Hvordan forstår man hva som er normalt og hva som er abnormalt av menneskelige tanker, følelser og atferd i dag og gjennom historien? Abnormal psykologi handler om hvordan vitenskapelig psykologi anvendes i forebygging, utredning og behandling av psykiske plager, livsproblemer og ulike funksjonshemninger. Emnet tar for seg problemstillinger knyttet til kompleksiteten i å forstå de ulike psykiske lidelsene vi kan finne hos både barn, unge og voksne, se årsaksmekanismer bak utviklingen av lidelsene og hvordan best møte dette med fokus på bedringsprosesser.

Tilbake til psykologiemner

Emne: PSY 2250
Tittel: Abnormal psykologi
Type: Obligatorisk
Plassering: 5. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Studenten vil møte ulike lidelser med et blikk på beskyttelse og sårbarhetsfaktorer, og se nærmere på noen konflikter i møte med arbeidet med mennesker med psykiske lidelser i et praksisfelt hvor det eksisterer ulike interesser.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, psykologiske teorier og forskning som belyser enkeltstående fenomener relatert til klinisk psykologi. Sentral forskningsmetodikk innen fagområdet, psykologiske metoder og kunnskaper for å løse konkrete oppgaver innen psykisk helse vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Innhold i abnormal psykologi og forskningsmetoder

 • Den abnormale psykologiens historie og utvikling
 • Forskningsmetodikk innen klinisk psykologi
 • Aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til klinisk psykologien
 • Normalitet og abnormalitet
 • Symptomforstyrrelser
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Utviklingsforstyrrelser
 • Avhengighetsproblematikk

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om skillet mellom normalitet og abnormalitet gjennom historien.
 • Har kunnskap om ulike teorier og empiri knyttet til kompleksiteten i årsaksmekanismer og opprettholdende faktorer for psykiske lidelser.
 • Har kunnskap om symptomforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser.
 • Har kunnskap om symptomforstyrrelser og utviklingsforstyrrelser.
 • Har kunnskap om avhengighetsproblematikk.
 • Har kunnskap om klassifisering av psykiske forstyrrelser basert på gjeldende diagnosesystem.
 • Kjenne til forskningsbaserte og etiske problemstillinger knyttet til forskning på kliniske utvalg og sårbare grupper.
 • Har kjennskap til grunnlaget for evidensbasert behandling.
 • Kjenne til problemstillinger knyttet til forskningsformidling av kliniskpsykologisk kunnskap som berører sårbare grupper.

Ferdigheter

 • Kan gjenkjenne og gjøre seg noen betraktninger rundt symptombildet i en kasusbeskrivelse.
 • Kunne påpeke noen fordeler og ulemper ved å få en diagnose.

Generell kompetanse

 • Kjenne til den kliniske psykologiens rolle i samfunnet.
 • Reflekterer selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til klinisk psykologisk arbeid.
 • Reflektere selvstendig over den profesjonelle hjelperollen.

 

Læringsutbytte tilknyttet forskningsmetoder

Kunnskap

 • Redegjøre for styrker og svakheter ved prevalens-studier
 • Drøfte kausalitet innen prevalensstudier
 • Drøfte kausalitet og kontroll innen behandlingsforskningen og forskning på sårbare grupper
 • Beskrive validitet ved det diagnostiske systemet
 • Gjøre rede for fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning

Ferdigheter

 • Drøfte berettiget og uberettiget kritikk mot psykologisk forskning og praksis

Generell kompetanse

 • Identifisere og vurdere etiske utfordringer knyttet til forskning på sårbare grupper.
 • Emnet skal bevisstgjøre studentene med hensyn til etiske aspekter knyttet til bruk av eksperimentelle metoder

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent et nettbasert kurs om akademisk skriving og plagiering
 • Godkjent et nettbasert kurs
 • Skriftlig innlevering

 

Arbeidskrav tilknyttet forskningsmetoder

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent et nettbasert kurs

 

Eksamen

Eksamen i PSY 2250 Abnormal psykologi og forskningsmetoder består av en kombinert eksamen som gir en samlet karakter:

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

 

Tilbake til psykologiemner