Kognitiv psykologi handler om mentale prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, språk, bedømming, beslutningstaking og problemløsning. Emnet tar for seg sentrale teorier og empiriske funn i faget og gir en grunnleggende innføring i moderne kognitiv psykologi som vitenskap.

Tilbake til psykologiemner

Emne: PSY1250
Tittel: Kognitiv Psykologi
Type: Obligatorisk
Plassering: 2. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Kognitiv psykologi handler generelt om hvordan mennesker behandler informasjon. Alt vi tenker og gjør er produkter av informasjonsprosessering: Om alt fra hvor langt det er mellom oss og bilen vår når vi står på parkeringsplassen, til spørsmålet om hva vi spiste til middag i går, til om vi burde velge å studere psykologi eller ikke, er alle slike vurderinger vi gjør basert på informasjon vi har tilgjengelig her og nå. Kognitiv psykologi er – enkelt forklart – studien av informasjonsprosessering. I dette emnet vil du lære om hvordan vi tolker det vi ser, hvordan hukommelsen påvirker normal fungering, hvordan oppmerksomhet er viktig for alle vurderinger vi gjør, samt hvordan alle disse mekanismene slås sammen til det vi generelt kaller «tenkning».

Studenten vil få kjennskap til typiske forskningsmetoder som anvendes for å studere mentale prosesser. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen fagområdet vil være en viktig del av emnets fokus.

Innhold i kognitiv psykologi

 • Den kognitive psykologiens historie
 • Hvordan vi kan forske på kognitive prosesser
 • Visuell persepsjon og ansiktsgjenkjenning
 • Oppmerksomhet
 • Hukommelse
 • Kunnskap: språk, mentale bilder, langtidsminne
 • Tenkning: bedømming, beslutning, heuristikker, problemløsning, kreativitet og intelligens
 • Bevissthet: bevisst og ubevisst tenkning
 • Objektgjenkjenning

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om sentrale personer, teorier, modeller og metoder innen kognitiv psykologi.
 • Har kunnskap om hvordan vi gjenkjenner objekter og ord
 • Har kunnskap om ulike trekk ved oppmerksomhetssystemet
 • Har kunnskap om hvordan minner dannes, brukes, lagres og gjenhentes.
 • Har kunnskap om organiseringen av språk og hvordan språk og tanker henger sammen.
 • Har kunnskap om hvordan vi trekker slutninger fra bevis, og hvilke skjevheter som finnes i menneskelige bedømming- og beslutningsprosesser.
 • Har kunnskap om hvordan mennesker løser problemer
 • Har kunnskap om skillet mellom bevisst og ubevisst tenkning

Ferdigheter

 • Kan skriftlig fremstille grunnleggende modeller, teori og empiri innen kognitiv psykologi
 • Kan fremstille menneskelig tenkning som et produkt av egne antakelser og forventninger og informasjon fra omgivelsene
 • Kan identifisere og reflektere selvstendig over faglige problemstillinger knyttet til kognitiv psykologi
 • Kan reflektere rundt utfordringer knyttet til studiet av hjernen og tekning
 • Kan kritisk vurdere begrensninger i kunnskapen vi har om mentale prosesser og spesielt metoder som baserer seg på selvrapportering

Generell kompetanse

 • Kan gjøre rede for ulike mentale prosesser som leder frem til menneskelig erkjennelse og atferd, samt implikasjonene denne kunnskapen har for andre fagområder.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent et nettbasert kurs om hukommelse
 • Skriftlig innlevering om tenkning
 • Skriftlig innlevering om metodologiske betraktninger

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet:

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Om du ønsker kan du ta opp en eller begge eksamene. Merk at begge eksamene må bestås før emnet er bestått.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

 

Tilbake til psykologiemner