Biologisk psykologi handler om det biologiske grunnlaget for atferd og bevissthet. Emnet ser på sammenhenger mellom biologiske prosesser, særlig i sentralnervesystemet, og psykologiske funksjoner. Studentene vil møte ulik tematikk som blant andre stress, smerte, søvn og motivasjon fra et biologisk psykologisk perspektiv.

Tilbake til psykologiemner

 

Emne: PSY2230
Tittel: Biologisk psykologi og forskningsmetoder
Type: Obligatorisk
Plassering: 3. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng (2,5 studiepoeng forskningsmetode)

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, allmennpsykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen biologisk psykologi. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen fagområdet vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Innhold i biologisk psykologi og forskningsmetoder

 • Den biologiske psykologiens historie og viktige spørsmål
 • Forskningsmetodikk innen biologisk psykologi
 • Aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til biologisk psykologi
 • Nervesystemets anatomi og fysiologi
 • Hjerne-atferd relasjoner
 • Genetikk
 • Bevissthet og hjerneskader

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen biologisk psykologi.
 • Har kunnskap om nervesystemets anatomi og hvor ulike funksjoner er lokalisert.
 • Har kunnskap om ulike teorier knyttet til hjerne-adferdrelasjoner.
 • Har kunnskap om ulike teorier knyttet til hormoner-adferd-relasjoner.
 • Har kunnskap om interaksjon mellom arv, miljø og fenotype.
 • Har kunnskap om ulike nevropsykologiske undersøkelser.
 • Har kunnskap om ulike teorier knyttet til det nevrologiske grunnlaget for bevissthet.
 • Kjenne til begreper, forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema innen forskning på dyr og mennesker.
 • Har kjenne til biologisk psykologis rolle og plass i samfunnet.

Ferdigheter

 • Skriftlig å fremstille hvordan grunnleggende nevrobiologiske forhold virker inn på menneskets mentale prosesser og atferd ved å vise til teori og empiri innen biologisk psykologi.
 • Kan lokalisere sentrale hjernestrukturer.
 • Vurdere fordeler og ulemper ved metoder brukt innen biologisk psykologi, og de begrensninger som ligger i kunnskapen de kan bidra til og skaffe til veie.
 • Identifiserer og reflekterer selvstendig over faglige og etiske problemstillinger knyttet til biologisk psykologi.
 • Ha fått erfaring med formidling av vitenskapelig kunnskap til pasienter

Generell kompetanse

 • Forstå og vekte betydningen av at mennesket har et biologisk fundament for mentale funksjoner. Dette innebærer og kritisk kunne vurdere relasjonen mellom genetikk, miljøfaktorer og de rammer menneskelig nevrobiologi setter for mennesker.

 

Læringsutbytte tilknyttet forskningsmetoder

Kunnskap

 • Drøfte kausalitet innen ikke-eksperimentelle studier
 • Beskrive validitet ved fysiologiske mål på psykologiske fenomen.
 • Gjøre rede for fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning

Ferdighet

 • Demonstrere forståelse for logikken bak eksperimentet som metode og for begrepene ”kausalitet” og ”kontroll”
 • Diskutere metodologiske problemer knyttet til utvikling og gjennomføring av eksperimenter
 • Gjøre rede for og forstå tolkning og bruk av relevante statiske analyser
 • Ha fått erfaring med å skrive rapport (artikler) med utgangspunkt i eksperimentell design

Generell kompetanse

 • Analysere og tolke sammenhengen mellom ulike variable i ikke-eksperimentelle studier.
 • Emnet skal bevisstgjøre studentene med hensyn til etiske aspekter knyttet til bruk av eksperimentelle metoder

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent et nettbasert kurs
 • Skriftlig innlevering over en kasusbeskrivelse

 

Arbeidskrav tilknyttet forskningsmetoder

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig rapport over vitenskapelig artikler

 

Eksamen

Eksamen i PSY2230 Biologisk psykologi består av en kombinert eksamen som gir en samlet karakter:

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til psykologiemner