Det blir ofte sagt at en verden uten religion er en verden med mindre krig. Men hva er egentlig forholdet mellom religion og konflikt? Hvordan skal vi forstå religion som fenomen, og hvilken rolle spiller dette fenomenet i forbindelse med konfliktutbrudd, konfliktdynamikker og konflikthåndtering? Dette, og mer, skal vi ta for oss i emnet Religion og konflikt, som vil tilby spennende case-studier, interessant teori og flinke gjesteforelesere!

Om emnet

Religion blir ofte brukt som en faktor for å forstå og forklare hvorfor enkelte konflikter bryter ut. Dette emnet vil studere religion som årsaksforklaring, samt som tro og som ideologi. Emnet starter med å se på religion som fenomen slik at vi kan utvikle en teoretisk forståelse av religion som akademisk studieobjekt. Videre vil vi diskutere og analysere spennende og dagsaktuelle temaer som religiøs fundamentalisme, forholdet mellom politikk og religion og tesen om sivilisasjonskonflikter. Emnet vil altså se på og diskutere hvordan religion kan bli (mis-)brukt som begrunnelse for utøvelse av vold, undertrykking og krigføring. En annen side av religion som dette emnet vil se på er rollen religion kan spille som verktøy for og tilnærming til fred. I en rekke konflikter har religiøse ledere og organisasjoner spilt en betydningsfull rolle, en rolle som ofte blir oversett i forhold til politiske ledere, statsledere og internasjonale organisasjoner. Her vil vi spesielt se på interreligiøs dialog og religiøse fredsinitiativer. Emnet vil også ta for seg noen regionale casestudier hvor vi ser sammenhengen mellom religion og konflikt. Emnet diskuterer også etiske og moralske aspekter knyttet til den rollen religioner har spilt og spiller i voldelige konflikter.

 

Læringsmål

Studenten skal kunne…

Kunnskap

 • Redegjøre for begreper som blant annet religion, fundamentalisme, politisk islam, inter-religiøs dialog og sivilisasjonskonflikter.
 • Redegjøre for religiøse ledere og organisasjoners rolle på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå for å løse konflikter.
 • Vurdere religioners rolle i konkrete konflikter.
 • Redegjøre for kristen religionshistorie.

Ferdigheter

 • Vurdere og analysere hvordan religion kan spille inn som årsak til konflikt.
 • Redegjøre for og vurdere hvordan religion har innvirkning på sosiale og politiske konflikter.
 • Vurdere samt gjøre rede for om/hvordan religion kan bidra til å løse konflikter og skape fred.
 • Kunne bruke samt evaluere religion som akademisk studieobjekt.
 • Evaluere forholdet mellom religion, etikk og konflikt.
 • Anvende faglig kunnskap innenfor religionshistorie i forbindelse med på teoretiske problemstillinger.
 • Benytte sentrale faguttrykk innenfor religionshistorie og statsvitenskap i skriftlige besvarelser.
 • Presentere og drøfte sentrale faglige temaer.

Generell kompetanse

 • Utvikle en dypere forståelse av religion som ideologisk og trosmessig fenomen.
 • Utvikle en dypere forståelse for betydningen av ulike trosoppfatninger og deres relasjon til fred og konflikt.
 • Kunne kritisk evaluere bruken av begrepet «religion» i offentlige medier.

 

Vurderingsformer

Arbeidskrav:

 • Seminardeltakelse (bestått/ikke bestått)

Eksamen:

 • Hjemmeeksamen (individuelt essay); omfang: 3000 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)
 • 3-timers netteksamen (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)