Emnet gir studenten kunnskaper og ferdigheter knyttet til mikroskopisk oppbygning og funksjon av kroppens celler og organsystemer. Videre gis det en innføring i embryologi og latinske begreper. Etter fullført emne kan studenten reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon både på et cellulært nivå og organsystemnivå.

Innhold i embryologi og histologi

Læringsutbytte
Etter endt emne har studenten følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kunnskap om mikroskopisk og ultrastrukturell oppbygning av celler og vev, slik som muskulatur, bindevev, nervevev og kjertler
 • Kjenner til mikroskopisk oppbygning av kroppens organsystemer, slik som respirasjon-, sirkulasjon-, nerve-, sanse-, reproduksjons-, nyre-urinveis-, fordøyelses-, hud- og bevegelsessystemet
 • Kjenner til human embryologi, herunder utviklingsstadier

 

Ferdigheter

 • Kan anvende relevante metodiske verktøy og prinsipper for å utføre mikroskopi på celler og vev
 • Kan vurdere mikroarkitekturen til organer og vev, samt struktur-funksjonsrelasjoner
 • Kan reflektere over sammenheng mellom embryologisk utviklingsforstyrrelse og anatomiske misdannelser

Generell kompetanse

 • Kan planlegge og gjennomføre praktiske øvelser i samarbeid med andre
 • Kan gjennomføre mikroskopi i tråd med gjeldende retningslinjer
 • Kjenner til begrensninger ved mikroskopiske metoder og deres nytteverdi

 

Obligatoriske arbeidskrav

Alle emnets arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I dette emnet er det følgende arbeidskrav:

 • Laboratoriekurs i histologi av celler, vev og organsystemene (80% oppmøte)
 • Praktisk test i histologi

 

Vurderingsform

Stedlig skriftlig eksamen på 2 timer. Det gis bokstavkarakter (A-F).