Emnet gir studenten innføring i statistikk og forskningsmetode samt samfunnsmedisinske problemstillinger, som vil bidra til å gjøre studenten i stand til å kunne tolke og vurdere medisinsk litteratur. Emnet gir også en grunnleggende innføring i hvordan bruke nettbaserte vitenskapelige databaser for å oppdatere egen kunnskap.

Læringsutbytte for samfunn og medisin II

Etter endt emne vil studenten har studenten følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kjenner til sentrale statistiske begreper og metoder, samt bruk av ulike typer epidemiologiske studiedesign
 • Kjenne til sentrale folkehelseutfordringer, slik som mor-barn helse, minoriteters helse, helse hos funksjonshemmede, rehabilitering samt demografi av disse
 • Kjenner til evidens-basert medisin og hvordan kunnskapen kan innhentes
 • Kjenner til søk i vitenskapelige databaser samt kritisk lesning av vitenskapelige artikler
 • Kjenner til sentrale prinsipper i hygiene og betydningen for folkehelse og medisinsk praksis

 

Ferdigheter

 • Kan vurdere bruken av statistisk metode og epidemiologisk studiedesign i en enkel vitenskapelig artikkel, samt utføre enkel statistisk analyse av et tallmateriale
 • Kan reflektere over alternativ design av enklere studier, og konsekvens av metodevalg
 • Kan reflektere over sammenhengen mellom folkehelse og medisinsk praksis
 • Kan reflektere over hvordan hygiene skal ivaretas i medisinsk praksis

 

Generell kompetanse

 • Kan presentere sentrale problemstillinger ved bruk av biostatistiske metoder
 • Ha en kritisk vurdering til evidens av kunnskap innhentet fra ulike kilder

 

Obligatoriske arbeidskrav

Alle emnets arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I dette emnet er det følgende arbeidskrav:

 • Nettkurs i statistisk analyse
 • Innleveringsoppgave: Vurdering av vitenskapelig artikkel

 

Tidsramme
Total arbeidsbelastning er 132 timer

 

Vurderingsform

Stedlig eksamen 2 timer. Alle læringsutbytter kan testes (teller100%). Det gis bokstavkarakter (A-F).