Skolepsykologi er et sammensatt emne som tar for seg hvordan psykologisk teori er relevant i klasserommet og skolen. Psykologifaget er relevant på mange forskjellige plan i skolen, alt fra hvordan å tilrettelegge for best mulig læring, til hvordan å møte problematisk atferd i klasserommet. I skolepsykologi vil du lære om hvordan psykologisk teori kan bidra til å gjøre skolen til et trygt læringsmiljø for elevene, hvordan lærere og annet personell kan imøtekomme elevers individuelle behov, og hvordan skolen og andre instanser kan imøtekomme elever med særskilte behov, da med hovedsakelig fokus på emosjonelle vansker og lærevansker.

Tilbake til psykologiemner

Emne: PSY6040
Tittel: Skolepsykologi
Type: Valgfrie emner
Plassering: 5. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Skolepsykologi handler om de psykologiske og pedagogiske prosessene som finner sted under læring og tilrettelegging for læring. Sentralt for skolepsykologien er forståelsen av hvordan mennesket utvikler seg og formes gjennom læring både på individ og gruppenivå. Familien og skolen som individets primære og sekundære sosialiseringsarenaer er gjenstand for fagområdets hovedinteresse og som inkluderer både faktorer som hemmer og fremmer individets muligheter for læring.

Studentene vil møte ulike temaer som blant andre; skolepolitikk, forebyggende intervensjoner, lærevansker, mobbing, stress, lettere psykiske lidelser, samarbeid med foreldre, tverrfaglig samarbeid og testpsykologi.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, psykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen skolepsykologien. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen fagområdet vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Innhold i skolepsykologi

 • Aktuelle teoretiske, praktiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til skolepsykologi.
 • Skolepolitikk, og skolens samfunnsoppdrag.
 • Sentrale pedagogiske psykologiske teorier for læring
 • Faktorer som fremmer og hemmer læring
 • Vansker knyttet til læring
 • Variasjonen i individuell fungering
 • Emosjonelle og sosiale vanske
 • Rådgivning i skolen
 • Testpsykologiens rolle i skolen
 • Forebyggende intervensjoner
 • Skolen som sosialiseringsarena
 • Tospråklighet i skolen

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen pedagogisk psykologi.
 • Har kunnskap om skolen som sosialiseringsarena.
 • Har kunnskap om emosjonelle og sosiale vansker.
 • Har kunnskap om faktorer som fremmer og hemmer læring.
 • Har kunnskap om intervensjoner i skolen.
 • Har kunnskap om det teoretiske og empiriske grunnlaget for testpsykologien.

Ferdigheter

 • Identifiserer faktorer som fremmer og hemmer læring i ulike læringssituasjoner.
 • Gjenkjenne sosiale og emosjonelle vansker i klasserommet.
 • Vurderer behov for intervensjon eller tiltak for barn med sosiale, emosjonelle og/eller lærevansker.

Generell kompetanse

 • Reflektere over skolepsykologiens rolle og plass i samfunnet.
 • Utvikle forståelse for skolens rolle som utdanningsinstitusjon og sosial arena har i individers livskvalitet både på kort og lang sikt.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet i dette emnet er:

 • Skriftlig innlevering over en kasusbeskrivelse
 • En presentasjon

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet: Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til psykologiemner