Medisinsk kjemi dekker temaer innen generell og organisk kjemi som gir den nødvendige bakgrunnskunnskapen for å forstå biokjemi, farmakologi, og klinisk kjemi.

Læringsutbytte i medisinsk kjemi

Etter endt emne vil studenten ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kunnskap om kjemisk nomenklatur og fagspråk
 • Kunnskap om grunnleggende målemetoder i kjemi
 • Kunnskap om atomteori og bindingslære
 • Kunnskap om hvordan stoffers sammensetning og struktur påvirker deres fysiske og kjemiske egenskaper, med spesiell vekt på vurdering av organiske molekyler
 • Kunnskap om hvordan prinsipper i termodynamikk, kinetikk og likevekt brukes for å vurdere kjemiske og fysiske prosesser
 • Kunnskap om teorier som beskriver stoffers aggregattilstander, og overgangene mellom disse
 • Kunnskap om egenskapene til vandige løsninger og prosesser som foregår i dem, med spesiell vekt på human-biologisk relevante temaer som løselighet av salter og gasser i vann, syre-base reaksjoner, redoksreaksjoner og osmose
  Kunnskap om sentrale stoffgrupper i organisk kjemi, og de mest vanlige kjemiske reaksjonene de inngår i

 

Ferdigheter:

 • Kan bruke kjemisk fagspråk
 • Kan bruke reaksjonsligninger og matematiske ligninger i forklaringer.
 • Kan gjøre kjemiske beregninger
 • Kan tegne organiske molekylers struktur ved bruk av forskjellige projeksjoner
 • Kan anvende kunnskaper i kjemi for å forstå eksempler fra medisinske problemstillinger

 

Generell kompetanse

 • Viser evne til samarbeid og tar ansvar for sikker atferd i laboratoriet

 

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Alle emnets arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I dette emnet er det følgende arbeidskrav:
 • Nettkurs i laboratoriesikkerhet
 • Nettkurs i el-sikkerhet
 • Obligatorisk oppmøte på seminarer (75% oppmøte)

 

Vurderingsform

 • Stedlig skriftlig eksamen (2 timer). Det gis bokstavkarakter (A-F)