Kognitiv psykologi handler om mentale prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, språk, bedømning, beslutningstaking, problemløsning og kreativitet. Emnet tar for seg sentrale teorier og empiriske funn i faget og gir en grunnleggende innføring i moderne kognitiv psykologi som vitenskap.

Tilbake til psykologiemner

Emne: PSY1250
Tittel: Kognitiv Psykologi og forskningsmetoder
Type: Obligatorisk
Plassering: 2. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng (2,5 studiepoeng forskningsmetode)

Kognitiv psykologi handler om mentale prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, språk, bedømning, beslutningstaking, problemløsning og kreativitet. Emnet tar for seg sentrale teorier og empiriske funn i faget og gir en grunnleggende innføring i moderne kognitiv psykologi som vitenskap.

Studenten vil få kjennskap til typiske eksperimentelle metoder som anvendes for å studere mentale prosesser. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen fagområdet vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Innhold i kognitiv psykologi og forskningsmetoder

 • Den kognitive psykologiens historie
 • Forskningsmetodikk innen kognitiv psykologi
 • Visuell persepsjon
 • Oppermerksomet
 • Hukommelse
 • Kunnskap: språk, mentale bilder, langtidsminne
 • Tenkning: bedømning, beslutning, heuristikker, problemløsning, kreativitet og intelligens
 • Bevissthet: bevisst og ubevisst tenkning
 • Objektgjenkjenning

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Ha kunnskap om sentrale personer, teorier, modeller og metoder innen kognitiv psykologi.
 • Ha kunnskap om hvordan vi gjenkjenner objekter og ord
 • Ha kunnskap om ulike trekk ved oppmerksomhetssystemet
 • Ha kunnskap om hvordan minner dannes, brukes, lagres og gjenhentes.
 • Ha kunnskap om organsieringen av språk og hvordan språk og tanker henger sammen.
 • Ha kunnskap om hvordan vi trekker slutninger fra bevis, og hvilke skjevheter som finnes i menneskelige bedømning- og beslutningsprosesser.
 • Ha kunnskap om hvordan mennesker løser problemer
 • Ha kunnskap om skillet mellom bevisst og ubevisst tenkning

Ferdigheter

 • Skriftlig å fremstille grunnleggende modeller, teori og empiri innen kogntiv psykologi
 • Skal kunne fremstille menneskelig tenkning som et produkt av egne antagelser og forventninger og informasjon fra omgivelsene
 • Skal kunne vurdere fordeler og ulemper med metoder brukt i kogntiv psykologi, og kunne kritisk vurdere begrensninger i kunnskapen vi har om mentale prosesser
 • Skal kunne identifisere og reflektere selvstendig over faglige problemstillinger knyttet til kognitiv psykologi

Generell kompetanse

 • Skal kunne gjøre rede for de ulike mentale prosessene som leder frem til menneskelig erkjennelse og atferd, samt implikasjonene denne kunnskapen har for andre fagområder.

 

Læringsutbytte tilknyttet forskningsmetoder

Kunnskap

 • Redegjøre for styrker og svakheter ved ikke-eksperimentelle studier, spesielt i forhold til n=1 studier
 • Drøfte validitet ved psykologiske mål
 • Drøfte eksperminentell  kontroll innen eksperimentelle studier
 • Gjøre rede for fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning

Ferdighet

 • Reflektere rundt operasjonalisering av kognitive fenomen
 • Demonstrere forståelse for logikken bak eksperimentet som metode og for begrepene ”kausalitet” og ”kontroll”
 • Diskutere metodologiske problemer knyttet til utvikling og gjennomføring av eksperimenter

Generell kompetanse

 • Utvikle en reflektert og kritisk holdning til fortolkning og formidling av resultater.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Aktiv deltagelse i det digitale klasserommet
 • Godkjent et nettbasert kurs om tilknytning
 • Skriftlig rapport over medieoppslag

 

Arbeidskrav tilknyttet forskningsmetoder

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig rapport over en vitenskapelig artikkel

 

Eksamen

Eksamen i PSY1250 Kognitiv Psykologi består av en eksamen på 4 timer.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til psykologiemner