Temaer for dette emnet er anatomi, fysiologi og sykdomslære for hjerte-kar-blodsystemet, respirasjonssystemet, nyrene, det endokrine system, kjønnsorganene og huden. Dette emnet inneholder et obligatorisk nettkurs i fysiologi som må være godkjent før man kan avlegge eksamen.

Læringsutbytte: sirkulasjon, væske, respirasjon og reproduksjon

 

Etter emnet skal studentene kunne forklare sammenhengen mellom struktur og funksjon i hjerte-kar-blod systemet, og beskrive hvordan sykdommer kan ramme dette organsystemet. Videre skal de kunne forklare hvordan blodtrykks- og væskeregulering foregår, og beskrive hvilke sykdommer som kan ramme nyrer og urinveier. De skal også kunne forklare sammenhengen mellom struktur og funksjon i respirasjonssystemet, samt beskrive hvordan sykdommer kan ramme dette organsystemet. Studenten skal kunne beskrive oppbygning og funksjon av hud samt gjøre rede for ulike hudsykdommer. Videre skal studenten kjenne til sentrale elementer tilknyttet kroppens reproduktive funksjon samt endokrine sykdommer.

 

Spesifisert læringsutbytte:

 

Om sirkulasjon og blod skal studenten kunne beskrive:

hvor hjertet ligger, hvordan det er oppbygd og blodets strømning gjennom hjertet
hvordan hjertet arbeider og hvordan funksjonen reguleres
hvordan blodåreveggen er oppbygd og reguleres, samt hvilke funksjoner de ulike blodårer har
blodets bestanddeler, dannelsen av blodceller, blodets funksjoner og hemostasen
lymfesystemets oppbygning og funksjon

Studenten skal kunne definisjonen, symptomer, sykdomsmekanismer, samt kjenne til hovedtrekk i behandlingen av følgende sykdommer:

hypertensjon, arytmi, hjertesvikt
ischemisk hjertesykdom: angina pectoris, infarctus cordis

Studenten skal kjenne til definisjonen på følgende sykdommer:

claudicatio intermittens, åreknuter
dyp vene trombose og lungeemboli
anemi, leukemier, lymfomer og trombocyttsykdommer

Om nyre-urinveiene studenten kunne beskrive:

nyrenes og urinveienes makro- og mikroskopiske oppbygning
nyrenes funksjon: urinproduksjon, kroppens osmolaritets- og elektrolyttregulering
reguleringen av blodtrykk og pH

Studenten skal kunne definisjonen, symptomer, sykdomsmekanismer, samt kjenne til hovedtrekk i behandlingen av følgende sykdommer:

urinveisinfeksjoner og nyresvikt
prostatisme, inkontinens og nyrestein

Om respirasjonsorganene skal studenten kunne beskrive:

luftveienes inndeling og oppbygning
funksjonen til de ulike delene av luftveiene
reguleringen av ventilasjonen, gassutveksling og gasstransport i blod

Studenten skal kunne definisjonen, symptomer, sykdomsmekanismer, diagnosekriterier samt kjenne til hovedtrekk i behandlingen av følgende sykdommer:

akutt bronkitt og pneumoni (lungebetennelse)
astma bronkiale, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og kronisk obstruktiv bronkitt
emfysem
lungekreft

Studenten skal kunne definisjonen, symptomer, sykdomsmekanismer, samt kjenne til hovedtrekk i behandlingen av følgende sykdommer:

hyper- og hypotyreose
cushings syndrom
diabetes mellitus

Om reproduksjon skal studenten kunne:

oppbygning og funksjon av det kvinnelige kjønnsorgan
menstruasjonssyklus inkludert den hormonelle reguleringen
oppbygning og funksjon av det mannlige kjønnsorgan
sædcelledannelse og hormonell regulering av denne
ereksjon og ejakulasjon
befruktningen

Om gynekologi og obstetrikk skal studenten kunne:

prevensjon og menstruasjonsforstyrrelser
seksuelt overførbare sykdommer (SOS), vaginitt, cervicitt, endometritt og salpingitt
genitale tumores og brystkreft
komplikasjoner under svangerskap

Studenten skal kunne definisjonen på følgende sykdommer:

abort og ekstrauterin graviditet
komplikasjoner under og etter fødsel
Om hudens anatomi og fysiologi skal studenten kunne:

hvilke lag huden er oppbygd av og hva disse lagene inneholder
hudens ulike oppgaver
hvordan kroppstemperaturen reguleres

Om hudsykdommer skal studenten kunne:

hvilke symptomer og funn som er vanlige ved hudlidelser
de ulike typer eksemer
psoriasis, elveblest (urtikaria), hudinfeksjoner og hudkreft

Obligatorisk arbeidskrav:

I dette emnet er det ett obligatoriske kurs i fysiologi. Kurset taspå nett, og må være godkjent før man kan framstille seg til eksamen.

 

Vurderingsform:

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer).