Emnet omfatter en innføring i medisinsk etikk, samfunnsmedisin, medisinsk forskning, pediatri, geriatri og psykiatri.

Tilbake til bachelor i ernæring

Tilbake til årsenhet i medisin grunnfag

 

Innhold

Emnet gir innføring i samfunnsmedisin og medisinsk forskning.  Etter endt emne skal studenten kunne drøfte sammenhengen mellom samfunn, individ og helsevesen. Studenten skal kunne beskrive vanlige etiske prinsipper, som ligger til grunn for vurderinger og behandlinger. Videre skal studenten kunne beskrive de vanligste problemstillingene innen psykiatri, pediatri og geriatri.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kjenner til symptomer, prevalens og behandling av de vanligste psykiske sykdommene
 • Har kunnskap om aldringsprosessen og de vanligste sykdommene innen geriatri, herunder kjenner til hvordan sykdom arter seg annerledes hos eldre
 • Har kunnskap om normal utvikling hos barn samt vanlige sykdommer hos barn, herunder kjenner til hvordan sykdom arter seg annerledes hos barn
 • Kjenner til grunnleggende prinsipper innen epidemiologi og medisinsk forskning
 • Har kunnskap om samfunnsmedisinske arbeidsprinsipper og helsevesenets organisering
 • Kjenner til organiseringen av trygdesystemet i Norge, herunder Lov om folketrygd og Lov om sosiale ytelser
 • Kjenner til grunnleggende prinsipper ved medisinsk etikk og etiske aspekter ved medisinske problemstillinger
 • Kjenner til de viktigste etiske retningene, og hvordan disse kan relateres til medisinsk praksis

Ferdigheter

 • Kan reflektere over mulige diagnoser og mulige behandlinger basert på enkle pasientbeskrivelser av de mest sentrale symptomene
 • Kan vurdere vitenskapelig grunnlag for helsefaglig kunnskap og skrive en enkel vitenskapelig artikkel
 • Kan diskutere etiske problemstillinger i medisinsk praksis, og gjøre avveininger av ulike hensyn i tråd med dette

Generell kompetanse

 • Har innsikt i hvordan sykdom påvirker livskvalitet og -forløp, samt kjenne begrensninger i egen kunnskap

 

Tidsramme

1,5 mnd. fulltids studieinnsats

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent kurs «vitenskapelige artikler»
 • Godkjent innleveringsoppgave «vitenskapelig skriving#

 

Vurderingsform

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Studentene kan velge om de vil ta eksamen hjemme eller på skolen. Det gis bokstavkarakter (A-F)

 

Opptak og adgangsregulering

Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse, jfr. opptaksreglementet. Obligatoriske forkunnskaper: MED 1100 eller tilsvarende. Dette emnet tas sammen med studenter på årsstudium i medisin grunnfag.

 

 

Tilbake til bachelor i ernæring

Tilbake til årsenhet i medisin grunnfag