Emnet omhandler temaer innen bioorganisk kjemi og biokjemi som er essensielt for medisin studenter. Sentrale temaer er struktur, egenskaper og funksjon av cellulære komponenter som proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer. Emnet gir en innføring i metabolismen i cellen med fokus på katabole reaksjonsveier og energiomsetning.

Læringsutbytte i introduksjon til biokjemi

Etter endt emne vil studenten ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • Bred kunnskap om oppbygning, struktur, egenskaper og funksjon av biomolekyler som proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer
  • Kunnskap om enzymers virkemåte og funksjon, samt regulering av enzymaktivitet
  • Kjenne til hovedtrekkene i cellens stoffskifte
  • Bred kunnskap om katabole reaksjonsveier for biomolekyler som karbohydrater og lipider og kunnskap og forståelse for energigenerering i celler
  • Kjennskap til grunnleggende metoder innen biokjemi

Ferdigheter

  • Gjenkjenne og tegne sentrale biokjemiske molekyler

Generell kompetanse

  • Har innsikt i kroppens energiomsetning

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Alle emnets arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I dette emnet er det følgende arbeidskrav:

  • Obligatorisk oppmøte på seminarer (75% oppmøte)

 

Vurderingsform

  • Stedlig skriftlig eksamen (1,5 time). Det gis bokstavkarakter (A-F).