Biologisk psykologi handler om det biologiske grunnlaget for atferd og bevissthet. Emnet ser på sammenhenger mellom biologiske prosesser, særlig i sentralnervesystemet, og psykologiske funksjoner.

Tilbake til psykologiemner

 

Emne: PSY2230
Tittel: Biologisk psykologi og forskningsmetoder
Type: Obligatorisk
Plassering: 3. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Studentene vil møte ulik tematikk som blant andre stress, smerte, søvn og motivasjon fra et biologisk psykologisk perspektiv.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, allmennpsykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen biologisk psykologi. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen fagområdet vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Innhold i biologisk psykologi og forskningsmetoder

 • Viktige spørsmål knyttet til ulike perspektiver innenfor biologisk psykologi
 • Forskningsmetodikk innen biologisk psykologi samt hjerneavbildningsteknikker
 • Aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til biologisk psykologi
 • Nervesystemets anatomi og fysiologi
 • Genetikk
 • Det biologiske grunnlaget for sensoriske systemer, emosjonell atferd og kognitive funksjoner som hukommelse, persepsjon og språk
 • Døgnrytme
 • Bevegelse
 • Psykiske lidelser
 • Ulike stadier av bevissthet

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen biologisk psykologi.
 • Har kunnskap om nervesystemets anatomi og hvor ulike funksjoner er lokalisert.
 • Har kunnskap om relasjonen mellom hjernen og atferd.
 • Har kunnskap om interaksjon mellom arv, miljø og fenotype.
 • Har kunnskap om det nevrologiske grunnlaget for bevissthet.
 • Kjenner til begreper, forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema innen forskning på dyr og mennesker.
 • Kjenner til den biologiske psykologiens rolle og plass i samfunnet.
 • Kjenner til ulike hjerneavbildningsteknikker og kan drøfte sammenhengen mellom anatomi, fysiologi og atferd
 • Kjenner til det biologiske grunnlaget for ulike psykiske lidelser.

Ferdigheter

 • Kan skriftlig fremstille hvordan grunnleggende nevrobiologiske forhold virker inn på menneskets mentale prosesser og atferd ved å vise til teori og empiri innen biologisk psykologi.
 • Kan lokalisere sentrale hjernestrukturer.
 • Kan vurdere fordeler og ulemper ved metoder brukt innen biologisk psykologi.
 • Kan identifisere og reflektere selvstendig over faglige og etiske problemstillinger knyttet til biologisk psykologi.
 • Har erfaring med formidling av vitenskapelig kunnskap gjennom en skriftlig oppgave tiltenkt en pasient.

Generell kompetanse

 • Forstår og vekter betydningen av at mennesket har et biologisk fundament for mentale funksjoner. Dette innebærer å kritisk kunne vurdere relasjonen mellom genetikk, miljøfaktorer og de rammer menneskelig nevrobiologi setter for mennesker.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent et nettbasert kurs
 • Skriftlig innlevering over en kasusbeskrivelse
 • Skriftlig rapport over vitenskapelig artikler

 

Eksamen

Eksamen avholdes som en stedlig eksamen over 4 timer. Man kan søke om å ta eksamen som muntlig eksamen. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.
Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

OBS! Koronatilpasning: Eksamen avholdes som netteksamen høstsemester 2020

Tilbake til psykologiemner