Dette emnet bygger på INT2210 Sikkerhetsstudier. Målet med emnet er å gi studentene et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen klassisk og kritiske sikkerhetsstudier samt bidra til en dypere forståelse av internasjonal sikkerhetspolitikk. Dette emnet gir 10 studiepoeng.

Emnekode:                     INT6140
Tittel:                               Sikkerhet i det 21. århundre
Type:                                Obligatorisk
Plassering:                      Andre semester
Studiepoeng:                 10 studiepoeng

 

Om emnet

Emnet bygger på INT2210 Sikkerhetsstudier og skal som sådan gi en mer spesialisert forståelse av sikkerhetspolitikk i teori og praksis. Emnet tar opp tradisjonell sikkerhetsstudietematikk, som hvorfor stater går til krig (eller ikke), hvorfor stater inngår allianser med hverandre, hvilken rolle etterretning spiller i utforming av utenrikspolitikk og internasjonal politikk, og hvilken rolle innenrikspolitikk spiller i staters utenrikspolitikk. Denne tradisjonelle tilnærmingen til sikkerhetsstudier vil etterfølges av det som kalles «kritiske sikkerhetsstudier», der man blant annet fokuserer på normer, identitet, narrativer og ideologi som forklaringsfaktorer i tillegg til de materielle faktorene som er nevnt overfor. Emnet vil også ta opp aktuelle sikkerhetspolitiske problemstillinger som spredning av atomvåpen, massemigrasjon, autonome våpen/ny våpenteknologi samt moderne informasjonskrig. For å utvikle en grundig forståelse for sikkerhetspolitisk tematikk og de nevnte casene vil emnet også bygge videre på studentenes kunnskap om IR-teori.

Målet med dette emnet er å gi studentene et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen klassisk og kritiske sikkerhetsstudier samt bidra til en dypere forståelse av internasjonal sikkerhetspolitikk.

 

Læringsutbytte
Kandidaten skal kunne…

Kunnskaper

 • Redegjøre for hovedtrekkene i den globale sikkerhetssituasjonen siden den kalde krigen.
 • Kjenne til utviklingen av sikkerhetspolitikk i et historisk perspektiv.
 • Redegjøre for ulike begreper og konsepter knyttet til klassiske sikkerhetsstudier.
 • Redegjøre for ulike begreper og konsepter knyttet til kritiske sikkerhetsstudier.
 • Kjenne til den teoretiske forankringen for sikkerhetsstudier.
 • Forstå globale trender innen internasjonal sikkerhetspolitikk.

Ferdigheter

 • Vurdere og analysere ulike materielle forklaringsfaktorer i klassiske sikkerhetsstudier.
 • Vurdere og analysere ulike idé-baserte forklaringsfaktorer i kritiske sikkerhetsstudier.
 • Kritisk analysere og evaluere forskningsfunn innen sikkerhetsstudier.
 • Vurdere og kritisk analysere hvordan ulike stater (USA og Kina med flere) påvirker internasjonal sikkerhetspolitikk.
 • Analysere politisk dynamikk mellom det innenrikspolitiske, utenrikspolitiske og internasjonale nivået.
 • Presentere og drøfte sentrale faglige temaer verbalt og/eller skriftlig.

Generell kompetanse

 • Utvikle en dypere forståelse for stormaktspolitikk og hvordan dette preger verden.
 • Utvikle en dypere forståelse av hvordan stater definerer sine nasjonale sikkerhetsinteresser.
 • Utvikle en dypere forståelse for hvordan stater fremmer sine nasjonale sikkerhetsinteresser på den internasjonale arena.
 • Utvikle en dypere forståelse for ulike perspektiver på begrepet ”sikkerhet”, samt sikkerhetsstudier som akademisk disiplin.

 

Arbeidskrav:

Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen. De to arbeidskravene er forberedende arbeidskrav som leder opp til hjemmeeksamen:

 • Skriftlig innlevering; omfang 500-750 ord (bestått/ikke bestått). Kandidaten skal velge seg hvilket spørsmål på hjemmeeksamen hen ønsker å besvare, og skal i den skriftlige innleveringen presentere sine refleksjoner rundt hjemmeeksamens-spørsmålet. Innleveringen skal også inneholde en foreløpig litteraturliste (altså hvilke referanser som er nødvendig å ha med i en god besvarelse).
 • Skriftlig innlevering; omfang 750-1000 ord (bestått/ikke bestått). Argument og disposisjon av hjemmeeksamen.

Eksamen:

Karakteren i dette emnet består av en hjemmeeksamen:

Hjemmeeksamen (individuell forsknings-oppgave); omfang: 3500 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F).