Emnet omhandler grunnleggende teorier, begreper, prinsipper og metoder relatert til kjemi og biokjemi, og vil gi studenten basal kjemisk og biokjemisk forståelse. Etter endt emne har studenten kunnskap om stoffers oppbygning og egenskaper, samt sentrale kjemiske begreper og metoder. Emnet gir studenten kunnskap om struktur, bindingsforhold, stereokjemi og reaktivitet av organiske forbindelser, samt en innføring i hvordan forskjellige funksjonelle grupper påvirker molekylenes egenskaper.

Læringsutbytte i kjemi og biokjemi

Etter endt emne vil studenten har studenten følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

 • Kunnskap om kjemiske begreper og metoder
 • Kunnskap om kjemiske stoffers oppbygning og egenskaper, med vekt på syre/base, buffersystemer, salter, oksider og kjemisk likevekt
 • Kjenne til og kan forklare prinsippene ved støkiometri
 • Kunnskap om hovedprinsippene i reaksjonskinetikk
 • Kunnskap om hovedprinsippene for energi i biologiske prosesser, inkludert termodynamikk, elektrokjemi og kjemisk likevekt
 • Kunnskap om struktur, bindingsforhold, stereokjemi og reaktivitet av organiske forbindelser
 • Kjenne til hvordan forskjellige funksjonelle grupper påvirker molekylenes egenskaper
 • Kunnskap om prinsipper for syre- og basestyrker for stoffer som er relevant innen human biologien
 • Kunnskap om prinsipper for menneskets metabolisme og celleånding, inkludert sentrale reaksjonsveier innen karbohydrat-, protein- og lipidmetabolismen og regulering av disse.

 

Ferdigheter

 • Kan anvende kunnskaper i kjemi for å forstå eksempler fra medisinske problemstillinger
 • Kan beregne konsentrasjoner og partialtrykk ved kjemiske reaksjoner

 

Generell kompetanse

 • Kan planlegge og utføre laboratorieforsøk
 • Kan skrive laboratoriejournal

Tidsramme: Total arbeidsbelastning er 215 timer

 

Obligatorisk arbeidskrav:

Alle emnets arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I dette emnet er det følgende arbeidskrav:

 • Nettkurs i grunnleggende kjemi
 • Nettkurs i laboratoriesikkerhet
 • Nettkurs i El-sikkerhet
 • Nettkurs i støkiometri
 • Laboratoriekurs i organisk- og praktisk anvendt kjemi (80% oppmøte) med øvelser og med føring av laboratoriejournal
 • Nettkurs i laboratoriearbeid

 

Vurderingsform

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir én samlet karakter i emnet.

 • Del 1: Digital eksamen (1 time) med multiple choice (teller 25 %)
 • Del 2: Stedlig eksamen (3 timer) med multiple choice og fritekstoppgaver (teller 75%). Alle læringsutbytter kan testes
  Du må bestå begge to for å bestå emnet.  Det gis bokstavkarakter (A-F).