurdering

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet.
Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet:

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.

 

SØK NÅ

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til enkeltemner