Kritisk psykologi sies å fungere som et korrektiv for den konvensjonelle psykologien. Med et kritisk blikk som ser både innover på psykologien som fag og vitenskap og utover på rollen psykologiens spiller i samfunnet. Kritisk psykologi har som formål å fremme refleksjon av uheldige måter psykologisk teori og empiri anvendes i samtiden med sosial rettferdighet og myndiggjørelse av mennesket for øyet.

Tilbake til psykologiemner

Dette emnet tilbys ikke lenger f.o.m høsten 2018

Emne: PSY 3260
Tittel: Kritisk psykologi og forskningsmetoder
Type: Obligatorisk
Plassering: 5. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng (2,5 studiepoeng forskningsmetode)

Kritisk psykologi har som formål å bidra til refleksjon omkring hvordan psykologisk teori og empiri forstås og anvendes i samtiden, og å fremme alternative tilnærmingsmåter. Kritisk psykologi kan derfor sies å fungere som et korrektiv for den konvensjonelle psykologien. Et kritisk blikk rettes både innover på psykologien som fag og vitenskap og utover på rollen psykologiens spiller i samfunnet, med særlig fokus på hvordan fagkunnskap og praksis kan ha uhensiktsmessige eller uheldige virkninger. I dette emnet stiller vi spørsmål ved psykologifagets innvirkning på menneskers velferd, sosial rettferdighet, og på jordkloden.  Emnet vil ta for seg hvordan menneskets handlingsevne og handlingsrom blir påvirket av og påvirker de sosiale og samfunnsmessige rammene mennesket lever under.

Studentene vil i dette emnet møte kritiske perspektiver på hvordan psykologisk kunnskap, psykologiske begreper og terminologi har hatt og har innflytelse på ulike fenomener og samfunnsområder.  Emnet tar utgangspunkt i at individets kognisjon, emosjoner og atferd må forstås på bakgrunn av de bredere livssammenhenger som de utspiller seg i.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap om og forståelse av grunnleggende ideer, teorier, og forskningsmetoder innen kritisk psykologi.  Disse innsiktene vil bli benyttet til å utfordre forståelsesmåter som er dominerende i den konvensjonelle psykologien, og gi grunnlag for alternative tilnærminger forankret i psykologisk vitenskap.

 

Innhold i kritisk psykologi og forskningsmetoder

 • Den kritiske psykologiens bredde, røtter og utviklingshistorie
 • Sosial rettferdighet og livskvalitet
 • Sosialkonstruktivisme
 • Dominerende kunnskapssyn i psykologifaget
 • Psykologi, samfunn og makt
 • Psykisk helse og uhelse: den terapeutiske kultur
 • Dialogiske perspektiver og kulturpsykologi
 • Sosiale identiteter og posisjoner
 • Alternative tilnærmingsmåter til psykologisk fungering og livskvalitet
 • Kvalitative metoder

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om bredden av interessefelt og dominerende retninger innen kritisk psykologi
 • Har kunnskap om psykologi som maktfaktor i samfunnet.
 • Kjenner til aktuell og historisk kunnskapsutvikling innen kritisk psykologi.
 • Har kjennskap til aktuelle problemstillinger i skjæringspunktet mellom kritisk psykologi, psykologifaget generelt og samfunnsforhold.

Ferdigheter

 • Kan reflektere omkring hensiktsmessige og uhensiktsmessige måter psykologisk teori og empiri anvendes på i samtiden.
 • Kan synliggjøre hvordan psykologisk kunnskap kan benyttes til kritisk analyse av samfunnsforhold.
 • Kan fremstille faglige problemstillinger med kritisk psykologisk innfallsvinkel overfor andre fagfolk og allmennheten.

Generell kompetanse

 • Viser en selvstendig og kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innen det psykologiske fagfeltet.
 • Viser en selvstendig og kritisk tilnærming til samfunnsforhold og samfunnsutvikling som angår eller påvirkes av det psykologiske fagfeltet.
 • Har utviklet erkjennelse av definisjonsmakten som besittes gjennom gjeldende psykologifaglig kunnskap og praksis, samt denne definisjonsmaktens betydning for samfunnsforhold og menneskers livskvalitet.

 

Læringsutbytte tilknyttet forskningsmetoder

Kunnskap

 • Kjenne til forskjellige kunnskapsteoretiske posisjoner som knyttes til kvalitative forskningstradisjoner
 • Kjenner til bredden i kvalitative metoder og analytiske tilnærminger.
 • Forstå hvordan forskningsprosessen blir preget av forskerens kunnskapsteoretiske ståsted og eget livsløp.
 • Redegjøre for hovedelementene i forskningsprosessen i kvalitative studier

Ferdigheter

 • Kan beskrive og diskutere kritisk hvordan sitt eget ståsted er en del av forskningsprosessen
 • Kan utvikle kvalitative forskningsdesign, herunder velge hensiktsmessige analytiske framgangsmåter, for å produsere psykologisk kunnskap
 • Utvikle en prosjektbeskrivelse av et kvalitativt forskningsprosjekt

Generell kompetanse

 • Identifisere og vurdere etiske utfordringer og muligheter ved kvalitative undersøkelser
 • Planlegge og gjennomføre prosjektarbeid

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig innlevering over kritikkverdig bruk av psykologisk kunnskap

 

Arbeidskrav tilknyttet forskningsmetoder

 • Skriftlig innlevering over begrepet refleksivitet
 • Skriftlig innlevering: kritikk av psykologifaget

 

Eksamen

Eksamen i PSY3260 Kritisk psykologi består av en eksamen som gir en samlet karakter:

 • Individuell skriftlig oppgave over som gis ved semesterstart, 2500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til psykologiemner