Dette emnet gir studenter mulighet til å få innblikk i, og erfaring med forskning. Emnet forutsetter at det er behov og kapasitet blant avdelingens forskere.

Emnekode:                    INT6940
Tittel:                              Forskning i praksis
Type:                               Valgfritt emne
Plassering:                     Femte semester
Studiepoeng:                 10 studiepoeng

 

Emnebeskrivelse:

INT6940 Forskning i praksis er et valgemne hvor studenten lærer forskningsmetodikk gjennom praksis. Studenten vil i dette emnet jobbe med forskningsrelaterte arbeidsoppgaver i samarbeid med en eller flere av avdelingens forskere. Gjennom dette arbeidet vil studenten få erfaring med og kunnskap om sentrale momenter i en forskningsprosess.

 

Emnet er en form for internship som krever stedlig oppmøte, og antall plasser vil variere med tilgjengelige prosjekter og kvalifiserte søkere. Det kreves minimum C i karakter fra INT1150, og studenten må sende inn en skriftlig søknad hvor det redegjøres for egnethet og motivasjon. Opptak skjer på bakgrunn av søknad og intervju.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • kjenner til hvordan man som forsker går fra eksisterende teori og empiri til nye forskningsspørsmål
 • har kunnskap om hvordan forskningsspørsmål, herunder hypoteser, teorier og modeller, utvikles og utformes
 • kjenner til hvordan man velger et forskningsdesign i tråd med forskningsspørsmålet
 • har kunnskap om valg av data- og datainnsamlingsmetode
 • kjenner til hvordan forskningsfunn formidles

 

Ferdigheter

 • kan samle inn data til bruk i samfunnsvitenskapelig forskning
 • kan analysere og sammenstille data basert på god forskningspraksis
 • kan fremstille og kommunisere forskning i tråd med normal praksis innenfor samfunnsvitenskap
 • kan formidle forskningsresultater på en god måte

 

Generell kompetanse

 • har en helhetlig og praktisk forståelse av forskningsprosessen
 • har innsikt i- og forståelse for relevante faglige- og etiske problemstillinger
 • kan formidle forskningsresultater skriftlig og muntlig
 • kan samarbeide om et felles prosjekt, herunder utveksle synspunkter og erfaringer og gjennom dette utvikle god forskningspraksis

 

Vurderingsform

Arbeidskrav:

 • Oppfølgingssamtaler (bestått/ikke bestått)
 • Metodenotat (bestått/ikke bestått)
 • Muntlig presentasjon (bestått/ikke bestått)

Eksamen:

Hjemmeeksamen, omfang 3000 ord (bestått/ikke bestått). Hjemmeeksamen består av:

 • Refleksjonsnotat (1000 ord)
 • Forskningsnotat (2000 ord)