I bachelorprosjektet skal studenten anvende sin kunnskap om og forståelse for psykologiens teorier og metoder i analysen av en bestemt problemstilling.   Bachelorprosjektet er en større selvstendig oppgave. Kandidaten skal ha ferdighet og kompetanse til å formulere, belyse og besvare en problemstilling innen psykologifaget. Kandidaten skal kunne utføre objektive søk etter vitenskapelig litteratur som kan besvare problemstillingen. Kandidaten skal skrive en selvstendig, individuell oppgave i et vitenskapelig format som viser evnen til å fordype seg i en valgt problemstilling. Emnet tar for seg prosjektledelse og presentasjonsteknikk som viktige elementer i arbeidet med et selvstendig prosjekt. Sentral forskningsmetodikk vil være en viktig del av emnets fokus.

Tilbake til psykologiemner

 

Emne: PSY 3990
Tittel: Bacheloroppgave
Type: Obligatorisk
Plassering: 6. semester
Studiepoeng: 15 SP

Bachelorprosjektet er en større selvstendig oppgave. Kandidaten skal ha ferdighet og kompetanse til å formulere, belyse og besvare en problemstilling innen psykologifaget. Kandidaten skal kunne utføre objektive søk etter vitenskapelig litteratur som kan besvare problemstillingen. Kandidaten skal skrive en selvstendig, individuell oppgave i et vitenskapelig format som viser evnen til å fordype seg i en valgt problemstilling. Emnet tar for seg prosjektledelse og presentasjonsteknikk som viktige elementer i arbeidet med et selvstendig prosjekt. Sentral forskningsmetodikk vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Innhold i bacheloroppgaven

Studenten velger et forskningsemne under veiledning innenfor et avgrenset emne/område/problem som er sentralt i forhold til innholdet i bachelorutdannelsen i psykologi. Prosjektet skal forholde seg til og leve opptil alle relevante etiske retningslinjer. Forskningsemnet kan være en original empirisk undersøkelse eller en systematisk og selvstendig analyse av publiserende data.

 • Forskningsprosessen
 • Prosjektplanlegging
 • Statistikk
 • Presentasjonsteknikk
 • Lesing, forståelse og evaluering av vitenskapelig litteratur innenfor fagområdet
 • Anvendelse av vitenskapsteoretiske metoder til løsning av problemstillinger innenfor fagområdet

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har dybdekunnskap om sentrale teorier, empiri og metode, samt forskningsbaserte og etiske problemstillinger innen valgt psykologisk tema.
 • Har kunnskap om ulike former for plagiat og konsekvensen av plagiat og fusk i vitenskapelige publikasjoner.
 • Har kunnskap om problemstillinger knyttet til forskningsformidling.
 • Har kunnskap innen grunnleggende statistikk.
 • Redegjøre for prinsipper innen multiple regresjonsanalyse, standardiserte og ikke-standardiserte koeffisienter, signifikanstesting og underliggende statistiske antagelser.
 • Gjøre rede for fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning

Ferdigheter

 • Kan gjennomføre et større vitenskapelig arbeid.
 • Kunne presentere eget vitenskapelige arbeid muntlig.
 • Kan presentere eget vitenskapelig arbeid i henhold til etiske retningslinjer, oppgitte formkrav og APA-mal for referering.
 • Analysere og diskutere et fenomen i en gruppe der ulike psykologiske fagretninger er representert.
 • Kunne gjøre vitenskapelige analyser
 • Kunne velge best egnet mål for å beregne assosiasjonen mellom ulike variable når målt langs ulike skalaer, samt foreta analysen.
 • Utføre en multiple regresjonsanalyse, analysere og tolke resultatene.
 • Estimere reliabilitet ved psykologiske måleskalaer.
 • Utføre statistiske utregninger ved bruk av Excel.
 • Gjøre rede for og forstå tolkning og bruk av relevante statiske analyser

Generell kompetanse

 • Har en faglig nysgjerrighet og respekt for faglige, etiske og vitenskapelige verdier.
 • Anvende kommunikasjonsteknikk i presentasjoner og møter.
 • Kunne kommunisere om faglige problemstillinger med andre fagfolk og allmennheten

 

Adgangsregulering

Studenten må ha fullført og bestått 150 studiepoeng som alle er godkjent som del av bachelorgraden i anvendt psykologi for å fremstille seg til eksamen i PSY39990 Bacheloroppgaven.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

 • Godkjent nettbasert kurs i statistikk
 • Godkjent nettbasert kurs i litteratursøk
 • Innlevering presentasjon av fagområde for bacheloroppgaven
 • Godkjent problemstilling

 

Eksamen

Eksamen i PSY3990 Bacheloroppgaven er en bacheloroppgave hvor kjerneteksten teller 20 sider (+/- 10 %) i henhold til oppgitt format, og APA-mal for referering. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til psykologiemner