Emnet gir en innføring i sansefysiologi, sanseorganenes sykdommer, muskel, skjelett og nerve-systemets anatomi og fysiologi, samt sykdommer i disse organsystemene. Videre inngår fordøyelsessystemets funksjon og sykdommer, samt sykdommer hos gamle og unge, inkludert psykiske lidelser. Samfunnsmedisinske aspekter gjenngås.

Læringsutbytte: metabolisme, nevrologi, alder og samfunn

Etter endt emne skal studenten kunne forklare sammenhengen mellom struktur og funksjon i muskel og skjelettsystemet, samt beskrive hvordan sykdommer kan ramme disse organsystemene. Videre skal studentene kunne forklare sammenhengen mellom struktur, funksjon og sykdommer i sanseorganene, samt beskrive hvordan sykdommer kan ramme nervesystemet. De skal også kunne forklare hvordan fordøyelsessystemet fungerer, og hvordan sykdom i dette organsystemet kan påvirke dets funksjon. Videre skal studenten kunne beskrive de vanligste problemstillingene innen psykiatri, pedatri og geriatri. De skal også kunne drøfte sammenhengen mellom samfunn, individ og helsevesen. Studenten skal kunne redegjøre for vanlige etiske prinsipper.

Spesifisert læringsutbytte:

Studenten skal kunne definisjonen, symptomer, sykdomsmekanismer, samt kjenne til hovedtrekk i behandlingen av følgende sykdommer:

apolexia cerebri
multippel sklerose (MS)
parkinsons sykdom – parkinsonisme
epilepsi
meningitt

Om sanseorganenes anatomi og fysiologi skal studenten kunne:

beskrive hvordan sensoriske reseptorer er oppbygd og fungerer
forklare hvordan de ulike sanseorganene er oppbygd og fungerer
forklare hvordan sansestimuli ledes i CNS og organiseringen av aktuelle områder i cortex

Studenten skal kunne definisjonen av følgende sykdommer:

øyeskader og konjunktivitt
grønn og grå stær

Studenten skal kunne definisjonen, symptomer, sykdomsmekanismer, samt kjenne til hovedtrekk i behandlingen av følgende sykdommer:

ørevoks og –eksem, trommehinneruptur
otitis media, ulike typer, hørselsnedsettelse
neseblødning, bihulebetennelse og akutt tonsillitt

Om muskel og skjelett skal studenten kunne:

beskrive hvordan ekte ledd (synovialledd) er oppbygd og fungerer
forklare hvordan musklene og knokler er oppbygd og fungerer
forklare hvordan muskelkraften kan endres

Studenten skal kunne definisjonen, symptomer, sykdomsmekanismer, samt kjenne til hovedtrekk i behandlingen av følgende sykdommer:

 

reumatoid artritt og morbus Bekhterev
systemisk lupus erythematosus (SLE)
polymyalgia reumatika
urinsyregikt

Om fordøyelsesorganene skal studenten kunne beskrive:

mage- og tarmkanalens oppbygning
de ulike prosesser som foregår i kanalen: sekresjon, fordøyelse, absorpsjon og motilitet
reguleringen av mage- og tarmkanalens funksjoner
hvordan de ulike næringsstoffer, mineraler og vitaminer behandles og absorberes i tarmen
hvordan lever og bukspyttkjertelen er oppbygd og fungerer

Studenten skal kunne definisjonen, symptomer, sykdomsmekanismer, samt kjenne til hovedtrekk i behandlingen av følgende sykdommer.

øsofagitt, gastritt, non ulcus dyspepsi (NUD) og ulcus pepticum
pankreatitt, hepatitt, leversvikt og gallestein
malabsorpsjon, cøliaki, matvareintoleranse, inflammatorisk tarmsykdom
akutt appendisitt, peritonitt
kolorektal kreft
obstipasjon, ileus, akutt abdomen

 

Om geriatri skal studenten kunne:

normal aldring
demenssykdom, pseudodemens, delirium og depresjon hos eldre
vanlige sykdommer som i stor grad rammer eldre
spesielle forhold ved sykdom hos eldre

Om pediatri skal studenten kunne:

normal utvikling i spedbarns- og barnealder
hva som inngår i vurderingen av et akutt sykt barn
cerebral parese
epidemiske barnesykdommer
astma hos barn

I psykiatri skal du kunne følgende sykdommer/tilstander:

psykoser
affektive lidelser eller stemningslidelser
nevrotiske belastningsrelaterte og somatoforme lidelser
atferdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer
personlighetsforstyrrelser, selvmord og rus/rusrelaterte lidelser
alderspsykiatri

Om grunnleggende samfunnsmedisinske prinsipper inkludert folkehelsearbeid og kommunehelsetjeneste skal studenten kunne hovedprinsippene i

epidemiologi
forebyggende helsearbeid
oppbygning av helsevesenet i Norge
helsefaglig forskning

Om trygdemedisin skal studenten kjenne til:

organiseringen av trygdesystemet i Norge
de viktigste ytelsene fra Lov om folketrygd
deler av Lov om sosiale ytelser som relevante i helsetjenesten

Vurderingsform:

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Det gis bokstavkarakter (A-F).