Kognitiv psykologi handler generelt om hvordan mennesker behandler informasjon. Alt vi tenker og gjør er produkter av informasjonsprosessering: Om alt fra hvor langt det er mellom oss og bilen vår når vi står på parkeringsplassen, til spørsmålet om hva vi spiste til middag i går, til om vi burde velge å studere psykologi eller ikke, er alle slike vurderinger vi gjør basert på informasjon vi har tilgjengelig her og nå. Kognitiv psykologi er – enkelt forklart – studien av informasjonsprosessering. I dette emnet vil du lære om hvordan vi tolker det vi ser, hvordan hukommelsen påvirker normal fungering, hvordan oppmerksomhet er viktig for alle vurderinger vi gjør, samt hvordan alle disse mekanismene slås sammen til det vi generelt kaller «tenkning».

Tilbake til psykologiemner

Emne: PSY1250
Tittel: Kognitiv Psykologi
Type: Obligatorisk
Plassering: 2. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Kognitiv psykologi handler om mentale prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, språk, bedømning, beslutningstaking, problemløsning og kreativitet. Emnet tar for seg sentrale teorier og empiriske funn i faget og gir en grunnleggende innføring i moderne kognitiv psykologi som vitenskap.

Studenten vil få kjennskap til typiske eksperimentelle metoder som anvendes for å studere mentale prosesser. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen fagområdet vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Innhold i kognitiv psykologi

 • Den kognitive psykologiens historie
 • Forskningsmetodikk innen kognitiv psykologi
 • Visuell persepsjon
 • Oppermerksomet
 • Hukommelse
 • Kunnskap: språk, mentale bilder, langtidsminne
 • Tenkning: bedømning, beslutning, heuristikker, problemløsning, kreativitet og intelligens
 • Bevissthet: bevisst og ubevisst tenkning
 • Objektgjenkjenning

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Ha kunnskap om sentrale personer, teorier, modeller og metoder innen kognitiv psykologi.
 • Ha kunnskap om hvordan vi gjenkjenner objekter og ord
 • Ha kunnskap om ulike trekk ved oppmerksomhetssystemet
 • Ha kunnskap om hvordan minner dannes, brukes, lagres og gjenhentes.
 • Ha kunnskap om organsieringen av språk og hvordan språk og tanker henger sammen.
 • Ha kunnskap om hvordan vi trekker slutninger fra bevis, og hvilke skjevheter som finnes i menneskelige bedømning- og beslutningsprosesser.
 • Ha kunnskap om hvordan mennesker løser problemer
 • Ha kunnskap om skillet mellom bevisst og ubevisst tenkning

Ferdigheter

 • Skriftlig å fremstille grunnleggende modeller, teori og empiri innen kogntiv psykologi
 • Skal kunne fremstille menneskelig tenkning som et produkt av egne antagelser og forventninger og informasjon fra omgivelsene
 • Skal kunne vurdere fordeler og ulemper med metoder brukt i kogntiv psykologi, og kunne kritisk vurdere begrensninger i kunnskapen vi har om mentale prosesser
 • Skal kunne identifisere og reflektere selvstendig over faglige problemstillinger knyttet til kognitiv psykologi

Generell kompetanse

 • Skal kunne gjøre rede for de ulike mentale prosessene som leder frem til menneskelig erkjennelse og atferd, samt implikasjonene denne kunnskapen har for andre fagområder.

 

Læringsutbytte tilknyttet forskningsmetoder

Kunnskap

 • Redegjøre for styrker og svakheter ved ulike typer studier
 • Drøfte validitet ved psykologiske mål
 • Drøfte eksperminentell  kontroll innen eksperimentelle studier
 • Gjøre rede for fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning

Ferdighet

 • Reflektere rundt operasjonalisering av kognitive fenomen
 • Demonstrere forståelse for logikken bak eksperimentet som metode og for begrepene ”kausalitet” og ”kontroll”
 • Diskutere metodologiske problemer knyttet til utvikling og gjennomføring av eksperimenter

Generell kompetanse

 • Utvikle en reflektert og kritisk holdning til fortolkning og formidling av resultater.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent et nettbasert kurs om hukommelse
 • Skriftlig innlevering om tenkning

 

Arbeidskrav tilknyttet forskningsmetoder

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig innlevering om metodologisk kritikk

 

Eksamen

Eksamen i PSY1250 Kognitiv Psykologi består av en eksamen på 4 timer.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til psykologiemner