Kulturpsykologi handler om hvordan mennesket og dets kultur er sammenvevde og gjensidig avhengige av hverandre. Mentale prosesser og atferds tendenser er preget av kulturen og kulturen formes av menneskene i den. Gjennom et fire ukers studieopphold i Tanzania vil studenten få prøvd hvordan det er å bo og arbeide i et fremmed land og en ukjent kultur. Det utgjør et flott bakteppe for emnet kulturpsykologi som nettopp stiller spørsmålstegn ved allmenngyldigheten til etablerte teorier som ikke inkluderer kultur som faktor. 

Tilbake til psykologiemner

 

Emne: PSY6030
Tittel: Kulturpsykologi
Type Valgfrie emner
Plassering: 5. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Gjennom et fire ukers studieopphold i Tanzania vil studenten få prøvd hvordan det er å bo og arbeide i et fremmed land og en ukjent kultur. Erfaring med å oppholde seg og arbeide utenfor ens eget land er noe som kan stimulere til refleksjon knyttet til etablerte sannheter man opplever at er gjeldende når man er hjemme. Det utgjør et flott bakteppe for emnet kulturpsykologi som nettopp stiller spørsmålstegn ved allmenngyldigheten til etablerte teorier som ikke inkluderer kultur som en faktor.

Kulturpsykologi handler om hvordan mennesket og dets kultur er sammenvevde og gjensidig avhengige av hverandre. Mentale prosesser og atferdstendenser er preget av kulturen og kulturen formes av menneskene i den. Studentene vil møte ulik tematikk som blant andre oppvekst og utvikling, rasjonalitet og kjønn, identitet og selvopplevelse, kommunikasjon, helse, psykisk uhelse, sosial samhandling og personlighet fra et kulturpsykologisk perspektiv.

Studentene vil videre møte tematikk knyttet til når mennesker fra ulike kulturer møtes. Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, kulturpsykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen kulturpsykologien. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen fagområdet vil være en viktig del av emnets fokus.

Innhold i kulturpsykologi

 • Kulturpsykologiens bredde, historie og utvikling
 • Forskningsmetodikk innen kulturpsykologi.
 • Aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til kulturpsykologi.
 • Kulturelle forskjeller i atferd, kognisjon, emosjoner og samhandling
 • Universelle diagnoser og kulturbundne syndromer
 • Biologi, kultur og atferd
 • Kultur og kommunikasjon
 • Meningsdannelse og sosiale forventninger
 • Innvandring og globalisering
 • Rasisme og etnisitet
 • Individuell og kollektiv hukommelse
 • Krisehåndtering
 • Internasjonalt hjelpearbeid

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om bredden av interessefelt innen kulturpsykologi med forståelse for differensiering av kulturpsykologien fra kryss-kulturell psykologi.
 • Har kunnskap om kulturelle forskjeller i atferd, kognisjon, emosjoner og samhandling.
 • Har kunnskap om relasjonen mellom biologi, kultur og atferd.
 • Har kunnskap om kulturell konseptualisering av helse og uhelse.
 • Har kunnskap om interkulturelle relasjoner og konflikter.
 • Har kjennskap til kunnskapsutvikling innen kulturpsykologi.

Ferdigheter

 • Kan identifisere begrensinger ved vestlig dominert kunnskapsutvikling innen psykologien fra et kulturpsykologisk perspektiv.
 • Kan reflektere over kulturell innflytelse, også egen, over atferd, kognisjon og emosjoner.

Generell kompetanse

 • Har utviklet faglig nysgjerrighet knyttet til endringspotensialet kulturpsykologien har på psykologifaget.
 • Kan inngå i samarbeid hvor egne erfaringer deles på en saklig og respektfull måte og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kan reflektere over erfaringer av hvordan egne mentale prosesser og egen atferd er påvirket av egen kultur.

Hovedvekten av undervisningen vil foregå i Tanzania med base på Tanga International Competence Centre.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet består av å få bestått to refleksjonsnotat. Et refleksjonsnotat skal leveres og oppnå bestått i forkant av avreise til Tanzania og et refleksjonsnotat skal leveres og oppnå bestått i etterkant av hjemkomst fra Tanzania.

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet:

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til psykologiemner