Den store majoriteten av livet tilbringer vi som voksne og eldre. Allikevel er det lite fokus på disse livsperiodene i utviklingspsykologifag. Her er det tradisjonelt sett et stort fokus på barn. Emnet utvikling fra ungdomsalder til alderdom søker å endre på dette ved å fokusere både på ungdomsalder, voksenliv og alderdom.

Emne: PSY6145
Tittel: Utvikling fra ungdomsalder til alderdom
Studiepoeng: 15

 

Dette emnet vil ved hjelp av sentrale teorier og forskningsfunn ta for seg viktige utviklingstrekk og endringer i ungdomsalder, voksenliv og alderdom. Temaer som somatisk helse, personlighet, relasjoner og kognitiv utvikling står i fokus. Emnet har som formål å gi studentene kunnskap og forståelse for sentrale kjennetegn ved ungdomsalder, voksenliv og alderdom, samt aktuelle problemstillinger knyttet til disse livsfasene.
Et eksempel på en sentral problemstillinger i dette faget er om man i det hele tatt kan snakke om utvikling i alderdommen, eller om det i denne livsperioden kun handler om vedlikehold eller svekkelser av evner og funksjoner. Et annet sentralt spørsmål er hvordan eldre mennesker egentlig har det. Er alderdommen en periode man har god grunn til å grue seg til, eller er dette en periode der de fleste rapporterer velvære og tilfredshet?

 

Innhold

 • Overgang til voksenliv
 • Teorier om ungdomsalder, voksenliv og alderdom
 • Teorier om aldringsprosessen
 • Personlighet gjennom ungdomsalder, voksenliv og alderdom
 • Relasjoner gjennom ungdomsalder, voksenliv og alderdom
 • Somatisk helse gjennom ungdomsalder, voksenliv og alderdom
 • Kognitiv utvikling og aldring i voksenliv og alderdom
 • Demens
 • Døden

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier og empiri innen utvikling i ungdomsalder, voksenliv og alderdom.
 • Kan beskrive utviklingshovedtrekkene i ungdomsalder, voksenliv og alderdom.
 • Ha kjennskap til praktiske og teoretiske problemstillinger innen ungdomsalder, voksenliv og alderdom.

Ferdigheter

 • Kan presentere og sammenligne ulike trinn i utviklingen i ungdomsalder, voksenliv og alderdom ved hjelp av sentral teori og empiri.
 • Kan drøfte sentrale utviklingstema i ungdomsalder, voksenliv og alderdom.
 • Evner å knytte kunnskap om ungdomsalder, voksenliv og alderdom opp mot praktiske problemstillinger.

Generell kompetanse:

 • Evner å gjøre selvstendige betraktninger rundt faglige problemstillinger knyttet til ungdomsalder, voksenliv og alderdom.
 • Er i stand til selvstendig å reflektere over ulike måter å se på ungdomsalder, voksenliv og alderdom. Arbeidskrav

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Aktiv deltagelse i det digitale klasserommet
 • Godkjent nettkurs

 

Eksamen

Eksamen i PSY6145 Utvikling fra ungdom til alderdom består av en eksamen på 3 timer.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F