Politisk psykologi analyserer politiske atferd og politiske prosesser og institusjoner fra et psykologisk perspektiv. Formålet med politisk psykologi er todelt. Dels søker politisk psykologi å forstå relasjonen mellom individet med dets kontekst som er preget av tro, motivasjon, persepsjon, kognisjon, informasjonsprosessering, læringsstrategier, sosialisering og holdningsdannelse. Dels ønsker politisk psykologi å bidra til endring, for søke fred og ivareta menneskerettighetene.

Tilbake til psykologiemner

 

Emne: PSY6020
Tittel: Politisk psykologi
Type: Valgfrie emner
Plassering: 5. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Politisk psykologiske teorier og tilnærming har vært anvendt innenfor en rekke områder. I emnet vil studenten vil møte temaer som blant andre; politikeratferd, gruppedynamikk, valgdeltagelse, emosjoners rolle i poltikken, personlighetens betydning for politisk lederskap, dynamikken i konflikter mellom grupper, fredspsykologi, propaganda, krig, terrorisme og politisk vold.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, allmennpsykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener relatert til politisk psykologi. Bruk av psykologiske metoder og kunnskaper for å analysere problemstillinger innen politiske områder av samfunnet vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Innhold i politisk psykologi

 • Den politiske psykologiens bredde, historie og utvikling.
 • Forskningsmetodikk innen politisk psykologi.
 • Aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til politisk psykologi.
 • Personlighet og politikk
 • Psykiske lidelser og politisk lederskap
 • Overtalelse og beslutningsprosesser
 • Informasjonsbearbeiding
 • Propaganda og holdningsdannelse
 • Menneskerettigheter
 • Ondskapens psykologi
 • Konflikter
 • Terror og terrorisme
 • Politisk vold
 • Nasjonalisme og etnisitet
 • Krig og folkemord
 • Fred og fredsarbeid

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om bredden av interessefelt innen politisk psykologi med forståelse for den politiske psykologiens relasjon til tilstøtende disipliner også utenfor psykologien.
 • Har kjennskap til ulike politiske styringssett.
 • Har kunnskap om personlighet og politisk lederskap.
 • Har kunnskap om politisk retorikk og propaganda.
 • Har kunnskap om kognitiv stil og politiske holdninger.
 • Har kunnskap om relasjonen mellom affekt og politiske vurderinger.
 • Har kunnskap om gruppedynamikk, konflikter og undertrykkelse.
 • Har kunnskap om politisk terrorisme.
 • Kjenne til den politiske psykologien sin rolle og plass i samfunnet og samfunnsutviklingen.
 • Har kunnskap om konsekvensene, på kort og lang sikt, av politisk vold, folkemord og menneskerettighetsbrudd.

Ferdigheter

 • Analysere historiske og aktuelle politiske problemstillinger og strukturer ved bruk av psykologisk teori.
 • Identifisere endringsbehov ved strukturelle samfunnsforhold for å bedre menneskers livskvalitet.

Generell kompetanse

 • Utvikle forståelse for mulighetene for å øke menneskers livskvalitet som ligger i samfunns-strukturelle endringsprosesser.
 • Utvikle forståelse for sammenhengen mellom menneskers politiske atferd og normalpsykologiske prosesser.
 • Utvikler en etisk bevissthet og reflekterer selvstendig over hvordan mennesker forholder seg til menneskelig lidelse både nært og fjernt fra oss selv sett i lys av psykologisk kunnskap.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet er å få godkjent et nettbasert kurs.

 

Eksamen

Eksamen i PSY6020 Politisk psykologi består av en kombinert eksamen som gir en samlet karakter:

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til psykologiemner