Temaer for dette emnet er psykiske lidelser, samfunnsmedisin og etikk.

Læringsutbytte

Kandidaten

  • Kjenner til de viktigste psykiske sykdommene
  • Kjenner til samfunnsmedisinske arbeidsprinsipper og helsevesenets organisering
  • Kjenner til organiseringen av trygdesystemet i Norge, og sentrale regler og ordninger
  • Kjenner til grunnleggende prinsipper ved medisinsk etikk og etiske aspekter ved medisinske problemstillinger
  • Kjenner til grunnleggende prinsipper innen epidemiologi og medisinsk forskning

 

Ferdigheter

  • Kan reflektere over sammenhengen mellom helse og samfunn

 

Generell kompetanse

  • Har innsikt i hvordan sykdom i de ulike organsystemene påvirker livskvalitet og prognose, samt kjenner begrensninger i egen kunnskap

 

Obligatoriske arbeidskrav

  • Obligatorisk innleveringsoppgave i vitenskapelig skriving
  • Nettkurs i samfunnsmedisin

 

Vurderingsform

Avsluttende skriftlig nettbasert eksamen (2 timer) avholdes hvert trimester. Eksamen kan også avholdes stedlig. Det gis bokstavkarakter (A-F)

 

Opptak og adgangsregulering

Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, jfr opptaksreglementet.