Psykologi i arbeid med fysisk helse er et emne som har fokus på de psykologiske prosessene som finner sted i de kliniske møtene helsepersonell har hvor det er den fysiske helsen som står i sentrum. Emnet handler både om de psykologiske prosessene som kan gjøre seg gjeldende parallelt til pasientens fysiske helseplager, samt de psykologiske prosessene som gjør seg gjeldende i relasjonen mellom behandler og pasient.

Tilbake til psykologiemner

Tilbake til fysioterapiemner

 

Emne: PSY6070
Tittel: Psykologi i arbeid med fysisk helse
Plassering: 5. semester
Studiepoeng: 10 studiepoeng

Psykologi i arbeid med fysisk helse er et emne som har fokus på psykologiens rolle i behandling av fysisk helse. Det innbefatter de psykologiske sidene av det å oppleve fysisk sykdom og skade hos klienter, og de psykologiske prosessene som gjør seg  gjeldende ved behandlingsforløp og livsstilsendringer. Kommunikasjon og samarbeid med klienten er et sentralt tema. Emnet tar videre for seg personlige faktorer hos klienter som er viktig å kjenne til, og de vanligste psykiske helseplagene.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap, forståelse og praktiske ferdigheter for å møte hele mennesket på en god måte innenfor rammen av somatisk helsearbeid.

 

Innhold for psykologi i arbeid med fysisk helse

 • Kommunikasjon
 • Endringsarbeid rettet mot helseatferd
 • Helsepsykologi
 • Personlige psykologiske faktorer hos klienten
 • Psykisk helsekunnskap

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kommunikasjon:
  – Har kunnskap om kommunikasjon, med fokus på å skape gode klientsamtaler
 • Endringsarbeid rettet mot helseatferd:
  – Har kunnskap om endringsarbeid rettet mot helseatferd. Dette inkluderer teoretiske og anvendte modeller for helseatferd, deriblant den transteoretiske modellen (stages of change) og et forebyggende perspektiv.
  – Har kjennskap til hvordan læringspsykologien forklarer etablering og endring av vaner
  – Har kjennskap til ulike veiledningsteknikker som kan brukes i motiverings- og endringsarbeid, inkludert motiverende intervju og kognitiv terapi
 • Helsepsykologi:
  – Har kunnskap om psykologiske faktorers rolle i den biopsykososiale modellen for sykdom. Dette inkluderer kjennskap til typiske reaksjoner og handlingsmønstre hos personer med skade og sykdom
  – Har kunnskap om psykososiale faktorer ved smertetilstander
  – Har kunnskap om stress og stressmestringsteknikker
 • Personlige psykologiske faktorer hos klienten:
  – Har kunnskap om relevante personlige psykologiske faktorer som påvirker klienters atferd. Sentrale begreper er personlighetstrekk, emosjoner, attribusjonsstil og mestringstillit
  – Har kjennskap til de ulike psykologiske utviklingsfaser hos mennesket gjennom livet, i den hensikt å bedre kunne tilpasse tilnærmingen til den enkelte klient
 • Psykisk helsekunnskap:
  – Har kunnskap om vanlige psykiske plager i form av angst, depresjon og rusmiddelbruk
  – Har kunnskap om hvordan spiseforstyrrelser kan utarte seg hos klienter
  – Har kjennskap til den positive sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse

Ferdigheter

 • Kan formidle relevant psykologisk teori på en faglig og profesjonell måte til klienter og fagpersonell
 • Kan reflektere over hvordan man i arbeidet med fysisk helse kan bidra til å ivareta psykologiske behov hos sine klienter

Generell kompetanse

 •  Kan reflektere over og videreutvikle egen evne til profesjonell kommunikasjon med klienter og fagpersonell
 • Har utviklet respekt og forståelse for sammenhengen mellom menneskets psykologi og fysiologi
 • Kan utveksle faglige synspunkter med andre på en saklig og respektfull måte, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig innlevering
 • Godkjent et nettbasert kurs

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet.
Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet:

 • Individuelt skriftlig oppgave over 24 timer, 800 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 60 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 40 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til psykologiemner

Tilbake til fysioterapiemner