Idrettspsykologi handler om hvordan psykologiske prosesser påvirker våre idrettslige prestasjoner, og hvordan idrett påvirker vår psykiske helse. Sentralt for idrettspsykologien er forståelsen av hvordan menneskets prestasjon i stor grad også påvirkes av mentale prosesser. Således kan studentenes læring i dette emnet også brukes på andre områder hvor man skal prestere.

Tilbake til psykologiemner

 

Emne: PSY6060
Tittel: Idrettspsykologi og mental trening
Type: Valgfrie emner
Plassering: 5. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Studentene vil møte ulike temaer som motivasjon, mental trening og hvordan tilstedeværelsen av andre påvirker prestasjon.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, teorier og forskning som forklarer fenomener relatert til idrettspsykologi og mental trening.

 

Innhold i idrettspsykologi og mental trening

 • Motivasjon
 • Forholdet mellom individ og situasjon
 • Spenningsnivå, angst og “flytsonen”
 • Mental trening
 • Gruppedynamikk
 • Idrett og barn
 • Effekt av fysisk aktivitet på psykisk helse

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om sentrale temaer og psykologiske teorier som idrettspsykologien bruker.
 • Har kunnskap om psykologiske forhold knyttet til idrettslig aktivitet og prestasjon
 • Har kunnskap om ulike verktøy knyttet til mental trening
 • Kjenne til utfordringer knyttet til arbeid med idrettsorganisasjoner hvor både frivillige og ansatte bidrar.

Ferdigheter

 • Kan analysere og vurdere hvordan psykologiske faktorer påvirker idrettslige prestasjoner, og teknikker som øker prestasjoner og reduserer angst.
 • Kan vurdere ulike intervensjoner som kan fremme prestasjoner

Generell kompetanse

 • Kan reflektere rundt ledelsesutfordringer i barne-, ungdom- og voksenidrett
 • Kan reflektere og vurdere rundt bruk av psykologisk teori i trenersituasjoner
 • Ansatt/frivillige/organisasjon
 • Kan reflektere rundt problemstillinger knyttet til samfunnsnytten av idrett opp mot talentutvikling

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig innlevering over en kasusbeskrivelse
 • Innlevering av presentasjon
 • Skriftlig innlevering over et medieoppslag

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet: Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til psykologiemner