Abnormal psykologi handler om hvordan vitenskapelig psykologi anvendes i forebygging, utredning og behandling av psykiske plager, livsproblemer og ulike funksjonshemninger. Hvordan forstår man hva som er normalt og hva som er abnormalt i dag og gjennom historien? Emnet tar for seg problemstillinger knyttet til kompleksiteten i å forstå årsaksmekanismer bak, utredning av, Psykiske lidelser både hos barn, unge og voksne.

Tilbake til psykologiemner

Emne: PSY 2250
Tittel: Abnormal psykologi
Type: Obligatorisk
Plassering: 5. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Studenten vil møte ulike lidelser med et blikk på beskyttelse og sårbarhetsfaktorer, og se nærmere på noen konflikter i møte med arbeidet med mennesker med psykiske lidelser i et praksisfelt hvor det eksisterer ulike interesser.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, psykologiske teorier og forskning som belyser enkeltstående fenomener relatert til klinisk psykologi. Sentral forskningsmetodikk innen fagområdet, psykologiske metoder og kunnskaper for å løse konkrete oppgaver innen psykisk helse vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Innhold i abnormal psykologi og forskningsmetoder

 • Den abnormale psykologiens historie og utvikling
 • Forskningsmetodikk innen klinisk psykologi
 • Aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til klinisk psykologien
 • Normalitet og abnormalitet
 • Symptomforstyrrelser
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Utviklingsforstyrrelser
 • Avhengighetsproblematikk

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om skillet mellom normalitet og abnormalitet gjennom historien.
 • Har kunnskap om ulike teorier og empiri knyttet til kompleksiteten i årsaksmekanismer og opprettholdende faktorer for psykiske lidelser.
 • Har kunnskap om symptomforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser.
 • Har kunnskap om symptomforstyrrelser og utviklingsforstyrrelser.
 • Har kunnskap om avhengighetsproblematikk.
 • Har kunnskap om klassifisering av psykiske forstyrrelser basert på gjeldende diagnosesystem.
 • Kjenne til forskningsbaserte og etiske problemstillinger knyttet til forskning på kliniske utvalg og sårbare grupper.
 • Har kjennskap til grunnlaget for evidensbasert behandling.
 • Kjenne til problemstillinger knyttet til forskningsformidling av kliniskpsykologisk kunnskap som berører sårbare grupper.

Ferdigheter

 • Kan gjenkjenne og gjøre seg noen betraktninger rundt symptombildet i en kasusbeskrivelse.
 • Kunne påpeke noen fordeler og ulemper ved å få en diagnose.

Generell kompetanse

 • Kjenne til den kliniske psykologiens rolle i samfunnet.
 • Reflekterer selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til klinisk psykologisk arbeid.
 • Reflektere selvstendig over den profesjonelle hjelperollen.

 

Læringsutbytte tilknyttet forskningsmetoder

Kunnskap

 • Redegjøre for styrker og svakheter ved prevalens-studier
 • Drøfte kausalitet innen prevalensstudier
 • Drøfte kausalitet og kontroll innen behandlingsforskningen og forskning på sårbare grupper
 • Beskrive validitet ved det diagnostiske systemet
 • Gjøre rede for fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning

Ferdigheter

 • Drøfte berettiget og uberettiget kritikk mot psykologisk forskning og praksis

Generell kompetanse

 • Identifisere og vurdere etiske utfordringer knyttet til forskning på sårbare grupper.
 • Emnet skal bevisstgjøre studentene med hensyn til etiske aspekter knyttet til bruk av eksperimentelle metoder

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Aktiv deltagelse i det digitale klasserommet
 • Godkjent et nettbasert kurs
 • Skriftlig innlevering

 

Arbeidskrav tilknyttet forskningsmetoder

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent et nettbasert kurs

 

Eksamen

Eksamen i PSY 2250 Abnormal psykologi og forskningsmetoder består av en kombinert eksamen som gir en samlet karakter:

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

 

Tilbake til psykologiemner