Organisasjonspsykologien handler om psykologiske prosesser som har betydning for aktørene i arbeidslivet. Emnet ser på den menneskelige atferd og individets opplevelse som deltaker i en organisasjon. Hvordan person og situasjonsfaktorer påvirker livet på arbeidsplassen og i organisasjonslivet vil være sentralt.

Tilbake til psykologiemner

Emne: PSY2240
Tittel: Organisasjonspsykologi og forskningsmetoder
Type: Obligatorisk
Plassering: 4 semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Studentene vil møte ulik tematikk som blant andre utbrenthet, mobbing og trakassering på arbeidsplassen, teamutvikling og arbeidsmiljøloven fra et organisasjonspsykologisk perspektiv.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, allmennpsykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen organisasjonspsykologien område. Praktisk bruk av psykologiske metoder og kunnskaper for å løse konkrete oppgaver i organisasjonslivet vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Innhold i organisasjonspsykologi og forskningsmetoder

 • Organisasjonspsykologiens historie og kunnskapsutvikling
 • Aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til organisasjonspsykologien.
 • Seleksjon
 • Ledelse
 • Motivasjon og endring
 • Arbeidshelse
 • Organisasjonskultur og teamutvikling
 • Arbeidsmiljøkonflikter og mobbing på arbeidsplassen
 • Etiske og juridiske problemstillinger knyttet til arbeidsmiljøet
 • Betydningen av endringer i arbeidslivet på samfunnsnivå

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om organisasjonspsykologisk kunnskapsutvikling.
 • Har kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen organisasjonspsykologi.
 • Har kunnskap om ulike teorier og verktøy knyttet til seleksjon.
 • Har kunnskap om ulike ledelsesteorier.
 • Har kunnskap om ulike teorier knyttet prestasjon, motivasjon og tilfredshet.
 • Har kunnskap om, og utvikling av, bedrifts- og organisasjonskultur.
 • Har kunnskap om sosiale og kulturelle faktorer som påvirker arbeidsmiljø og helse.
 • Har kunnskap om relevant lovgivning knyttet til organisasjonspsykologiens praksisområder.

Ferdigheter

 • Administrere psykologisk måleinstrument som måler individuelle forskjeller.
 • Designe en seleksjonsprosess til bruk i for eksempel rekruttering av arbeidstagere.
 • Vurdere ulike intervensjoner knyttet til bedring av arbeidsmiljø.
 • Vurderer styrker og svakheter ved organisasjonspsykologiske verktøy og teknikker.
 • Analysere prosessene i de temaene man selv er en del av.

Generell kompetanse

 • Kunne inngå i samarbeid hvor faglige synspunkter og erfaringer deles på en saklig og respektfull måte og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Reflekterer selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til organisasjonspsykologiens rolle i organisasjons- og næringsliv.
 • Kunne medvirke til planlegging av konstruktivt endrings- og utviklingsarbeid i bedrifter og organisasjoner som ivaretar bedriftens og/eller organisasjonens økonomiske rammer og behov.

 

Læringsutbytte tilknyttet forskningsmetoder

Kunnskap

 • Redegjøre for styrker og svakheter ved ikke-eksperimentelle studier
 • Beskrive validitet ved psykologiske mål.
 • Gjøre rede for fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning

Ferdigheter

 • Gjennomføre et forprosjekt i form av et enkelt feltarbeid (kvalitativt forskningsintervju) og utforme en rapport basert på intervjufaringene
 • Utvikle en prosjektbeskrivelse av et kvalitativt forskningsprosjekt basert på erfaringene fra forprosjektet
 • Ha fått erfaring med skriving av rapporter (artikler) med utgangspunkt i eksperimentell design

Generell kompetanse

 • Identifisere og vurdere etiske utfordringer og muligheter ved kvalitative intervjuundersøkelser; både de som er knyttet til kontakt med informantene, og til formidling
 • Planlegge og gjennomføre prosjektarbeid innenfor en arbeidsgruppe
 • Konstruere og evaluere psykologiske instrument
 • Analysere og tolke sammenhengen mellom ulike variable i ikke-eksperimentelle studier.
 • Emnet skal bevisstgjøre studentene med hensyn til etiske aspekter knyttet til bruk av eksperimentelle metoder

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Aktiv deltagelse i det digitale klasserommet
 • Godkjent nettbasert kurs
 • Innlevering av en presentasjon

 

Arbeidskrav tilknyttet forskningsmetoder

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig rapport over tilgjengelig datamateriale

 

Eksamen

Eksamen i PSY2240 Organisasjonspsykologi og forskningsmetoder består av en kombinert eksamen som gir en samlet karakter:

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til psykologiemner