Emnet gir studenten innføring i statistikk og forskningsmetode samt samfunnsmedisinske problemstillinger, som vil bidra til å gjøre studenten i stand til å kunne tolke og vurdere medisinsk litteratur. Emnet gir også en grunnleggende innføring i hvordan bruke nettbaserte vitenskapelige databaser for å oppdatere egen kunnskap.

Læringsutbytte samfunn og medisin II

Etter endt emne vil studenten ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

• Kjenner til sentrale statistiske begreper og metoder, samt bruk av ulike typer epidemiologiske studiedesign
• Kjenner til sentrale folkehelseutfordringer, slik som mor-barn helse, minoriteters helse, helse hos funksjonshemmede, rehabilitering, samt demografi av disse
• Kjenner til evidens-basert medisin og hvordan kunnskapen kan innhentes
• Kjenner til søk i vitenskapelige databaser samt kritisk lesning av vitenskapelige artikler
• Kjenner til sentrale prinsipper i hygiene og betydningen for folkehelse og medisinsk praksis

Ferdigheter
• Kan vurdere bruken av statistisk metode og epidemiologisk studiedesign i en enkel vitenskapelig artikkel, samt utføre enkel statistisk analyse av et tallmateriale
• Kan reflektere over alternativ design av enklere studier, og konsekvens av metodevalg
• Kan reflektere over sammenhengen mellom folkehelse og medisinsk praksis
• Kan reflektere over hvordan hygiene skal ivaretas i medisinsk praksis

Generell kompetanse

• Kan presentere sentrale problemstillinger ved bruk av biostatistiske metoder
• Har en kritisk vurdering til evidens av kunnskap innhentet fra ulike kilder

 

Obligatoriske arbeidskrav

Alle emnets arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I dette emnet er det følgende arbeidskrav:
• Nettkurs i statistisk analyse
• Innleveringsoppgave: Vurdering av vitenskapelig artikkel

 

Vurderingsform

Stedlig eksamen på 1 time. Det gis bestått/ ikke-bestått.