Psykologi i arbeid med fysisk helse er et emne som har fokus på de psykologiske prosessene som finner sted i de kliniske møtene helsepersonell har hvor det er den fysiske helsen som står i sentrum. Emnet handler både om de psykologiske prosessene som kan gjøre seg gjeldende parallelt til pasientens fysiske helseplager, samt de psykologiske prosessene som gjør seg gjeldende i relasjonen mellom behandler og pasient.

Tilbake til psykologiemner

Tilbake til fysioterapiemner

 

Emne: PSY6070
Tittel: Psykologi i arbeid med fysisk helse
Studiepoeng: 10 studiepoeng

Studentene vil møte ulike temaer innen både normalpsykologiske fenomen samt kliniske emner (psykiske lidelser, rus, søvnvansker, stress og smerte).

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap, forståelse og praktiske ferdigheter for å møte hele mennesket innenfor rammen av somatiske kliniske møter på en god måte.  Emnet vil også gi studentene kunnskap om forebyggende intervensjoner på både individ, gruppe og samfunnsnivå hvor individets psykiske og fysiske helse sees i sammenheng.

 

Innhold for psykologi i arbeid med fysisk helse

 • Utvikling gjennom livsløpet
 • Nevropsykologi
 • Læring ved fysisk skade
 • Motivasjon for endring
 • Emosjoner
 • Sosialpsykologi
 • Psykiske lidelser
 • Rus og avhengighet
 • Forebygging
 • Den kliniske samtalen

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om sammenhengen mellom nevropsykologiske prosesser, skader og adferd.
 • Har kunnskap om hvordan sosiale faktorer påvirker menneskets handlinger
 • Har kunnskap om rus og avhengighet.
 • Har kunnskap om angst, depresjon og spiseforstyrrelser.
 • Har kunnskap om stress og stressmestring.
 • Har kunnskap om søvn og søvnbehandling.
 • Har kjennskap til prinsipper innen kognitiv terapi.

Ferdigheter

 • Identifiserer faktorer som fremmer og hemmer psykisk helse.
 • Vurderer ulike intervensjoner som vil fremme psykisk helse i.

Generell kompetanse

 • Reflektere over personlige egenskaper som viktig i terapeutisk endring, både hos terapeut og pasient.
 • Utvikle forståelse for forebygging og intervensjoner som er hjelpsomme for å bedre psykisk helse både på samfunns- og individnivå.
 • Utvikle respekt og forståelse for sammenhengen mellom menneskets psykologi og fysiologi.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet er å få godkjent en skriftlig innlevering.

 

Eksamen

Eksamen PSY 6070 Psykologi i arbeid med fysisk helse består av en Individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til psykologiemner

Tilbake til fysioterapiemner