I bachelorprosjektet skal studenten anvende sin kunnskap om og forståelse for psykologiens teorier og metoder i analysen av en bestemt problemstilling.   Bachelorprosjektet er en større selvstendig oppgave. Kandidaten skal ha ferdighet og kompetanse til å formulere, belyse og besvare en problemstilling innen psykologifaget. Kandidaten skal kunne utføre objektive søk etter vitenskapelig litteratur som kan besvare problemstillingen. Kandidaten skal skrive en selvstendig, individuell oppgave i et vitenskapelig format som viser evnen til å fordype seg i en valgt problemstilling. Emnet tar for seg prosjektledelse og presentasjonsteknikk som viktige elementer i arbeidet med et selvstendig prosjekt. Sentral forskningsmetodikk vil være en viktig del av emnets fokus.

Tilbake til psykologiemner

 

Emne: PSY 3990
Tittel: Bacheloroppgave
Type: Obligatorisk
Plassering: 6. semester
Studiepoeng: 15 SP

I bachelorprosjektet skal studenten anvende sin kunnskap om, og forståelse for, psykologiens teorier og metoder, i analysen av en bestemt problemstilling.

Bachelorprosjektet er en større selvstendig oppgave. Kandidaten skal ha ferdighet og kompetanse til å formulere, belyse og besvare en problemstilling innen psykologifaget. Kandidaten skal kunne utføre søk etter vitenskapelig litteratur som kan besvare problemstillingen. Kandidaten skal skrive en selvstendig, individuell oppgave i et vitenskapelig format som viser evnen til å fordype seg i en valgt problemstilling. Emnet tar for seg prosjektledelse og presentasjonsteknikk som viktige elementer i arbeidet med et selvstendig prosjekt. Sentral forskningsmetodikk vil være en viktig del av emnets fokus.

Studenten velger en problemstilling under veiledning, innenfor et avgrenset temaområde som er sentralt i forhold til innholdet i bachelorutdannelsen i psykologi. Prosjektet skal følge alle relevante etiske retningslinjer.

 

Innhold i bacheloroppgaven

 • Forskningsprosessen
 • Prosjektplanlegging
 • Statistikk
 • Presentasjonsteknikk
 • Lesing, forståelse og evaluering av vitenskapelig litteratur innenfor fagområdet
 • Anvendelse av vitenskapsteoretiske metoder til løsning av problemstillinger innenfor fagområdet

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har dybdekunnskap om sentrale teorier, empiri og metode, samt forskningsbaserte og etiske problemstillinger innen valgt psykologisk tema.
 • Har kunnskap om ulike former for plagiat og konsekvensen av plagiat og fusk i vitenskapelige publikasjoner.
 • Har kunnskap om problemstillinger knyttet til forskningsformidling.
 • Har kunnskap innen grunnleggende statistikk.
 • Har kunnskap om fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning
 • Har kunnskap om ulike typer vitenskapelige litteraturgjennomganger generelt, og prosedyrer for gjennomføring av systematiske litteraturgjennomganger, spesifikt

Ferdigheter

 • Kan gjennomføre et større vitenskapelig arbeid.
 • Kan forberede en muntlig presentasjon av temaet for eget vitenskapelige arbeid.
 • Kan presentere eget vitenskapelig arbeid i henhold til etiske retningslinjer, oppgitte formkrav og APA-mal for referering.
 • Kan analysere og diskutere et fenomen i en gruppe der ulike psykologiske fagretninger er representert.
 • Kan gjøre vitenskapelige analyser
 • Kan gjøre rede for og forstå tolkning og bruk av relevante statiske analyser

Generell kompetanse

 • Har en faglig nysgjerrighet og respekt for faglige, etiske og vitenskapelige verdier.
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger med andre fagfolk og allmennheten.
 • Kan fordype seg i, diskutere og rapportere forskningslitteratur
 • Studenten har utviklet en moden holdning til sammenhengen mellom innsats og resultat

 

Adgangsregulering

Studenten må ha fullført og bestått 150 studiepoeng som alle er godkjent som del av bachelorgraden i anvendt psykologi for å fremstille seg til eksamen i PSY3990 Bacheloroppgaven.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

 • Godkjent nettbasert kurs i litteratursøk
 • Innlevering presentasjon av fagområde for bacheloroppgaven

 

Eksamen

Eksamen i PSY3990 Bacheloroppgaven er en bacheloroppgave hvor kjerneteksten (fra innledning til konklusjon) teller 20 sider (+/- 10 %) i henhold til oppgitt format, og APA-mal for referering. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.

Ved stryk eller forbedring av karakter skal det leveres helt ny oppgave basert på en ny problemstilling ved kontinuasjonseksamen.

Tilbake til psykologiemner