Innføring i generell psykologi gir en grunnleggende innføring i grunndisiplinene i psykologien og gir med dette en innføring og oversikt over bredden og mangfoldet i moderne psykologi. Emnet tilfører også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling, og faglige og etiske perspektiver innenfor ulike psykologiske retninger.

Tilbake til enkeltemner

SØK NÅ

Emne: PSY1130
Tittel: Innføring i generell psykologi
Type: Obligatorisk emne
Plassering: 1. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng
Studieprogram: Kan tas som enkeltemne eller inngå i bachelor i psykologisk helsearbeid og årsenheten idrettspsykologi

Innføring i generell psykologi gir en grunnleggende innføring i grunndisiplinene i psykologien og gir med dette en innføring og oversikt over bredden og mangfoldet i moderne psykologi. Emnet
tilfører også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling, og faglige og etiske perspektiver innenfor ulike psykologiske retninger.

 

Innhold i Innføring i generell psykologi

– Sentral forskningsmetodikk innen psykologien.
– Etiske og forskningsbaserte problemstillinger innen psykologien.
– Motivasjon og emosjoner
– Læringspsykologi – inkluderer blant annet: klassisk betinging, operant betinging, observasjonslæring
– Kognitiv psykologi – inkluderer blant annet: Persepsjon, oppmerksomhet, hukommelse, bevissthet, språk og tenkning
– Personlighetspsykologi – inkluderer blant annet: Ulike perspektiver på personlighet, måling og testing
– Biologisk psykologi – inkluderer blant annet: nervesystemet, hjernens funksjon, hjernens utvikling og oppbygning
– Sosialpsykologi – inkluderer blant annet: sosial påvirkning, sosial tenkning, sosiale relasjoner
– Utviklingspsykologi – inkluderer blant annet: Kognitiv utvikling, emosjonell utvikling, sosial utvikling, tilknytning

Læringsutbytte

Kunnskap

– Kjenner til bredden og sentrale paradigmeskifter innen psykologi som fag og vitenskap.
– Har kunnskaper om ulike teoretiske perspektiv innen psykologien og har forståelse for
eksistensen av at faget rommer ulike innfallsvinkler til samme tema.
– Har kjennskap til sentrale emner, begreper, forskningsfunn og teorier innenfor ulike
områdene av psykologien.

Ferdigheter

– Kan identifisere likheter og forskjeller mellom nyere teorier og klassiske teorier og
diskusjoner
– Kan lese lærebokstoff på engelsk, finne frem til sentrale poeng i vitenskapelige litteratur
og fremstille dette skriftlig på en selvstendig måte.

 

Generell kompetanse

– Har utvikle faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige verdier
– Har innsikt i sammenhengen mellom egen innsats og egen faglig utvikling.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette
emnet er:
– Godkjent 4 nettbaserte kurs innenfor noen av de meste sentrale områdene innen
psykologien

 

Eksamen

Eksamen i PSY1130 Innføring i generell psykologi:
Multiple choice eksamen på 2 timer. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Gradert karakter A – F.

 

Overlappende emner

Deler av emnet overlapper med PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap, PSY1230
Utviklingspsykologi, PSY1240 Sosial og personlighetspsykologi, PSY1250 Kognitiv psykologi,
PSY2230 Biologisk psykologi og PSY2250 Abnormal psykologi eller tilsvarende. For studenter
som allerede har noen av disse emnene, og ønsker å ta PSY1130, vil det gjøres en individuell
vurdering om uttelling for PSY1130 Innføring i generell psykologi.

SØK NÅ