Hvordan forstår man hva som er normalt og hva som er abnormalt av menneskelige tanker, følelser og atferd i dag og gjennom historien? Abnormal psykologi handler om hvordan vitenskapelig psykologi anvendes i forebygging, utredning og behandling av psykiske plager, livsproblemer og ulike funksjonshemninger.

Tilbake til psykologiemner

Emne: PSY 2250
Tittel: Abnormal psykologi
Type: Obligatorisk
Plassering: 5. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Emnet tar for seg problemstillinger knyttet til kompleksiteten i å forstå de ulike psykiske lidelsene vi kan finne hos både barn, unge og voksne, se årsaksmekanismer bak utviklingen av lidelsene og hvordan best møte dette med fokus på bedringsprosesser.

Abnormal psykologi handler om hvordan vitenskapelig psykologi anvendes i forebygging, utredning og behandling av psykiske plager, livsproblemer og ulike funksjonshemninger. Hvordan forstår man hva som er normalt og hva som er abnormalt i dag og gjennom historien? Emnet tar for seg problemstillinger knyttet til kompleksiteten i å forstå årsaksmekanismer bak, og utredning av, psykiske lidelser hos barn, unge og voksne.

Studenten vil møte ulike psykiske lidelser og deres tilhørende symptomer. Det vil bli fokusert på kompleksiteten i differensialdiagnostisering, med fokus på hvordan like symptomer kan inngå i ulike lidelser. Ydmykhet og empati for menneskene som lider av de ulike psykiske lidelsene vil være et gjennomgående bakteppe i emnet.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, psykologiske teorier og forskning relatert til arbeidet og møtet med psykiske lidelser

Innhold i abnormal psykologi og forskningsmetoder

 • Den abnormale psykologiens historie og utvikling
 • Forskningsmetodikk innen klinisk psykologi
 • Aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til arbeid og møte med psykiske lidelser
 • Normalitet og abnormalitet
 • Symptomforstyrrelser
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Utviklingsforstyrrelser
 • Avhengighetsproblematikk

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om skillet mellom normalitet og abnormalitet gjennom historien og i nåtid.
 • Har kunnskap om normalitet og abnormalitet i et kulturperspektiv
 • Har kunnskap om ulike teorier og empiri knyttet til kompleksiteten i årsaksmekanismer og opprettholdende faktorer for psykiske lidelser.
 • Har kunnskap om symptomlidelser og personlighetsforstyrrelser.
 • Har kunnskap om symptomlidelser og utviklingsforstyrrelser.
 • Har kunnskap om avhengighetsproblematikk.
 • Har kunnskap om klassifisering av psykiske lidelser basert på gjeldende diagnosesystem og metodologiske utfordringer knyttet til dette.
 • Har kjennskap til forskningsbaserte og etiske problemstillinger knyttet til forskning på kliniske utvalg og sårbare grupper.
 • Har kjennskap til evidensbaserte behandlingsformer for ulike psykiske lidelser.
 • Har kjennskap til problemstillinger knyttet til forskningsformidling av psykologisk kunnskap som berører sårbare grupper.

Ferdigheter

 • Kan gjenkjenne og gjøre seg noen betraktninger rundt symptombildet i en kasusbeskrivelse.
 • Kan gjøre seg noen betraktninger om fordeler og ulemper ved å få en diagnose.
 • Kan identifisere og vurdere etiske utfordringer knyttet til forskning på sårbare grupper.

Generell kompetanse

 • Har kjennskap til den kliniske psykologiens rolle i samfunnet.
 • Kan reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til klinisk psykologisk arbeid.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent et nettbasert kurs om psykiske lidelser
 • Skriftlig innlevering
 • Godkjent et nettbasert kurs om referering og fusk

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet:

 •  Individuell skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choic

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.

 

 

Tilbake til psykologiemner