Idrettspsykologi handler om hvordan psykologiske prosesser påvirker våre idrettslige prestasjoner, og hvordan idrett påvirker vår psykiske helse. Sentralt for idrettspsykologien er forståelsen av hvordan menneskets prestasjon i stor grad også påvirkes av mentale prosesser. Således kan studentenes læring i dette emnet også brukes på andre områder hvor man skal prestere.

Tilbake til psykologiemner

 

SØK NÅ

 

Emne: PSY6060
Tittel: Idrettspsykologi og mental trening
Type: Valgfrie emner
Plassering: 5. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng
Studieprogram: Kan tas som enkeltemne eller inngå som valgemne i bachelor i psykologi og i årsenheten i idrettspsykologi

Idrettspsykologi handler om hvordan psykologiske prosesser påvirker våre idrettslige prestasjoner, og hvordan idrett påvirker vår psykiske helse. Sentralt for idrettspsykologien er forståelsen av hvordan menneskets prestasjon i stor grad også påvirkes av mentale prosesser. Således kan studentenes læring i dette emnet også brukes på andre områder hvor man skal prestere.

Studentene vil møte ulike temaer som motivasjon, mental trening og hvordan tilstedeværelsen av andre påvirker prestasjon.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, teorier og forskning som forklarer fenomener relatert til idrettspsykologi og mental trening. Idrettspsykologi og mental trening kan også tas som nettstudier.

Innhold i idrettspsykologi og mental trening

 • Motivasjon
 • Forholdet mellom individ og situasjon
 • Spenningsnivå, angst og “flytsonen”
 • Mental trening
 • Gruppedynamikk
 • Idrett og barn
 • Effekt av fysisk aktivitet på psykisk helse

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om sentrale temaer og psykologiske teorier som idrettspsykologien bruker.
 • Har kunnskap om psykologiske forhold knyttet til idrettslig aktivitet og prestasjon
 • Har kjennskap til ulike verktøy knyttet til mental trening
 • Har kjennskap til utfordringer knyttet til arbeid med idrettsorganisasjoner hvor både frivillige og ansatte bidrar.

Ferdigheter

 • Kan analysere og vurdere hvordan psykologiske faktorer påvirker idrettslige prestasjoner
 • Har kjennskap til teknikker som øker prestasjoner og reduserer angst.
 • Kan vurdere ulike intervensjoner som kan fremmer prestasjoner

Generell kompetanse

 • Kan reflektere rundt ledelsesutfordringer i barne-, ungdom- og voksenidrett
 • Kan reflektere og vurdere rundt bruk av psykologisk teori i trenersituasjoner
 • Kan reflektere rundt problemstillinger knyttet til samfunnsnytten av idrett opp mot talentutvikling

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig innlevering over en kasusbeskrivelse
 • Innlevering av presentasjon

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet: Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.

 

 

SØK NÅ

Tilbake til psykologiemner