Emnet gir en innføring i bakgrunnen for helsepsykologi som fagfelt, og hvordan kunnskap om psykologi kan bidra i forståelsen av hva som fremmer og opprettholder god helse og forebygger sykdom.

Emne: PSY1140
Tittel: Helsepsykologi
Type: Obligatorisk emne i bachelor i psykologisk helsearbeid/Enkeltemne
Plassering: 2. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng

 

Om helsepsykologi

Emnet gir en innføring i bakgrunnen for helsepsykologi som fagfelt, og hvordan kunnskap
om psykologi kan bidra i forståelsen av hva som fremmer og opprettholder god helse og
forebygger sykdom. Emnet tar for seg teorier og modeller for å forstå sammenhengen
mellom tanker, intensjoner, atferd og følelser, og vil også ha fokus på hvordan vi reagerer
på og mestrer sykdom, hva som påvirker våre helsevalg og effekten forebyggende tiltak.
Samspillet mellom psyke og soma står sentralt og emnet tar utgangspunkt i den
biopsykososiale modellen.

 

Innhold i helsepsykologi:

 • Livskvalitet
 • Modeller og intervensjoner for helseatferdsendring
 • Helsepromoterende tiltak
 • Stress og mestring av stress
 • Smerte
 • Alvorlig og kronisk sykdom og død
 • Fysisk aktivitet
 • Sosial støtte

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om fremveksten av helsepsykologi som fagfelt, og dens ståsted i
  skjæringspunktet mellom psykologi og medisinske fag.
 • Har kunnskap om psykologiske faktorers betydning for helse og sykdom.
 • Har kunnskap om relevante teorier og empiriske funn fra fagfeltet helsepsykologi
 • Har kjennskap til modeller som kan forklare sammenhenger mellom tanker, følelser
  og atferd og kan knytte disse til forebyggende og helsefremmende arbeid.
 • Forstår og kan analysere mekanismene bak helsereduserende atferd

 

Ferdigheter

 • Kan anvende teorier og empiri om helsepsykologi på tenkte og faktiske
  problemstillinger.
 • Kan foreslå tiltak til hvordan et identifisert helseproblem eller helseforhold kan
  bekjempes eller forebygges.
 • Kan anvende den biopsykososiale modellen i en skriftlig fremstilling av
  helsepsykologiske fenomener.
 • Kan reflektere kritisk til gjeldende kunnskap og praksis innenfor det
  helsepsykologiske fagfeltet.

Generell kompetanse

 • Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til
  helsepsykologien
 • Kan formidle sentralt fagstoff knyttet til helsepsykologi skriftlig.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med medstudenter knyttet til eget og
  andres arbeid og dermed bidra til utvikling av god praksis

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav i dette
emnet er:

 • Skriftlig innlevering over en kasusbeskrivelse eller en tematikk
 • Godkjent nettbasert kurs om spesifisert tema innen helsepsykologi

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet.
Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet:

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til
  oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale
  karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale
  karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller
begge.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert
karakter A – F.