Psykologi som fag og vitenskap gir en innføring i psykologiens historie, psykologi som fagområde og som vitenskapelig disiplin. Emnet tilfører også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling.

Tilbake til psykologiemner

Emne: PSY1120
Tittel: Psykologi som fag og vitenskap
Type: Obligatorisk
Plassering: 1. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng (10 studiepoeng forskningsmetode)

Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen psykologien vil være en viktig del av emnets fokus. Dette emne gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor samfunnsvitenskapelig forskningsmetodikk.

Emnet har som formål å gi studenten kunnskap og forståelse for hvordan vitenskapelig kunnskap etableres og utvikles. Emnet gjennomgår sentrale trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning) samt gjennomgår grunnbegreper knyttet til eksperimentelle undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative metoder.

 

Innhold i psykologi som fag og vitenskap

 • Psykologiens historie
 • Ulike perspektiv innen psykologien
 • Utvikling av forskningsideer
 • Vitenskapelig litteratur
 • Valg av forskningsdesign
 • Systematiske observasjoner
 • Utvalg og bruk av deltakere og forsknings-subjekter
 • Ikke- eksperimentell forskning
 • Surveyundersøkelser
 • Eksperimentelle design
 • Analyse av data
 • Beskrivelser av data

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kjenner til bredden og sentrale paradigmeskifter innen psykologi som fag og vitenskap.
 • Har kunnskaper om ulike teoretiske perspektiv innen psykologien og har forståelse for eksistensen av at faget rommer ulike innfallsvinkler til samme tema.
 • Kjenne til begreper, forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema innen kvantitativ og kvalitativ forskning.
 • Har kunnskap om sentrale elementer i hele forskningsprosessen.
 • Har kunnskap om skillet mellom grunnforskning og anvendt forskning.

Ferdigheter

 • Kan sammenligne og henvise til ulike teorier og sentral empiri innen psykologien og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Lese lærebokstoff på engelsk, og finne frem til sentrale poeng i vitenskapelige artikler.
 • Kan planlegge et forskningsprosjekt og reflektere rundt forskningsbaserte og etiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt.
 • Identifisere sentrale metodiske elementer i vitenskapelige artikler.

Generell Kompetanse

 • Utvikle faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige verdier
 • Utvikler forståelse for sammenhengen mellom egen innsats og egen faglig utvikling.
 • Utvikler en analytisk-kritisk holdning til ulike kilder til kunnskap.
 • Arbeider selvstendig, organiserer og planlegger eget arbeid med en prosjektbeskrivelse innenfor gitte frister.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet består av fire deler.

 • Godkjent et nettbasert kurs
 • Godkjent en prosjektbeskrivelse
 • Godkjent en skriftlig innlevering.

 

Eksamen

Eksamen i PSY1120 består av en individuell skriftlig eksamen på 6 timer og består av fritekstsoppgaver og multiple choiceoppgaver. 2/3 av eksamen (tilsvarende 10 studiepoeng) omhandler forskningsmetode. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til psykologiemner