I emnet Internasjonal politikk ser vi nærmere på forholdet mellom stater og forholdet mellom stater og andre aktører på den internasjonale arenaen. Vi dykker ned i noen av de mest spennende og utfordrende problemstillingene i internasjonale relasjoner og tar i bruk en rekke virkemidler for å forstå hvorfor stater handler som de gjør. Målet er å komme dypere inn i teorier om internasjonale relasjoner, global styring og statsstyre slik at vi kan bruke verktøyene de tilbyr oss til å studere noen av de største samarbeidsutfordringene det internasjonale samfunnet står overfor.

Om emnet

Internasjonal politikk handler om forholdet mellom stater og forholdet mellom stater og internasjonale institusjoner. For å kunne forstå staters motivasjon til å handle som de gjør i det internasjonale systemet, vil emnet først gå dypere inn på relevante teorier som for eksempel realisme, liberalisme og konstruktivisme. Videre vil emnet fokusere på tre hovedtemaer. Først presenteres og analyseres egenskaper ved det internasjonale systemet, der vi vil gå i dybden på enkelte internasjonale organer som er med å forme systemet sammen med stater. Deretter vil økonomiske og politiske konflikt- og samarbeidsformer diskuteres. Stater er å oppfatte som hovedaktørene i det internasjonale system, og hvordan de forholder seg til hverandre på det økonomiske plan er avgjørende for hvordan det internasjonale system virker. Her vil vi se nærmere på internasjonal styring og teorier om samhandling. Det tredje hovedtemaet er migrasjon og politikk, herunder migrasjonspolitikken EU fører. Hvordan migrasjon påvirker dagens internasjonale politiske system er et av temaene vi vil diskutere her.

 

Læringsutbytte

Kandidaten skal kunne…

Kunnskap

 • Identifisere grunntrekkene ved det internasjonale systemet, hvordan endring skjer og hvordan stabilitet oppnås.
 • Kjenne til oppbygningen av internasjonale organisasjoner som FN, NATO og EU, og hvordan disse passer inn i statssystemet.
 • Forstå og vurdere hvordan økonomisk samarbeid former det internasjonale systemet.
 • Kjenne til migrasjon som fenomen og hvordan migrasjon former og utfordrer det internasjonale systemet.

 

Ferdigheter

 • Definere og benytte sentrale begreper innenfor internasjonal politikk.
 • Vurdere betydningen til internasjonale institusjoners rolle i internasjonal politikk, og hvordan organisasjoner påvirker staters atferd.
 • Beskrive hvordan migrasjon påvirker samhandlingen i det internasjonale system.

 

Generell kompetanse

 • Anvende og drøfte teoretisk kunnskap om internasjonal politikk.
 • Vurdere analyser om tendensene i internasjonal politikk.

 

Vurderingsform

Arbeidskrav:

 • Godkjent deltakelse i det digitale klasserommet.

Eksamen:

 • Individuelt essay; omfang: 2500 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)
 • 3-timers skriftlig eksamen (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)